Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2011, z. 3

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2011
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły

JACEK WOJCIECHOWSKI: Odbiór komunikatów z Internetu i druku 

MARIA KOCÓJOWA: Słownik Pracowników Książki Polskiej (przy okazji wydania Suplementu III) 

JUSTYNA JASIEWICZ: Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce 

Opinie

BARBARA SORDYLOWA: Przeciwko likwidacji wersji papierowej BABIN-u 

Odpowiedź na apel prof. Barbary Sordylowej (Barbara Sosińska-Kalata, Janusz Nowicki) 

DARIUSZ GRYGROWSKI: Zmiany w stosowaniu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie – nadzieje i wątpliwości

Sprawozdania

„Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”. V Konferencja Naukowa Instytutu Informacji i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 4-5 kwietnia 2011 r.) (Mariusz Luterek, Ewa Chuchro) 

„Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek”. V Bałtycka Konferencja z cyklu „Zarządzanie i organizacja bibliotek” (Gdańsk, 14-15 kwietnia 2011 r.) (Anna Aniszewska-Sworczuk) 

„Polonia – Europa – Świat. Potrzeby polskiego dziedzictwa narodowego we Francji”. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga (Livien, 28-29 kwietnia 2011 r.) (Dorota Pietrzkiewicz) 

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI w.”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kraków, 16-17 maja 2011 r.) (Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska, Ewa Piotrowska) 

„Libraries for an Open Environment: strategies, technologies and partnership”. 32. doroczna konferencja International Association of Scientific and Technological University Libraries (Warszawa, 29 maja-2 czerwca 2011 r.) (Jolanta Stępniak)

„Biblioteka jako trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, 31 maja-2 czerwca 2011 r.) (Justyna Jerzyk-Wojtecka)

Jubileusz 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 11 czerwca 2011 r.) (Anna Radziejowska-Hilchen) 

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 

Z życia SBP

19. Posiedzenie Rady Członków EBLIDA (Malaga, 26 maja 2011 r.) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) 

„Jeden zawód, jedna przyszłość?”. Konferencja towarzysząca 19. Posiedzeniu Rady Członków EBLIDA (Malaga, 27 maja 2011 r.) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)

Komunikaty 

Wskazówki dla autorów

 

Articles

JACEK WOJCIECHOWSKI: Reception of Internet and Printed Messages 

MARIA KOCÓJOWA: Dictionary of Polish Book Professionals (on the occasion of publishing Supplement 3 to the Dictionary) 

JUSTYNA JASIEWICZ: Information Behavior of the Young and Elements of Information Literacy in Poland 

Opinions

BARBARA SORDYLOWA: Against closing the printed edition of BABIN (Analytic Bibliography of Librarianship and Information Science) 

Response to Professor Barbara Sordylowa (Barbara Sosińska-Kalata, Janusz Nowicki)

DARIUSZ GRYGROWSKI: Changes in the application of Universal Decimal Classification by the National Library of Poland – hopes and doubts  

Reports

„Information science in the change” – 5th Scientific Conference of the University of Warsaw Institute of Information and Book Studies (Warsaw, April 4-5, 2011) (Mariusz Luterek, Ewa Chuchro) 

„Modern concepts of library organization” – 5th Baltic Conference „Library Management and Organization” (Gdańsk, April 14-15, 2011) (Anna Aniszewska-Sworczuk) 

„Polonia – Europe – world. Needs of Polish national heritage in France”. The International Conference of Polish Brotherhood of Gutenberg (Livien, April 28-29, 2011) (Dorota Pietrzkiewicz) 

„Libraries in educational environment. Tasks and challenges in 21st century”. National Scientific Conference (Kraków, May 16-17, 2011) (Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska, Ewa Piotrowska) 

„Libraries for an Open Environment: strategies, technologies and partnership”. 32nd Conference of the International Association of Scientific and Technological University Libraries (Warsaw, May 29 - June 2, 2011) (Jolanta Stępniak) 

„Libraries as a third place”. International Conference of Łódź University Library (Łódź, May 31 - June 2, 2011) (Justyna Jerzyk-Wojtecka) 

60th anniversary of the Institute of Information and Book Studies, the University of Warsaw (Warsaw, June 11, 2011) (Anna Radziejowska-Hilchen) 

Polish literature survey (Barbara Koryś) 

Foreign publications (Jacek WOjciechowski)

News from SBP (Polish Librarians Association)

19th Meeting of EBLIDA Members Council (Malaga, May 26, 2011) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) 

„One profession, one future?” A satellite conference for 19th Meeting of EBLIDA Members Council (Malaga, May 27, 2011) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska) 

Messages

Guidelines for Authors