Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Społeczeństwo informacyjne Edukacja medialna Kultura informacyjna Wyszukiwanie informacji,
Autorzy:
Data wydania: 2009
ISBN: ISN 9788361464105
Język: pol

 

Opis:

Spis treści 

Wstęp. 

1. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej 31 

1.1. Kultura informacyjna w kontekście rozważań nad definicją kultury 31 

1.2. Kultura informacyjna - różnorodność definicyjna 35 

1.2.1. Kultura informacyjna w hierarchii pojęć pokrewnych 35 

1.2.1.1. Alfabetyzacja informacyjna a alfabetyzacja komputerowa 35 

1.2.1.2. Umiejętności informacyjne a kompetencje informacyjne 40 

1.2.2. Kultura informacyjna w literaturze ekonomicznej 46 

1.2.3. Kultura informacyjna w ujęciu informatycznym 50 

1.2.3.1. Dyskusja wokół pojęcia kultura informatyczna 50 

1.2.3.2. Modelowa koncepcja kultury informatycznej i informacyjnej 56 

1.2.4. Granice pojęcia kultura informacyjna 60 

1.2.4.1. Struktura kultury informacyjnej 67 

1.2.4.2. Próba uściślenia pojęcia 72 

1.2.4.3. Postawy a zachowania informacyjne 80 

1.3. Od kultury czytelniczej do kultury informacyjnej 84 

1.4. Obecność kultury informacyjnej w edukacji 91 

1.4.1. Edukacja informacyjna w programach nauczania 97 

1.4.1.1. Elementy kultury informacyjnej w nauczaniu technologii informacyjnej 103 

1.4.1.2. Elementy kultuty informacyjnej w edukacji czytelniczej i medialnej 117 

1.4.1.3. Elementy kultury informacyjnej w nauczaniu języka polskiego 121 

1.4.2. Polemika wokół nazwy edukacji informacyjnej jako przedmiotu nauczania 124 

1.4.3. Nieprawidłowości w organizacji procesu edukacji informacyjnej 137 

Przypisy do rozdz. 1 146 

2. Zmiana a rozwój kultury informacyjnej w szkole 173 

2.1. Odmienność kultury organizacyjnej szkoły 173 

2.1.1. Typy kultur organizacyjnych szkół 181 

2.1.2. Kierunki ewolucji szkoły promujące kulturę informacyjną 189 

2.1.2.1. Szkoły- „uczące się organizacje" szkołami jakości 192 

2.1.2.2. Szkoły - centra oświatowe środowiska lokalnego 201 

2.1.2.3. Programy edukacyjne popularyzujące jakość w szkole 212 

2.2. Kultura informacyjna-ujęcie typologiczne 218 

2.2.1. Kultura zachowawcza biblioteki szkolnej a koncepcja „rezerwuaru lektur" 222 

2.2.1.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze stereotypowym (pasywnym) 225 

2.2.2. Kultura pragmatyczna biblioteki szkolnej a koncepcja „media centre" 228 

2.2.2.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze aktywnym 233 

2.2.3. Kultura adaptacji biblioteki szkolnej a koncepcja „szkolnego centrum kultury  

informacyjnej" 239 

2.2.3.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze innowacyjnym 243 

2.2.4. Kultura technokratyczna biblioteki szkolnej a koncepcja „biblioteki sieciowej".. 249 

2.2.4.1. Typ kultury informacyjnej o charakterze prognostycznym 258 

2.3. Rola metafory w rozwoju kultury informacyjnej 276 

2.3.1. Metafora „skarbca społeczeństwa informacyjnego" 277 

2.3.2. Metafora „skarbnicy różności" 282 

Przypisy do rozdz. 2 284 

3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym. Diagnoza i terapia 313 

3.1. Metodologiczne podstawy badań - opis badania 315 

3.1.1. Projekt badania 318 

3.1.1.1. Pole badawcze i pytania badawcze 320 

3.1.1.2. Charakterystyka populacji badawczej 332 

3.1.1.3. Procedura doboru próby 340 

3.1.1.4. Opis metody zbierania danych 341 

3.1.1.5. Opis metody analizowania danych i prezentacja wyników 343 

3.2. Diagnoza kultury informacyjnej w szkołach państwowych powiatu suskiego 344 

3.2.1. Charakter trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej 345 

3.2.1.1. Trudności obiektywne hamujące rozwój kultury informacyjnej 345 

3.2.1.2. Trudności subiektywne spowalniające rozwój kultury informacyjnej 349 

3.2.2. Zasięg trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej 352 

3.2.2.1. Istnienie i siła związku między zmiennymi charakteryzującymi  

trudności w zakresie alfabetyzacji informacyjnej uczniów 352 

3.2.2.2. Rodzaj trudności i wielkość luki w zakresie alfabetyzacji informacyjnej 

uczniów 359 

3.2.3.Zródłatrudności w rozwijaniu kultury informacyjnej 361 

3.2.3.1. Luki w świadomości informacyjnej 362 

3.2.3.2. Deficyty w zakresie sprawności informacyjnych uczniów 372 

3.2.4. Otoczenie trudności w rozwijaniu kultury informacyjnej 404 

3.2.4.1. Stereotypowe postrzeganie biblioteki hamujące rozwój kultury  

informacyjnej 405 

3.2.4.2. Mity o zawodzie bibliotekarza a rozwój kultury informacyjnej 423 

3.3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym i lokalnym. Propozycja terapii 432 

