Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2006, z.1 Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego Z prof. Jadwigą Kołodziejską rozmawia Katarzyna Wolff Nota biograficzna Bibliografia publikacji Jadwigi Kołodziejskiej za lata 1996-2005 (wybór) Artykuły ELŻBIETA B. ZYBERT: Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności EWA GŁOWACKA: Kultura organizacyjna a proces zarządzania wiedzą MARIA GARCZYŃSKA: Bibliografie publikacji pracowników państwowych szkół wyższych w Polsce Opinie. Poglądy. Propozycje Na marginesie artykułu A. Mężyńskiego: Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości.,, PB" z. 3/2005 (Piotr Nowak) Sprawozdania „Procesy informacyjne o kulturze regionu". Seminarium ogólnopolskie (Gdańsk 17-18 listopada 2005 r. ) (Anna Gerlach) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Paulina Buchwald-Pelcowa: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków 2005 (Barbara Bieńkowska) Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok 2005 (Jadwiga Woźniak-Kasperek) Diana Pietruch-Reizes: Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności. Katowice 2005 (Adrian Uljasz) Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. Toruń 2005 (Dorota Degan) Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki: Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z życia SBP Komisja Zarządzania i Marketingu przy Zarządzie Głównym SBP (Bogumiła Urban) Z żałobnej karty Profesor Jiri Cejpek (Jadwiga Kołodziejska) Kronika krajowa (Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów Co - creators of Polish librarianship Katarzyna Wolf talks to Professor Jadwiga Kołodziejska Jadwiga Kołodziejska's biographical note Jadwiga Kołodziejska's selective bibliography for the years 1996-2005 Articles ELŻBIETA BARBARA ZYBERT: Mobbing in the Professional Life of Librarians and Their Organizational Activity EWA GŁOWACKA: Organizational Culture and Knowledge Management in Institutions MARIA GARCZYŃSKA: Collective Bibliographies of the Staff of Polish State Schools of Higher Education - Survey Research Report Opinions. Proposals Remarks on A. Mezynski's article Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości [Polish Research Libraries in the Search for Their Identity]. PB v. 3/2005 (Piotr Nowak) Reports „Information processes concerning the regional culture". The national seminar (Gdańsk, November 17-18, 2005) (Anna Gerlach) Reviews and literature surveys Paulina Buchwald-Pelcowa: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII [A History of Literature and a History of Books. Studies in Books and Literature - Middle Ages to Eighteenth Century]. Kraków 2005 (Barbara Bieńkowska) Anna Sitarska: Systemowe badania bibliotek. Studium metodologiczne [Systemie Research on Libraries. A Methodological Study], Wyd. 2. Białystok 2005 (Jadwiga Woźniak-Kasperek) Diana Pietruch-Reizes: Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy. Od historii do współczesności [Libraries and Information in the Parliamentary System of the European Union and the Council of Europe. Past to Present]. Katowice 2005 (Adrian Uljasz) Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki [Bibliotherapy. How to Help Disabled Readers]. Toruń 2005 (Dorota Degan) Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki: Polska bibliografa prasoznawcza 1996-2001 [Polish Bibliography of the Press Science 1996-2001] (Małgorzata Korczyńska-Derkacz) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) The Committee on Management and Marketing of the Executive Board of PLA(Bogumiła Urban) Obituaries Professor Jiri Cejpek (Jadwiga Kołodziejska) National chronicle (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicle (Zdzisław Gębołyś) Publications received Guidelines for Authors