Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Nowe media,
Autorzy:
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 978-83-61464-11-2
Język: pol

 

Opis:

150 s. ; 21 cm

 

Spis treści

1. Wprowadzenie 9

 

2. Czas i przestrzeń a czasoprzestrzeń 15

- Różnice w indywidualnym odczuwaniu czasu 16

- Ewolucja poglądów na czas 17

- Przestrzeń jako przedmiot poznania i kształtowania 21

- Uzasadnienie dla kulturowej czasoprzestrzeni 23

 

3. Medialna perspektywa czasu i przestrzeni 27

- Rozwój komunikacji społecznej a czasoprzestrzeń 28

- Równowaga i jej brak pomiędzy czasowo-przestrzennymi atrybutami mediówr (Harold Innls, Marshall McLuhan i Derrick de Kerckhove) 32

- Przyspieszenie prowadzące do katastrofy (Paul Virilio) i jego wymiar kulturologiczny 40

- Czas i przestrzeń przez pryzmat komputera oraz sieci (Jay David Boiter i Manuel Castells) 46

 

4. Współczesny odbiorca wobec medialnej czasoprzestrzeni ... 55

- Rywalizacja na rynku mediów o uwagę odbiorcy 61

- Przenikanie szybkości do świata książek 63

- Czy współczesność Jest epoką wtórnej oralnoścl? 66

 

5. Czasoprzestrzeń i książka w ujęciu bibliologicznym 69

- Wpływ kultury książki na kształtowanie się poglądów dotyczących czasu i przestrzeni 74

- Ewolucja książki Jako narzędzia przekazu w czasie i przestrzeni 78

- Czasowe opóźnienie i geograficzne przesunięcie interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą jako integralny element kultury książki 81

- Książka zajmuje pewien przedział czasowy i określoną przestrzeń fizyczną 83

 

6. Materialny i przestrzenny wymiar książki 85

- Fizyczność książki jako brzemię i atut 85

- Przestrzeń książki w refleksji bibliologicznej 90

- Liber - liberatura - literatura 93

Nietypowe realizacje książkowe 99

 

7. Czas książki od narodzin do śmierci 107

- Książka żywa i martwa 107

- Różne skale uśmiercania książek 112

 

8. Powolność książki i szybkość nowych mediów 119

- Przyczyny „powolności" książki 120

- Konwencjonalność formy książkowej 126

- Szybkość mediów i jej zagrożenia 127

- Spowalnianie czasu 130

 

9. Czasoprzestrzeń książki elektronicznej 133

 

10. Czytelnik wobec książkowej czasoprzestrzeni 141

 

11. Literatura 147

 

Contents

1. Introduction 9

 

2. Time and space versus space-time 15

Différences in indivldual perceptions of time 16

The évolution of approaches to time 17

Space as the object to be perceived and modifled 21

Cultural space-time justified 23

 

3. Space and time as shaped by the media 27

The development of interpersonal communication and its  influence on space-time 28

The problem of balance among spatial and temporal properties of media (Harold Innis, Marshall McLuhan and Derrick de Kerckhove) 32

Accélération leading to catastrophe (Paul Virilio) and its cultural dimension 40

Time and space in the sphère of the computer and Internet (Jay David Boiter and Manuel Castells) 46

 

4. Contemporary audience faced with media space-time 55

The compétition in the media market for the attention of the audience 61

The permeation of speed into the universe of the book 63

Is contemporariness the epoch of secondary orality? 66

 

5. Space-time and the book in bibliology 69

The influence of book culture on the formation of views on time and space 74

The évolution of the book as a tool of communication in time and Space 78

The spatial and temporal shift in the interaction between the sender and the receiver as a feature integral to book culture .... 81

The book as a time and space consuming object 83

 

6. Material and spatial dimensions of books 85

The physicality of a book as a handicap and asset 85

Book Space as considered in bibliology 90

Liber - liberature - literaturę 93

Non-standard publications 99

 

7. The lifespan of the book: from błrth to death 107

The book dead and alive 107

The sizes of book destruction 112

 

8. The 3lowness of the book and the speed of new media 119

The reasons for the "slowness" of the book 120

Conventionality of the book form 126

The périls of the speed of media 127

Making time slower 130

 

9. The space-time of the electronic book 133

 

10. The reader confronted with the space-time of the book .... 141

 

11. Bibliography 147