Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarze - etyka,
Autorzy: Gębołyś, Zdzisław. Red. Tomaszczyk, Jacek. Red.
Data wydania: 2008
ISBN: ISBN 9788361464013
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE 11 

AFRYKA 

Botswana 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK BOTSWANY. ETYKA ZAWODOWA 41 

Republika Południowej Afryki 

KODEKS POSTĘPOWANIA 45 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK TANZANII. PROJEKT KODEKSU ETYKI.  47 

AMERYKA POŁUDNIOWA 

Argentyna 

PROJEKT WSTĘPNY KODEKSU ETYKI ZAWODOWEGO BIBLIOTEKARZA. 53 

Brazylia 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA 61 

Chile 

KODEKS ETYKI STOWARZYSZENL\ BIBLIOTEKARZY CHILE 68 

Peru 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 73 

Urugwaj 

KODEKS ETYKI 76 

Wenezuela 

KODEKS STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY I ARCHIWISTÓW 

WENEZUELI 79 

AMERYKA PÓŁNOCNA 

Jamajka 

KODEKS ETYKI 85 

Kanada 

DEKLARACJA STANOWISKA ETYKI ZAWODOWEJ 87 

Kostaryka 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY KOSTARYKI. 

KODEKS ETYra ZAWODOWEJ 88 

Kuba 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 94 

Meksyk 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 96 

Nikaragua 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 98 

Panama 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 103 

Puerto Rico 

KODEKS ETYKI 2002 108 

Salwador 

ABES. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY SALWADORU. 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA SALWADORSKIEGO  113 

Stany Zjednoczone 

KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY (1938) 119 

Stany Zjednoczone 

KODEKS ETYKI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK AMERYKAŃSKICH 123 

AUSTRALIA I OCEANIA 

DEKLARACJA POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO 127 

Nowa Zelandia 

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO 129 

AZJA 

Armenia 

KODEKS ZAWODOWY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA 

ARMEŃSKIEGO 133 

Filipiny 

KODEKS ETYKI DLA ZAREJESTROWANYCH BIBLIOTEKARZY 135 

Hongkong 

KODEKS ETYKI STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK HONGKONGU 139 

Indonezja 

KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY INDONEZYJSKICH 141 

KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY W IZRAELU 144 

Japonia 

KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY 146 

Korea Pld. 

KODEKS ETYKI DLA BIBLIOTEKARZY 152 

Malezja 

KODEKS ETYKI 155 

Singapur 

KODEKS ETYKI 157 

Sri Lanka 

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI 160 

Tajlandia 

KODEKS ETYKI TAJSKIEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK 164 

EUROPA 

Belgia 

KODEKS ZAWODOWY BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 169 

Belgia 

KODEKS ZAWODOWY BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK SZKÓŁ 

WYŻSZYCH 172 

Białoruś 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZA BIAŁORUSI 175 

Bośnia i Hercegowina 

KODEKS ETYCZNY STOWARZYSZENIA SPEOALISTÓW 

INFORMACJI, BIBLIOTEKARZY, ARCHIWISTÓW, MUZEOLOGÓW 177 

Bułgaria 

KODEKS ETYKI 179 

Chorwacja 

KODEKS ETYKI CHORWACKIEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK 181 

Czechy 

KODEKS ETYCZNY CZESKICH BIBLIOTEKARZY 183 

Estonia 

KODEKS ETYCZNY DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW 

INFORMACJI W ESTONII 185 

Francja 

KODEKS DEONTOLOGICZNY BIBLIOTEKARZA 187 

Holandia 

KARTA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 191 

Irlandia 

KODEKS ETYKI 195 

Islandia 

KODEKS ETYKI. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA 

I INFORMACJI NAUKOWEJ „INFORMACJA" 197 

Litwa 

KODEKS ETYKI LITEWSKIEGO BIBLIOTEKARZA 202 

Litwa 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY LITEWSKICH. 

REGULAMIN KOMISJI ETYKI 204 

Łotwa 

KODEKS ETYKI PROFESJONALNEGO BIBLIOTEKARZA 207 

Macedonia 

KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZY MACEDONII 209 

Mołdawia 

KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZA Z REPUBLIKI MOŁDAWII 211 

Niemcy 

ETYKA I INFORMACJA. ZASADY ETYCZNE ZAWODÓW 

BIBLIOTEKARSKICH I INFORMACYJNYCH 214 

Norwegia 

WSKAZÓWKI ETYCZNE DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW 

BIBLIOTEK W NORWESKICH BIBLIOTEKACH 

NAUKOWO-TECHNICZNYCH 217 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLSKIEGO BIBLIOTEKARSTWA. 

