Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Informacja naukowa - komputeryzacja Biblioteki cyfrowe,
Autorzy:
Data wydania: 2010
ISBN: ISBN 9788361464297
Język: pol

 

Opis:

OD AUTORA 9 

WPROWADZENIE: BIBLIOTEKI CYFROWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 

NAUKOWYCH 11 

1. KOMUNIKACJA NAUKOWA W SIECI 26 

1.1. Rozwój komunikacji naukowej 26 

1.2. Współczesna nauka i komunikacja naukowa 34 

1.3. Organizacja nauki w środowisku cyfrowym: informatyczna infrastraktura nauki 41 

1.4. Dane, informacja i wiedza w IIN 48 

1.5. Globalna biblioteka cyfrowa jako część IIN 55 

2. STRUKTURY 64 

2.1. Kodowanie znaków 65 

2.2. Formaty danych 67 

2.3. Języki kodowania 73 

2.4. Protokoły 77 

2.5. Obiekty cyfrowe 80 

2.6. Publikacje elektroniczne 85 

2.7. Organizacja infomiacji i wiedzy 100 

2.8. Metadane 104 

3. PRZESTRZENIE 117 

3.1. Intemetjako przestrzeń publiczna 118 

3.2.Globalnabibliotekacyfrowajakomiejsce 120 

3.3. Kryteria i miary oceny 125 

3.4. Przestrzenie nazw 132 

3.5. Identyfikatory obiektów cyfrowych 134 

3.6. Interfejsy użytkownika 136 

4. PROCESY 141 

4.1. Publikowanie 142 

4.2. Tworzenie metadanych 148 

4.3. Wyszukiwanie infomiacji 152 

4.4. Zapewnienie integralności i autentyczności obiektów cyfrowych 181 

4.5. Dostępność informacji i autoryzacja dostępu 184 

4.6. Współdziałanie 187 

4.7. Archiwizacja (długotrwałe przechowywanie) 189 

4.8. Ocena (kontrola jakości) 193 

4.9. Semantyczny Web oraz Web 2.0 i Nauka 2.0 200 

5. SPOŁECZNOŚCI 206 

5.1. Osoby i instytucje 207 

5.2. Zagadnienia ekonomiczne 221 

5.3. Zagadnienia prawne 224 

6. MODEL - METAFORA KOMUNIKACJI NAUKOWEJ W GBC 230 

ZAKOŃCZENIE: KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ 241 

PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 249 

INDEKS OSOBOWO-PRZEDMIOTOWY 271 

SUMMARY 282 

CONTENTS 

FROM THE AUTHOR- 

INTRODUCTION: DIGITAL LIBRARIES AS AN OBJECT OF SCHOLARLY 

INVESTIGATIONS 11 

l.SCHOLARLYCOMMUNICATIONINTHENET 26 

1.1. Development of scholarly communication 26 

1.2. Contemporary science and scholarly communication 34 

1.3. Science organization in digital environment: e.-Research infrastructure 41 

1.4. Data, information and knowledge in e-Research infrastructure 48 

1.5. Global digital library as a part of e-Research infrastructure 55 

2. STRUCTURES 64 

2.1. Representing characters 65 

2.2. Data formats 67 

2.3. Markup languages 73 

2.4. Protocols 77 

2.5. Digital objects 80 

2.6. Electronic publications 85 

2.7. Information and knowledge organization 100 

2.8. Metadata 104 

3.SPACES 117 

3.1. Internet as a public space 118 

3.2. Global digital library as a place 120 

3.3. Evaluation criteria and measures 125 

3.4. Namespaces , 132 

3.5. Digital object identifiers 134 

3.6. User interfaces 136 

4. PROCESSES 141 

4.1. Scholarly publishing 142 

4.2. Metadata development 148 

4.3. Infomiation retrieval 152 

4.4. Integrity and authenticity of digital objects 181 

4.5. Information accessibility and access authorization 184 

4.6. Interoperability 187 

4.7. Archiving (long-term preservation) 189 

4.8. Evaluation (quality control) 193 

4.9. Semantic Web, Web 2.0 and Science 2.0 200 

5. SOCIETIES 206 

5.1. Personsand institutions 207 

5.2. Economics problems 221 

5.3. Intellectual property 224 

6. MODEL-SCHOLARLY COMMUNICATION METAPHOR 230 

CONCLUSIONS: DEVELOPMENT DIRECTIONS OF SCHOLARLY 

COMMUNICATION 241 

REFERENCES 249 

INDEX 271 

SUMMARY 282