3.3.1. Szkolne centrum informacji (mediatka) w ZS im. Walerego Goetla w Suchej  

Beskidzkiej - realizacja projektu 435 

3.3.2. Promocja projektu w środowisku lokalnym 436 

3.3.3. Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji 437 

Przypisy do rozdz. 3 441 

Zakończenie 451 

Literatura cytowana 457 

Spis tabel 501 

Spis rysunków 504 

Spis wykresów i fotografii 505 

Indeks osobowy 506 

Indeks terminów, pojęć, nazw własnych, zagadnień 515 

Aneks 

Nr 1. Zestawienie zbiorcze rozkładu liczebności i rozkładu procentowego wartości zmiennych 

na podstawie danych z kwestionariuszy U-1 527 

Nr 2. Rozkład liczebności i rozkład procentowy zmiennych kategoryzacyjnych 529 

Nr 3. Zależność i siła związku pomiędzy zmiennymi obliczone metodą Testu 533 

 

Contents 

Introduction 9 

1. From information literacy to information culture 31 

1.1. Information culture and the concepts of culture 31 

1.2. Information culture - different concepts 35 

1.2.1. Information culture and the background hierarchy of related terms 35 

1.2.1.1. Information literacy vs. computer literacy 35 

1.2.1.2. Information skills vs. information competencies 40 

1.2.2. Information culture in economic literature 46 

1.2.3. Information culture in an ICT perspective 50 

1.2.3.1. The concept of informatics culture-discussion 50 

1.2.3.2. The models of informatics and information cultures 56 

1.2.4. The limits of the concept of information culture 60 

1.2.4.1. The structure of an information culture 67 

1.2.4.2. Author's proposal of the information culture's definition 72 

1.2.4.3. Information attitudes and behaviours 80 

1.3. From reading culture to information culture 84 

1.4. Information culture in education 91 

1.4.1. Information education in curricula 97 

1.4.1.1. Elements of information culture in ICT teaching 103 

1.4.1.2. Elements of information culture in reading and media education 117 

1.4.1.3. Elements of information culture in Polish language teaching 121 

1.4.2. Discussion concerning information education as a teaching course 124 

1.4.3. Irregularities in organizing the process of information education 137 

References to chapters 1 146 

2. Change vs. development of Information culture in schools 173 

2.1. Specifics of a school organizational culture 173 

2.1.1. Types of school organizational cultures 181 

2.1.2. Evolutional trends of schools promoting information culture 189 

2.1.2.1. Schools-learning organizations as schools of quality 192 

2.1.2.2. Schools - education centres in local communities 201 

2.1.2.3. Curricula popularizing quality in education 212 

2.2. Information culture-typological approach 218 

2.2.1.Conservativecultureofaschoollibrary vs. the concept of a lectures'depot 222 

2.2.1.1. Types of stereotypical (passive) information culture 225 

2.2.2. Pragmatic culture of a school library vs. the concept of a media centre 228 

2.2.2.1. Types of active information culture 233 

2.2.3. Adaptation culture of a school library vs. the concept of a school centre of  

information culture 239 

2.2.3.1. Types of innovative information culture 243 

2.2.4. Technocratic culture of a school library vs. the concept of a network library 249 

2.2.4.1. Types of prognostic information culture 258 

2.3. The role of metaphor in development of information culture 276 

2.3.1. The metaphor of an information society treasury 277 

2.3.2. The metaphor of treasury of miscellanies 282 

References to chapters 2 284 

3. Information culture within aschoolcommunity. Diagnosis and therapy 315 

3.1. Research methodology and description 315 

3.1.1. Research study project 318 

3.1.1.1. Research range and questions 320 

3.1.1.2. Characteristics of population surveyed 332 

3.1.1.3. Procedure of selection 340 

3.1.1.4. Data collection method 341 

3.1.1.5. Data analysis method and presentation of the results 343 

3.2. Diagnosis of information culture in public schools of the Suski District 344 

3.2.1 .Difficulties in developing information culture 345 

3.2.1.1. Objective difficulties impeding development of information culture 345 

3.2.1.2. Subjective difficulties impeding development of information culture 349 

3.2.2. The range of difficulties in developing information culture 352 

3.2.2.1. The existence and power of relations among variables characterizing  

difficulties in the pupils' information literacy 352 

3.2.2.2. Types of difficulties and a gap in the pupils' information literacy 359 

3.2.3. The reasons of difficulties in developing information culture 361 

3.2.3.1. Gaps in information awareness 362 

3.2.3.2. Deficits in the pupils' information skills 372 

3.2.4. The background of difficulties in developing information culture 404 

3.2.4.1. Stereotypesofa library impeding development of information culture.. 405 

3.2.4.2. Myths concerning library profession vs. development of information 

culture 423 

3.3. Information culture in school and local environments. A therapy proposal 432 

3.3.1. School information centre in the W. Goetl Vocational School in Sucha Beskidzka - 

project realization 435 

3.3.2. Promotion of the project in local community 436 

3.3.3. Expected effects of innovation implementation 437 

References to chapters 3 441 

Conclusions 451 

References 457 

Listoftables 501 

List of figures 504 

List of diagrams and photographs 505 

Alphabetical index 506 

Subject index 515 

Annexes 

1 - List of numeric and percentage distribution of variables' values from U-1 questionnaires 527 

2 - List of numeric and percentage distribution of categorization variables 529 

3 - Interdependencies and power of relation among variables calculated with Test method 533