Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel. Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarstwo Materiały konferencyjne,
Autorzy: Chapska, Joanna (1966- ). Red. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin). Figiel, Grzegorz. Red.
Data wydania: 2010
ISBN: ISBN 9788386361373
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 

Wstęp 9 

Ewa Anna Cywińska 

Czytelnik czy klient - implikacje podejścia do użytkownika biblioteki dla procesu obsługi 15 

Elżbieta Ćwiklińska, Milena M. Śliwińska 

Czy czytelnik może być zbawiony? - grzechy, nawyki, oczekiwania współczesnego czytelnika 25 

Lidia Lewicka 

Komunikacja intersonalna w praktyce bibliotecznej i jej wpływ na postrzeganie jakości biblioteki przez użytkowników 39 

Magdalena Musiela 

Biblioteka w procesie uspołeczniania na przykładzie komunikacji inteфersonalnej 

w środowisku bibliotecznym 47 

Jolanta Smyczyńska 

Komunikacja inteфersonalna w bibliotece - wybrane zagadnienia 57 

Magdalena Truszkiewicz 

Kontakt i komunikacja z czytelnikiem niesłyszącym 69 

Marzena Cichorzewska 

Zarządzanie nowoczesną biblioteką, 

czyli co jest podstawą sukcesu każdej współczesnej organizacji? 77 

Justyna Stępień 

Filozofia KAIZEN w bibliotece akademickiej 85 

Anna Urbaniak 

Broker informacji - ewolucja zawodu bibliotekarza? 91 

Leszek Szafrański 

Aktywność młodych pracowników bibliotek w organizacjach zawodowych 97 

Małgorzata Pietrzak 

Kultura w budowaniu jakości biblioteki 103 

Magdalena Seta 

Badania marketingowe szansąna poznanie potrzeb czytelnika 117 

Angelika Sarzyńska, Joanna Żuk 

Budowanie wizerunku biblioteki na przykładzie Książnicy Zamojskiej 123 

Agnieszka Prymak-Lewtak 

Wizerunek WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie na łamach prasy w latach 2005-2009 137 

Karolina Tomczyk 

Zbiory specjalne Biblioteki Raczyńskich i ich czytelnicy 143 

Iwona Krzysztoń 

Biblioteka naukowa w społeczeństwie informacyjnym 149 

Joanna Kulik 

Błogi w bibliotekach 155 

Summary 163 

CONTENTS 

Preface 9 

Ewa Anna Cywińska 

The reader or client - implications of the approach to the library user for the handling process 15 

Elżbieta Ćwiklińska, Milena M. Śliwińska 

Can the reader be saved? - sins, habits, expectations of the contemporary readers 25 

Lidia Lewicka 

The interpersonal communication in library's practice 

and it's influence on how library users perceive the library quality 39 

Magdalena Musiela 

Library in the process of socialisation on exemplary of inteфersonal communication within 

library's environment 47 

Jolanta Smyczyńska 

Interpersonal communication in the library - selected issues 57 

Magdalena Truszkiewicz 

Contact and communication with the deaf reader 69 

Marzena Cichorzewska 

Management of the modem library, i.e. what is the key to success in any modem organisation? 77 

Justyna Stępień 

KAIZEN philosophy in an academic library 85 

Anna Urbaniak 

Information broker - the evolution of the librarian profession? 91 

Leszek Szafrański 

The activity of young library employees in the professional organisations 97 

Małgorzata Pietrzak 

Culture in creation of the library quality 103 

Magdalena Seta 

Marketing research - opportunity to find out the reader's needs 117 

Angelika Sarzyńska, Joanna Żuk 

Creating image of the library on the example of Library in Zamosc 123 

Agnieszka Prymak-Lewtak 

The press image of the Hieronim Lopacinski Regional Public Library in Lublin in 2005-2009 137 

Karolina Tomczyk 

The Raczyński Library special collections and their readers 143 

Iwona Krzysztoń 

Academic library in the information society 149 

Joanna Kulik 

Blogging in libraries 155 

Summary 163