Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2010, z. 2

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2010
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Debata; Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wolodko (oprac. Tomasz Kruszewski przy współpracy Anny Wołodko)

Artykuły

MAREK NAHOTKO: Metadane biblioteczne w XXI wieku

REMIGIUSZ SAPA: Dostęp online do informacji o doktoratach i do pełnych tekstów rozpraw bronionych w polskich uczelniach

Z warsztatów badawczych

PAWEŁ MIELCZAREK: Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie 

Sprawozdania

„Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lwów, 20-22 października 2009 r.) (Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)

„Transparency in Science, Open Acces, and Scholarly Publishing” (Warszawa, 7 maja 2010 r.) (Ewa Chuchro)

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Warszawa 2010 (Barbara Sosińska-Kalata)

Jolanta Hys; Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym" Warszawa 2009 (Jadwiga Sadowska)

Danuta Konieczna: Dzieje olsztyńskich bibliotek. Olsztyn 2008 (Adrian Uljasz)

Kurturno-mictec’ki procesy na storinkah ukrajins ’koji periodyky Hałyczyny perszoji połowyny XX stolittia. Materiały do bibliohrafiji. Oprac. G. Biłowus, N. Rybczyns’ka, Je. Czyruk. - Lwiw 2009 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z życia SBP

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku (Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska)

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2009 roku (Sylwia Błaszczyk)

Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołu Zarządu Głównego SBP w 2009 roku (Ewa Chrzan)

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2009 rok (Jadwiga Sadowska) 

Prace projektowe nad ogólnopolskim portalem bibliotekarskim www.sbp.pl (Wioletta Lipińska)

Wskazówki dla autorów

 

TABLE OF CONTENTS

Tenth anniversary of new Warsaw University Library. A debate: Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wołodko (ed. Tomasz Kruszewski and Anna Wołodko)

Articles

MAREK NAHOTKO: Library Metadata in Twenty-First Century

REMIGIUSZ SAPA: Online Access to Information on Doctoral Theses and Full Texts of Dissertations Defended at Polish Universities

Research reports

PAWEŁ MIELCZAREK: Acquisitions Module of Horizon Integrated Library System in the Process of Acąuiring Monographs by the College of Europe Library in Natolin

Reports

„Cracow - Lviv. Books, journals, libraries of 19th and 20th century” . Tenth International Scientific Conference (Lviv, October 20-22, 2009) (Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)

„Transparency in Science, Open Access, and Scholarly Publishing” (Warsaw, May 7, 2010) (Ewa Chuchro)

Reviews and literature surveys

Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym (Scholarly Communication in Digital Environment). Warszawa 2010 (Barbara Sosińska-Kalata)

Jolanta Hys: Pragmatyka Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym” (Pragmatics of National Library of Poland Subject Headings and Universal

Decimal Classification in „Przewodnik Bibliograficzny” („Polish National Bibliography”). Warszawa 2009 (Jadwiga Sadowska)

Danuta Konieczna: Dzieje olsztyńskich bibliotek. (Libraries of the City of Olsztyn). Olsztyn 2008 (Adrian Uljasz)

Kurturno-mictec’ki procesy na storinkah ukrajins’koji periodyky Halyczyny perszoji polowyny X X stolittia. Materiały do bibliohrafiji. Lviv 2009 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Halina Rusińska-Giertych)

Polish literature survey (Barbara Koryś)

Foreign publications (Jacek Wojciechowski)

News from SBP (Polish Librarians Association)

The report on the activities of SBP Executive Board from June 1 to December 31, 2009 (Marzena Przybysz, Anna Grzecznowska)

Report on the activities of SBP regional units in 2009 (Sylwia Błaszczyk)

The activities of sections, committees and groups of SBP Executive Board in 2009 (Ewa Chrzan)

2009 Łysakowski Scientific Award (Jadwiga Sadowska)

Report on designing Polish library website www.sbp.pl (Wioletta Lipińska)

Guidelines for Authors