Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2011, z. 4

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2011
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły

JADWIGA SADOWSKA: Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza. Koncepcje i realia 

WŁADYSŁAW M. KOLASA: Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowanie 

DOROTA GRABOWSKA, IWONA PUGACEWICZ: Aspekty organizacyjne i zarządzanie bibliotekami w Finlandii z perspektywy społeczeństwa informacyjnego 

MAGDALENA HAMERSKA: Wpływ komputeryzacji na efektywność pracy w bibliotece oraz poziom obsługi czytelników. Przykład Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

Sprawozdania

„Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011 r.) (Agnieszka Korycińska-Huras) 

„Literatura dziecięca i młodzieżowa: stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Paryż, 22 czerwca 2011 r.) (Iwona H. Pugacewicz) 

„Biblioteki poza bibliotekami: integracja, innowacja, informacja dla wszystkich”. Światowy kongres bibliotek i informacji i 77. Konferencja Generalna IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 sierpnia 2011 r.) (Elżbieta B. Zybert) 

„Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej dla ludności wielokulturowej: potrzeby, strategie, programy i rola bibliotek” oraz „Dostęp i innowacja: dostarczanie informacji wszystkim”. Sprawozdanie z 94. i 164. Sesji Kongresu i 77. Konferencji Generalnej IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 sierpnia 2011 r.) (Zuzanna Wiorogórska) 

„Classification and Ontology: Formal Approaches and Access to Knowledge”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Haga, 19-20 września 2011 r.) (Jolanta Hys) 

IV Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe” (Poznań, 11-12 października 2011 r.) (Marcin Roszkowski) 

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii Uniwersytetów Muzycznych (Katowice, 25-26 października 2011 r.) (Hanna Bias, Martyna Darowska) 

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 

Z życia SBP 

Kronika życia naukowego

Wskazówki dla autorów

 

Articles

JADWIGA SADOWSKA: Fifty Years of Polish Regional Bibliography. Concepts and Reality 

WŁADYSŁAW M. KOLASA: Retrospective Citation Index in Humanities. Concept, Method, Applications 

DOROTA GRABOWSKA, IWONA PUGACEWICZ: Library Organization and Management in Finland from the Information Society Point of View

MAGDALENA HAMERSKA: The Impact of Library Automation on the Efficiency of Library Processes and Quality of Services Offered to Patrons. The Case of Gdansk University Library 

Reports

„How to teach students in Information and Library Science? Academic curricula versus labor market and evolution of science”. International Scientific and Educational Conference organized by the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University (Cracow, June 6-7, 2011) (Agnieszka Korycińska-Huras) 

„Literature for children and the young: the state of the research, education, perspectives for development”. International Scientific Conference (Paris, June 22, 2011) (Iwona H. Pugacewicz) 

„Libraries Beyond Libraries: Integration, Innovation and Information for All”. World Library and Information Congress: 77th IFLA General Conference and Assembly (San Juan, Puerto Rico, August 13-18, 2011) (Elżbieta B. Zybert) 

„The importance of information literacy for multicultural populations: needs, strategies, programs, and the role of libraries” and „Access and innovation: delivering information to all”. A report on 94th and 164th IFLA Congress sessions and 77th IFLA General Conference and Assembly (San Juan, Puerto Rico, August 13-18, 2011) (Zuzanna Wiorogórska)

„Classification and Ontology: Formal Approaches and Access to Knowledge”. International Scientific Conference (The Hague, September 19-20, 2011) (Jolanta Hys) 

The Fourth Conference on „Polish Digital Libraries” (Poznań, October 11-12, 2011) (Marcin Roszkowski) 

National Congress of Polish Music University Libraries (Katowice, October 25-26, 2011) (Hanna Bias, Martyna Darowska) 

Reviews and literature surveys

Polish literature survey (Barbara Koryś) 

Foreign publications (Jacek Wojciechowski) 

News from SBP (Polish Librarians Association)

Chronicle of academic life

Guidelines for Authors