Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2007, z.4 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od redakcji (Barbara Sosińska-Kalata) HANNA TADEUSIEWICZ: Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego" Sylwetki BARBARA SORDYLOWA: „Przegląd Biblioteczny". 80 lat w służbie bibliotekarstwa MARIANNA BANACKA, BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: „Przegląd Biblioteczny" - rocznik 1927 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Stare i nowe ścieżki piśmienności JADWIGA SADOWSKA: Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928- 2007) JACEK PUCHALSKI: Biblioteki polskie poza Krajem. Refleksje na marginesie programu rejestracji zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego EMILIA ILSKA: Ludzie książki w informatorach biograficznych i biografiach zbiorowych Najlepsze prace magisterskie MAGDALENA CYRKLAFF: Biblioteka UMK w Toruniu w opiniach studentów z dysfunkcjami narządów ruchu i wzroku. Badania ankietowe DOROTA WIERZBICKA: Rola serwisu internetowego w promocji działalności towarzystw bibliofilskich Sprawozdania „Biblioteki dla przyszłości: postęp, rozwój i partnerstwo". Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 73. Konferencja Generalna IFLA (Durban, 19-23 sierpnia 2007 r.) (Elżbieta B. Zybert) „Przyszłość bibliotek w Polsce". Konferencja naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa, 12-13 października 2007 r.) (Ewa Chuchro) „Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych" (Wrocław, 4-6 lipca 2007 r.) (Witold Król) „Książka i jej czytelnik. Dokąd zmierzamy?" II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Międzyzdroje, 20-22 września 2007 r.) (Urszula Ganakowska) XXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (Fawley Court, 13-16 września 2007 r. ) (Jadwiga Szmidt) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Education for library cataloging: international perspectives. Dajin D. Sun, Ruth С Carter, editors. New York 2006 (Jerzy Franke) Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgesichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 (Marianna Banacka) Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI w. Białystok 2007 (Wanda Pindlowa) Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. Warszawa 2007 (Henryk Hollender) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Życia SBP VI Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa, 11 października 2007 r.) (Anna Grzecznowska, Maria Janowska) Kronika (Zdzisław Gębołyś) Editorial (Barbara Sosińska-Kalata) Articles HANNA TADEUSIEWICZ: Executive Editors of “Przegląd Biblioteczny" BARBARA SORDYLOWA: „Przegląd Biblioteczny". Eighty Years of Serving the Librarianship MARIANNA BANACKA, BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: „Przegląd Biblioteczny" - First Issue, 1927 521 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Old and New Paths of Literacy JADWIGA SADOWSKA: Instytut Bibliograficzny on the Eve of its Eightieth Anniversary (1928-2007) JACEK PUCHALSKI: Polish Libraries Abroad. Remarks on the Program for Recording Polish Collections Abroad with Emphasis on Endangered Heritage EMILIA ILSKA: Book People in Biographical Guidebooks and Collective Biographies Best MA theses MAGDALENA CYRKLAFF: Nicolaus Copernicus University Library in the Opinion of Motorically and Visually Impaired Students. Survey research DOROTA WIERZBICKA: The Role of Websites in Promoting Activity of Bibliophile Associations Reports “Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships". World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, August 19-23, 2007) (Elżbieta B. Zybert) “The future of libraries in Poland". Scientific conference of Polish Librarians Association (October, 12-13, 2007) (Ewa Chuchro) “Vratislavia Meetings of Polish Librarians Working Abroad" (Wroclaw, July 4-6, 2007) (Witold Król) “The book and its reader. What are we heading for?" 2nd National Scientific Conference (Międzyzdroje, September 20-22, 2007) (Urszula Ganakowska) 29th Session of Permanent Conference of Museums, Archives and Libraries in the West (Fawley Court, September 13-16, 2007) (Jadwiga Szmidt) Reviews and literature surveys Education for library cataloging : international perspectives. Dajin D. Sun, Ruth С Carter, editors. New York 2006 (Jerzy Franke) Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 {Marianna Banacka) CONTENTS Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI w. (From Book Studies through Library Studies to Information Science of 21st Century). Białystok 2007 (Wanda Pindlowa) Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie (Digital Libraries: Design, Implementation, Technologies). Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak- Kasperek i Jerzego Franke. Warszawa 2007 (Henryk Hollender) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) 6th Forum of Polish Librarians Association (Warsaw, October 11, 2007) (Anna Grzecznowska, Maria Janowska) Chronicle (Zdzisław Gębołyś)