TEZY PROJEKTU WSTĘPNEGO 222 

KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFORMACJI 226 

Portugalia 

KODEKS ETYCZNY 231 

Rosja 

KODEKS ETYra PROFESJONALNEJ BIBLIOTEKARZA ROSYJSKIEGO 237 

Serbia 

KODEKS ETYra BIBLIOTEARZA SERBII 238 

Słowacja 

KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA SŁOWACKIEGO. Projekt 240 

Słowenia 

KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZY SŁOWEŃSKICH 242 

Szwajcaria 

ETYKA ZAWODOWA SZWAJCARSKICH BIBLIOTEKAREK 

I BIBLIOTEKARZY 244 

Szwecja 

ETYKA ZAWODOWA DLA BIBLIOTEKARZY 248 

Szwecja 

ETYKA ZAWODOWA SPEOALISTÓW INFORMACJI 250 

Ukraina 

KODEKS ETYCZNY BIBLIOTEKARZA 251 

Węgry 

KODEKS ETYra WĘGIERSKIEGO BIBLIOTEKARZA 253 

Wielka Brytania 

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIA 

BIBLIOTEK 264 

Wielka Brytania 

ZASADY ETYCZNE I KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 

DLA BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI 267 

Włochy

KODEKS POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA: ZASADY PODSTAWOWE 272 

KODEKSY ETYKI BIBLIOTEKARSKIEJ W INTERNECIE 274 

KODEKSY ETYKI BIBLIOTEKARSKIEJ OPUBLIKOWANE TRADYCYJNIE 277 

KODEKSY KTYKI BIBLIOTEKARSKIEJ NIEDOSTĘPNE W INTERNECIE 

IW DRUKU 279 

OPRACOWANIA 280 

PRZEKŁADY KODEKSÓW 282 

STRESZCZENIE W JĘZ. POLSKIM 283 

STRESZCZENIE W JĘZ. ANGIELSKIM 284 

TABLE OF CONTENTS 

INTORODUCTION 11 

AFRICA 

Botswana 

BOTSWANA LIBRARY ASSOCIATION (BLA) PROFESSIONAL ETHICS 41 

Republic of South Africa 

CODE OF CONDUCT 45 

Tanzania 

DRAFT CODE OF ETHICS 47 

SOUTH AMERICA 

Argentina 

DRAFT CODE OF ETHICS OF A PROFESSIONAL LIBRARIAN 53 

Brazil 

CODE OF ETHICS OF A LIBRARIAN 61 

Chile 

LIBRARIANS ASSOCIATION OF CHILE. CODE OF ETHICS 68 

Peru 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 73 

Uruguay 

CODE OF ETHICS 76 

Venezuela 

CODE OF THE ASSOSCIATION OF VENEZUELAN LIBRAJANS 

AND ARCHIVISTS 79 

NORTH AMERICA 

Jamaica 

CODE OF ETHICS 85 

Canada 

CODE OF ETHICS POSITION STATEMENT 87 

Costa Rica 

ASSOCATION OF LIBRARIANS OF COSTA RICA. 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 88 

Cuba 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 94 

Mexico 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 96 

Nicaragua 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 98 

Panama 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS 103 

Puerto Rico 

CODE OF ETHICS 2002 108 

El Salvador 

ABES. ASSOCIATION OF LIBRARIANS OF SALVADOR. 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS OF A SALVADORAN LIBRARIAN 113 

United States 

CODE OF ETHICS FOR LIBRARIANS (1938) 119 

United States 

CODE OF ETHICS OF THE AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 123 

AUSTRALIA AND OCEANIA 

Australia 

STATEMENT ON PROFESSIONAL CONDUCT 127 

New Zealand 

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT 129 

ASIA 

Armenia 

PROFESSIONAL CODE OF BEHAVIOUR OF THE ARMENIAN 

LIBRARIAN 133 

Philippines 

CODE OF ETHICS FOR REGISTERED LIBRARIANS 135 

Hongkong 

HONGKONG LIBRARY ASSOCIATION CODE OF ETHICS 139 

Indonesia 

CODE OF ETHICS OF INDONESL\N LIBRARIANS 141 

Israel 

CODE OF ETHICS OF THE LIBRARIANS IN ISRAEL 144 

Japan 

CODEOFETHICS FOR LIBRARIANS 146 

South Korea. 

