Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Polskie biblioteki naukowe : zarys problematyki Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki naukowe - organizacja,
Autorzy:
Data wydania: 1975
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS RZECZY 

I. Wprowadzenie w problematykę biblioteki naukowej 7 

Nauka a biblioteka. Rola bibliotekoznawstwa w ustalaniu praw działania  biblioteki naukowej. Podstawowe elementy biblioteki naukowej i jej  naukowość. 

II. Zadania biblioteki naukowej 11 

1. Zadania związane z organizacją warsztatu bibliotecznego służącego potrzebom nauki 12 

Czynna pomoc w twórczej pracy badawczej. Upowszechnianie wiedzy 1  

wyników badań. Tworzenie zasobów dokumentów naukowych ze względu na przyszłe potrzeby nauki. 

2. Zadania dydaktyczne z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego 14 

Udział w procesie kształcenia i doskonalenia kadry naukowej oraz  pracowników różnych zawodów. Udział w procesie dydaktycznym i wychowawczym 

młodzieży akademickiej. Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnego personelu bibliotecznego. 

3. Zadania naukowo-badawcze w zakresie tematyki związanej z  działalnością biblioteki, nauką o dokumencie bibliotecznym i z  pokrewnymi dziedzinami wiedzy 18 

Tradycje pracy naukowo-badawczej bibliotek polskich. Tematyka badań — podstawowa, regionalna i związana z indywidualnymi zainteresowaniami  pracowników biblioteki. Organizacja prac naukowo-badawczych bibliotek i ich wydawnictwa. 

III. Zbiory biblioteki naukowej 22 

1. Założenia polityki gromadzenia zbiorów. Kształtowanie struktury księgozbioru. Specjalizacja zbiorów 22 

Potrzeby środowiska czytelniczego. Możliwości dopływu nowych nabytków. Zakres treściowy i kompletność zbiorów. Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia. Zasięg chronologiczny, językowy i regionalny. Specjalizacja zbiorów. 

2. Charakterystyczne grupy zbiorów biblioteki naukowej  25 

Zbiory podstawowe i specjalne. Różne formy dokumentacji bibliotecznej. Piśmiennictwo zagraniczne. Czasopisma. 

3. Praca bibliotekarza nad kształtowaniem księgozbioru  27 

Poszukiwania bibliograficzne i penetracja rynlcu. Badania potrzeb użytkowników biblioteki. Racjonalne gospodarowanie zasobami. 

IV Użytkownicy biblioteki naukowej  29 

Badanie potrzeb i zainteresowań czytelników oraz sposobów korzystania ze zbiorów biblioteki. 

1. Rodzaje użytkowników i ich potrzeby 31 

Naukowcy. Młodzież akademicka — studenci stacjonarni i zaoczni. Intelegencja zawodowa. 

2. Sposoby wykorzystywania dokumentów bibliotecznych przez  użytkowników 32 

Lektura i stopień jej dokładności. Badania bibliograficzne i kwerendy  informacyjne. 

3. Udział bibliotekarza w pracy użytkowników 33 

Obsługa informacyjna, dydaktyczna i techniczna. 

V. Pomocniczy aparat biblioteczny 34 

1. Katalogi biblioteczne 34 

Podział katalogów ze względu na charakter zbiorów — katalogi ogólne i  specjalne; centralne ogólne i centralne specjalne. Podział katalogów ze wzglądu 

na ich funkcję w informacji — katalogi formalne i treściowe (rzeczowe). Katalogi: alfabetyczne, centralne, rzeczowe 1 inne (krzyżowe, geograficzne, 

topograficzne, biograficzne). 

2. Indeksy i kartoteki biblioteczne 41 

Indeksy nazw — osobowycli, geograficznych. Indeks przedmiotowy, —  systematyczny. Kartoteki zagadnieniowe i dokumentacyjne. 

3. Księgozbiory podręczne 43 

struktura. Układ. Wolny dostąp do księgozbioru. 

Obsada biblioteki naukowej 45 

Bibliotekarze Jako grupa zawodowa. Struktura kadry biblioteki naukowej 

według kategorii zawodowycli i według wykształcenia. Prace biblioteczne 

o cliarakterze naukowym. 

Organizacja i techniką pracy biblioteki naukowej  53 

1. Struktura organizacyjna biblioteki naukowej 53 

Organizacja pracy Jednostek funkcjonalnycli. Struktura organizacyjna  Biblioteki Narodowej, bibliotek szkół wyższycłi. Polskiej Akademii Nauk, resor- 

towycłi instytutów naukowo-badawczycłi, bibliotek publicznych o  charakterze naukowym. 

