Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarstwo Księgi pamiątkowe Drzewiecki, Marcin (1948-2012) Książka Czytelnictwo,
Autorzy: Zybert, Elżbieta Barbara. Red. Grabowska, Dorota. Red.
Data wydania: 2008
ISBN: ISBN 9788361464044
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 

Wstęp 11 

Hanna Tadeusiewicz: Bibliofilskie zamiłowania Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII-XIX w.) 19 

Maria Juda: Książka w kręgu Jana Długosza 28 

Maria Kocójowa: Rola edukacyjna książki artystycznej dla studentów 

kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 38 

Wojciech J. Podgórski: Biografistyka jest koniecznością. O inicjatywach 

badawczych wobec diaspory polskiej 48 

Dariusz Kuźmina: Kroniki parafialne źródłem do dziejów Kościoła w Polsce 67 

Tadeusz Cegielski: Język, kobiety i barbarzyńcy w sieci. Przemiany nowożytnej 

rzeczpospolitej literackiej" 77 

Joanna Papuzińska: Przemiany funkcji edukacyjnych literatury dziecięcej 94 

Barbara Sosińska-Kalata: Ewolucja modeli organizacji wiedzy w systemach informacyjnych 103 

Jadwiga Woźniak-Kasperek: System organizacji wiedzy czy folksonomia? 117 

Konrad R. Fiałkowski: Education for accelerated technological change 125 

Peter Blumendorf: Quality of work and quality of outcome - how Universities can strengthen their profile by quality insurance systems 131 

Tibor Csík, Katalin Varga: Database issues in the field of educational research 138 

Wanda Pindlowa: Foresight dla bibliotek 149 

Dariusz Grygrowski: Biblioteki - niekomercyjne instytucje w skomercjalizowanym otoczeniu 156 

Elżbieta Barbara Zybert: Biblioteki Republiki Południowej Afryki u progu nowego tysiąclecia, w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej 165 

Jadwiga Kołodziejska: Biblioteki w przestrzeni publicznej i prywatnej 177 

Janina Jagielska: Biblioteka publiczna w społeczności lokalnej na przestrzeni województwa mazowieckiego 184 

Jacek Wojciechowski: Biblioteki w globalizacji świadomości dziecka 194 

Elżbieta Stefańczyk: Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w rozwoju bibliotekarstwa i unowocześniania bibliotek 205 

Janusz Nowicki: Wydawnictwo SBP. Fakty i refieksje 221 

Małgorzata Pietrzak: Bibliotekarz i czytelnik a relacje mistrz - uczeń 230 

Dorota Grabowska: Projekt jako metoda godna polecenia dla bibliotekarzy 242 

Bogumiła Staniów: Literatura fachowa z zakresu bibliotekarstwa szkolnego w Polsce. Stan i potrzeby 251 

Małgorzata Kisilowska: Udział bibliotek szkolnych w kształceniu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży 262 

Iwona H. Pugacewicz: Rozważania o polskiej książce i bibliotece szkolnej na emigracji na przykładzie środowiska uczniów ze szkoły polskiej w Lille 273 

CONTENTS 

Introduction 

Hanna Tadeusiewicz: Bibliophilie interests of Polish women as the owners of libraries in Poland of 13-19 centuries 19 

Maria Juda: A book in tlie circle of Jan Długosz 28 

Maria Kocójowa: Educational role of artistic books for students of library and information science 38 

Wojciech J. Podgórski: The neccessity of biographic studies. Research initiatives concerning Polish diaspora 48 

Dariusz Kuźmina: Parochial chronicles as a source of the Roman Catholic Church history in Poland 67 

Tadeusz Cegielski: Language, women, and barbarians in the net. Changes of a modem „literary people's republic" 77 

Joanna Papuzińska: Changes of educational functions of children literature. 94 

Barbara Sosińska-Kałata: Evolution of the knowledge organization models in information systems 103 

Jadwiga Woźniak-Kasperek: Knowledge organization system or folksonomy? 117 

Konrad R. Fiałkowski: Education for accelerated technological change 125 

Peter Błumendorf: Quality of work and quality of outcome - how universities can strengthen their profde by quality insurance systems. 131 

Tibor Csík, Katalin Varga: Database issues in the field of educational research 138 

Wanda Pindlowa: The Foresight Programme for libraries 149 

Dariusz Grygrowski: Libraries - non-commercial institutions in a commercialized environment 156 

Elżbieta Barbara Zybert: Libraries of the Republic of South Africa on the eve of the new millennium, in new political and social reality 165 

Jadwiga Kołodziejska: Libraries in public and private spaces 177 

Janina Jagielska: Public libraries in local communities of the Mazowieckie Voivodeship 184 

Jacek Wojciechowski: Libraries in the process of globalizing child's awareness 194 

Elżbieta Stefańczyk: The role of the Polish Librarians' Association in librarianship development and libraries' modernization 205 

Janusz Nowicki: PLA Publishing House. Facts and commentaries 221 

Małgorzata Pietrzak: Librarian and user as a master - apprentice relation 230 

Dorota Grabowska: Project as a recommended method of library work 242 

Bogumiła Staniów: Specialist literature concerning school libraries in Poland. State of art and further needs 251 

Małgorzata Kisilowska: School libraries' participation in health information literacy training for children and youth 262 

Iwona H. Pugacewicz: Discussion on Polish books and school libraries for the immigrants - example of the community of pupils of the Polish School in Lille 273