Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2010, z. 3

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2010
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły


SABINA CISEK: Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku


MAREK TOBERA: Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza)


JUSTYNA JASIEWICZ-HALL: Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży - najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu


MONIKA KOSOWIEC-PLACEK: Seniorzy jako odbiorcy informacji


Opinie


Ocena czasopism naukowych - w odpowiedzi na opinię Piotra Nowaka (Andrzej Mężyński)


Dowody bezdowodowe (Jacek Wojciechowski)


Odpowiedź Redakcji na krytykę Pana Profesora Jacka Wojciechowskiego (Barbara Sosińska-Kalata)


Odpowiedź na polemikę Pana Profesora Jacka Wojciechowskiego (Marek Nahotko)


Sprawozdania


„Bridgingthe digital divide: libraries providing access for all?” Międzynarodowa Konferencja BOBCATSSS (Parma, 25-27 stycznia 2010 r.) (Mariusz Luterek)


„Przestrzenie kultury komiksowej”. Konferencja - wystawa - festiwal (Poznań, 4-7 lutego 2010 r.) (Rafał Wójcik)


„Badania nad bibliotekami i księgozbiorami klasztornymi w Polsce”. Warsztaty bibliologiczne PTB OW (Łódź, 22 kwietnia 2010 r.) (Evelina Kristanova)


„Czytanie i bajanie w teorii i praktyce”. Konferencja naukowa (Łódź, 27 maja 2010 r.) (Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka, Irena Nałęcka)


„Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku. XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa (Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.) (Agnieszka Korycińska-Huras)


„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”. Konferencja ogólnopolska (Warszawa, 30 czerwca 2010 r.) (Justyna Grzymała)


Recenzje i przeglądy piśmiennictwa


Grażyna M. Wilczyńska: Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa. Warszawa 2009 (Barbara Kotalska)


Remigiusz Sapa: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Kraków 2009 (Ewa Chuchro)


Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)


Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciectiowski)


Z życia SBP


18. Posiedzenie Rady Członków EBLIDY (Helsinki, 6-7 maja 2010 r.) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)


„Poza barierami, rola bibliotek w rozwijającej się Europie”. Konferencja towarzysząca 18. Posiedzeniu Rady Członków EBLIDY (Helsinki, 6-7 maja 2010 r.) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)


39. Konferencja LIBER (Aarhus, Dania, 29 czerwca - 2 lipca 2010 r.) (Ewa Chrzan)


Biblioteki Saksonii i TUryngii - europejskie centra multimedialne. Wyjazd studyjny polskich bibliotekarzy (Saksonia, Turyngia, 7-11 czerwca 2010 r.) (Marzena Przybysz)


Sprawozdanie z prac nad realizacją grantu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” (Elżbieta Górska)


Wydawnictwa otrzymane


Wskazówki dla autorówArticles


SABINA CISEK: Methods of Literature Analysis and Criticism in Library and Information Science in 21 st Century


MAREK TOBERA: First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part One)


JUSTYNA JASIEWICZ-HALL: Generation of „Digital Natives” on Internet. Information Behavior of Youngsters - Most Recent Empirical Data and Literature Survey


MONIKA KOSOWIEC-PLACEK: Seniors as Information Users


Opinions


Evaluation of scholarly journals - a response to Piotr Nowak’s opinion (Andrzej Mężyński)


Proofs which do not prove anjrthing (Jacek Wojciechowski)


Editor’s response to Professor Jacek Wojciechowski’s critique (Barbara Sosińska-Kalata)


Response to Professor Jacek Wojciechowski’s polemic (Marek Nahotko)


Reports


„Bridging the digital divide: libraries providing access for all?” BOBCATSSS International Conference (Parma, January 25-27, 2010) (Mariusz Luterek)


„Dimensions of comics culture”. A conference - an exhibition - a festival (Poznań, February 4-7, 2010) (Rafał Wójcik)


„Research on monastic libraries and library collections in Poland”. Workshops of PTB (Polish Book Studies Association) (Łódź, April 22, 2010) (Evelina Kristanova)


„Reading and story-telling in theory and practice”. A scientific conference (Łódź, May 27, 2010) (Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka, Irena Nałęcka)


„Libraries, information, books: interdisciplinary research and practice in 21st century”. 16th International Educational and Scientific Conference (Kraków, June 7-8, 2010) (Agnieszka Korycińska-Huras)


„Continuingand developinghigher education oflibrarians workingin smali communities”. A national conference (Warszawa, June 30, 2010) (Justyna Grzymała)


Reviews and literature surveys


Grażyna M. Wilczyńska: Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa (Subject cataloging of literature in the field of theology and religious studies). Warszawa 2009 (Barbara Kotalska)


Remigiusz Sapa: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji (Methodology of research on mediation dimension in scholarly communication - an information science perspective). Kraków 2009 (Ewa Chuchro)


Polish literature survey (Barbara Koryś)


Foreign publications (Jacek Wojciechowski)


News from SBP (Polish Librarians Association)


18th Meeting of EBLIDA Members Council (Helsinki, May 6-7, 2010) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)

„Beyond barriers, a role oflibraries in developing Europe”. 18th Meeting of EBLIDA Members Council - a satellite conference (Helsinki, May 6-7, 2010) (Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)


39th LIBER Conference (Aarhus, Denmark, June 29 - July 2, 2010) (Ewa Chrzan)


Libraries of Saxony and Thuringia - European multimedia centers. A study visit of Polish librarians (Saxony, Thuringia, June 7-11, 2010) (Marzena Przybysz)


„Enhancing Polish Librarians Association institutional potential” - a report on grant spending (Elżbieta Górska)


Publications received


Guidelines for Authors