CODE OF ETHICS FOR LIBRARIANS 152 

Malaysia 

CODE OF ETHICS 155 

Singapore 

CODE OF ETHICS 157 

Sri Lanka 

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT AND ETHICS 160 

Thailand 

CODE OF ETHICS OF THAI LIBRARY ASSOCIATION 164 

EUROPE 

Belgium 

PROFESSIONAL CODE OF A PUBLIC LIBRARY LIBRARIAN 169 

Belgium 

PROFESSIONAL CODE OF A COLLEGE LIBRARY LIBRARIAN 172 

Belarus 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS OF A BELARUSIAN LIBRARIAN 175 

Bosnia and Herzegovina 

CODE OF ETHICS OF THE ASSOCL\TION OF INFORMATION SPECIALISTS - 

LIBRARIANS, ARCHIVISTS AND MUSEOLOGISTS 177 

Bulgaria 

CODE OF ETHICS 179 

Croatia 

CODE OF ETHICS OF THE CROATIAN LIBRARY ASSOCDVTION 181 

Czech Republic 

CODEOFETHICS OF CZECH LIBRARIANS 183 

Estonia 

CODE OF ETHICS OF THE LIBRAIOANS AND INFORMATION 

SPECIALISTS OF ESTONIA 185 

France 

DEONTOLOGICAL CODE OF A LIBRARL\N 187 

The Netherlands 

PROFESSIONAL CHARTER FOR LIBRARIANS IN PUBLIC LIBRARIES 191 

Ireland 

CODE OF ETHICS 195 

Iceland 

CODE OF ETHICS. ASSOCIATION OF LIBRARY AND INFORMATION 

SCIENCE „INFORMATION" 197 

Lithuania 

CODE OF ETHICS OF LITHUANIAN LIBRARIANS 202 

Lithuania 

LITHUANIA LIBRAIUANS ASSOCL\TION. REGULATIONS 

OF THE COMMISSION OF ETHICS 204 

Latvia 

CODE OF ETHICS OF A PROFESSIONAL LIBRARIAN 207 

Macedonia 

CODE OF ETHICS OF MACEDONIAN LIBRARIANS 209 

Moldavia 

CODE OF ETHICS OF A LIBRARIAN FROM REPUBLIC OF MOLDOVA 211 

Germany 

ETHICS AND INFORMATION. ETHICAL RULES OF LIBRARY AND 

INFORMATION PROFESSIONS 214 

Norway 

ETHICAL GUIDELINES FOR LIBRARIANS AND LIBRARY STAFF IN 

NORWEGIAN SCIENTIFIC-TECHNICAL LIBRARIES 217 

Poland 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS OF POLISH LIBRARIANSHIP. 

THESES OF THE DRAFT 222 

Poland 

CODE OF ETHICS FOR LIBRARIANS AND INFORMATION 

PROFESSIONALS 226 

Portugal 

CODE OF ETHICS 231 

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS FOR RUSSIAN LIBRARIANS 237 

Serbia 

CODE OF ETHICS FOR SERBIAN LIBRARIANS 238 

Slovakia 

CODE OF ETHICS FOR SLOVAKIAN LIBRARIANS 240 

Slovenia 

CODE OF ETHICS FOR SLOVENIAN LIBRARIANS 242 

Switzerland 

PROFESSIONAL ETHICS FOR FEMALE AND MALE LIBRARIANS 244 

Sweden 

PROFESSIONAL ETHICS FOR LIBRARIANS 248 

Sweden 

PROFESSIONAL ETHICS FOR INFORMATION PROFESSIONALS 250 

Ukraine 

CODE OF ETHICS OF A LIBRARIAN 251 

Hungary 

CODE OF ETHICS OF HUNGARIAN LIBRARIANS 253 

United Kingdom 

THE LIBRARY ASSOCIATION'S CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT 264 

United Kingdom 

ETHICAL PRINCIPLES AND CODE OF PROFESSIONAL PRACTICE 

FOR LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS 267 

Italy 

CODE OF CONDUCT OF A LIBRARL\N: BASIC PRINCIPLES 272 

LIBRARY CODES OF ETHICS ON THE INTERNET 274 

LIBRARY CODES OF ETHICS PUBLISHED IN PRINT 277 

LIBRARY CODES OF ETHICS THAT CAN NOT BE FOUND 

ON THE INTERNET OR IN PRINT 279 

SUBJECT BIBLIOGRAPHY 280 

TRANSLATIONS OF CODES 282 

POLISH SUMMARY 283 

ENGLISH SUMMARY 284