2. Metodyka pracy biblioteki naukowej 59 

Mechanizacja procesów bibliotecznych. Metody doboru zbiorów. Modernizacja katalogów. Biblioteki składowe. Miniaturyzacja. Wolny dostęp do  

magazynów. Problemy bezpieczeństwa, higieny i konserwacji. 

3. Formy udostępniania zbiorów 63 

Udostępnianie prezencyjne w czytelni. Wypożyczanie miejscowe i  międzybiblioteczne. Zbiory zastrzeżone. Ewidencja wykorzystania zbiorów. 

Informacja naukowa 66 

Informacja naukowa jako jedna z funkcji biblioteki naukowej. Zakres działalności informacyjnej bibliotek różnych typów. 

1. Formy pracy w zakresie informacji 67 

Wystawy, wykazy nowości, zestawy bibliograficzne. Streszczenia, wyciągi, tłumaczenia; tłumaczenia „na żywo". Dokumentacja prac naukowych i  podróży badawczych. Dokumenty wtórne. 

2. Warsztat informacji naukowej i narzędzia pracy 71 

Aparat biblioteczny a aparat informacji naukowej; katalogi, indeksy, kartoteki, księgozbiory podręczne, wydawnictwa referujące, bibliografie ogólne 

i specjalne, katalogi centralne. Informatory o bibliotekach i ich zasobach. 

Dokumentacja prasowa. Mechanizacja. 

3. Personel obsługi informacyjnej 72 

Kwalifikacje i predyspozycje. Kształcenie i doskonalenie pracowników  informacji. 

4. Obsługa użytkowników 73 

Obowiązki pracowników informacji. Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z informacji bibliotecznej. 

5. Organizacja bibliotecznej służby informacyjnej w Polsce 74 

Biblioteki techniczne w sieci informacji naukowej, technicznej i  ekonomicznej. Biblioteki szkół wyższych. Rola Biblioteki Narodowej w ogólnokrajowym systemie informacji naukowej. Biblioteki centralne. Inne biblioteki. Organa koordynujące i centralizujące prace bibliotek z zakresu informacji naukowej 

(CINTE, IINTE, ODilN PAN). 

IX. Typy bibliotek naukowych 76 

A. Klasyfikacja bibliotek naukowych 76 

1. Podział bibliotek naukowych ze względu na ich zadania wobec nauki 76 

2. Podział bibliotek naukowych według ich udziału w pracy badawczej 77 

3. Podział bibliotek naukowych według stopnia ich naukowych obowiązków 78 

4. Podział bibliotek naukowych ze względu na zakres gromadzonych 

materiałów 78 

Biblioteki naukowe ogólne  

Biblioteki narodowe 

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych o  

charakterze ogólnym 81  

3. Biblioteki uniwersyteckie 82 

4. Biblioteki publiczne o charakterze naukowym 84 

5. Dawne biblioteki fundacyjne i ich ewolucja 85 

C. Biblioteki naukowe specjalne 88 

1. Podział bibliotek specjalnych ze względu na zakres zbiorów 88 

Biblioteki specjalne centralne i główne oraz wąskotematyczne. Kolekcje wyselekcjonowane. 

2. Podział bibliotek specjalnych według przynależności do instytucji 90 

Biblioteki specjalne wyższych uczelni, — instytutów badawczych 1 towarzystw naukowych o charakterze specjalnym; — urzędów i instytucji centralnych; — 

muzeów, archiwów i innych instytucji dokumentacyjnych. 

X. Współpraca -bibliotek naukowych. Sieci biblioteczne. Zespoły bibliotek naukowych 95 

sieć biblioteczna jako wyższa forma organizacyjna służby bibliotecznej.  

Geneza, zadania i trudności. 

1. Sieci biblioteczne w Polsce jako forma organizacyjnej współpracy bibliotek 97 

ogólnokrajowa sieć biblioteczna. Sieci resortowe. Sieć bibliotek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Sieć bibliotek uczelnianych szkół wyższych. Sieć bibliotek fachowych. 

2. Zespoły bibliotek naukowych 102 

Zespoły bibliotek naukowych wyższych uczelni; — Polskiej Akademii Nauk; — określonych dyscyplin (bibliotek rolniczych, ekonomicznych, naukoznawczych itp.). Udział bibliotek naukowych w zespołach środowiskowych. Komisje  

3. Koordynacja i współdziałanie bibliotek w zakresie doskonalenia pracy bibliotecznej oraz dokształcania zawodowego bibliotekarzy 106 

ośrodki koordynujące działalność bibliotek: PRB, BN, CINTE, Komisja do spraw Bibliotek i Informacji Naukowej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 

komisje egzaminacyjne dla bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych. 

Bibliografia dotycząca problematyki polskich bibliotek naukowych