Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1988, z.3/4 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1988
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

BIBLIOTEKI POLSKIE DZIŚ I JUTRO IX ZJAZD BIBLIOTEKARZY POLSKICH WARSZAWA, 20-22 PAŹDZIERNIKA 1987 Od Redakcji (Marta Lenartowicz) 285 Uczestnicy i goście 287 Obrady plenarne STEFAN KUBÓW: Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kształtowaniu polityki bibliotecznej państwa. Tezy referatu 291 KAZIMIERZ MOLEK: Bibliotekarstwo ważnym ogniwem kultury narodowej. Tezy referatu 292 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Przewidywanie przyszłości bibliotek i programowanie ich działalności. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne 294 ADAM WYSOCKI: Działalność biblioteczna i informacyjna u progu XXI wieku 304 JAN WOŁOSZ: Międzynarodowa współpraca bibliotek polskich. Potrzeby i możliwości 313 Sekcja dostępności i wykorzystania źródeł informacji w bibliotekach polskich GRZEGORZ CHMIELEWSKI: Biblioteki publiczne a sprawy czytelnictwa powszechnego 325 MARCIN DRZEWIECKI: Biblioteki szkolne. Sieć, zbiory, działalność 333 RADOSŁAW CYBULSKI, ZDZISŁAW DOBROWOLSKI: Dostępność do piśmiennictwa naukowego w bibliotekach naukowych ULIAN GAŁCZYŃSKI: Informacja w bibliotekach i ośrodkach inte. Użytkownicy, ich preferencje i możliwości zaspokojenia potrzeb 359 REGINA HANCKO: Sieci biblioteczne i informacyjne a dostęp do zbiorów 367 HENRYK DUBOWIK: Dostęp do informacji naukowej warunkiem postępu społecznego 382 CECYLIA ZOFIA GAŁCZYŃSKA: Stan realizacji systemu bibliografii terytorialnych w Polsce. Komunikat 389 Dyskusja (Oprac. Izabela Lenart) 390 Sekcja zarządzania bibliotekarstwem BOLESŁAW HOWORKA: Polskie prawo biblioteczne i pożądane kierunki regulacji prawnych w zakresie bibliotekarstwa 393 LUCJAN BILIŃSKI: Działalność centralnego ogniwa polityki bibliotecznej 402 STANISŁAW CZAJKA: Funkcja Biblioteki Narodowej w systemie zarządzania bibliotekami. Propozycje 414 ANNA SZOSTAK, PETR ŻAK: Problemy planowania i organizacji współpracy międzybibliotecznej w Polsce (na przykładzie systemu „Krakus" oraz planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych) 419 ANNA SITARSKA: Automatyzacja bibliotek w aspekcie organizacji i zarządzania. Komunikat 426 JERZY MAJ: Technika mikrokomputerowa w bibliotecznych warsztatach informacyjnych. Potrzeby, możliwości i uwarunkowania zastosowań 436 ZDZISŁAW DAR AŻ: Organizacja współpracy bibliotek publicznych w regionie południowo-wschodniej Polski 446 STANISŁAW KRZYWICKI: Regionalny system biblioteczny na przykładzie województwa szczecińskiego 455 Dyskusja (Oprac. Hanna Łaskarzewska) 461 Sekcja badań naukowych i kształcenia bibliotekarzy DANUTA OSTASZEWSKA: Stan i potrzeby przed akademickiego szkolnictwa bibliotekarskiego 463 JANUSZ KOSTECKI: Uwagi o kształceniu bibliotekarzy na poziomie średnim. Skrót referatu 473 JERZY RATAJEWSKI: Problemy akademickiego i podyplomowego szkolnictwa bibliotekoznawczego 475 HENRYK HOLLENDER: Uwagi o bibliotekarskim szkolnictwie akademickim / . 484 ZOFIA GACA-DĄBROWSKA: Stan badań, potrzeby i perspektywy w zakresie bibliologii polskiej 492 HANNA BATOROWSKA: Kadra. naukowo-dydaktyczna w wyższych i średnich szkołach kształcących bibliotekarzy w Polsce. Sprawozdanie z badań 503 BOGUSŁAW LAMCH: Kwalifikowane kadry bibliotekarskie: kształcenie a potrzeby bibliotek 507 Dyskusja (Oprac. Halina Kozicka-Boguniowska, Anna Stawska) 509 Sekcja zawodu bibliotekarskiego ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Zawód bibliotekarski — wybrane problemy. Skrót referatu 513 ADAM RUSEK: Samopoczucie zawodowe bibliotekarzy. Opinie o studiach i środowisku zawodowym bibliotekarzy z wyższym wykształceniem bibliotekoznawczym. Skrót referatu 520 ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: Rola bibliotekarskiej etyki zawodowej w kształtowaniu postaw bibliotekarzy i doskonaleniu pracy bibliotek. Skrót referatu 523 TADEUSZ ZARZĘBSKI: Zawód bibliotekarski w świetle obowiązującego prawa. Skrót referatu 524 MAŁGORZATA KŁOSSOWSKAr Bibliotekarze i pracownicy inte w wybranych placówkach (kwalifikacje i płace). Skrót referatu 527 Dyskusja (Oprac. Hanna Łaskarzewska) 529 Stanowisko IX Zjazdu Bibliotekarzy Polskich 531 Autorzy 533 CONTENTS POLISH LIBRARIES TODAY AND TOMORROW THE IXTH CONGRESS OF THE POLISH LIBRARIANS WARSA W, OCTOBER 20-22, 1987 Editorial note (Maria Lenartowicz) 285 List of participants and guests 287 General session STEFAN KUBO W: The role of the Association of Polish Librarians in determining the government policy on libraries (main argument of the report) 291 KAZIMIERZ MOLEK: Librarianship — an important link in the natural culture (main argument of the report) 292 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Forecasting the futurę of libraries and programming their activities. Some problems of theory and practice 294 ADAM WYSOCKI: Library and information work on the onset of the 21st century 304 JAN WOŁOSZ: International cooperation of Polish libraries; needs and potential 313 Access and use of the sources of information in Polish libraries GRZEGORZ CHMIELEWSKI: Public libraries and problems of general reading . 325 MARCIN DRZEWIECKI: School libraries: net work, collections and work 333 RADOSŁAW CYBULSKI, ZDZISŁAW DOBROWOLSKI: Access to scientific publications in scientific libraries 346 JULIAN GAŁCZYŃSKI: Information in libraries and inte centres. Users; their preferences and possibilities of satisfying needs 359 REGINA HANCKO: Library and information networks and access to collections 367 HENRYK DUBOWIK: Acces to scientific information as a condition of social progress 382 CECYLIA ZOFIA GAŁCZYŃSKA: A communiqu<§ on the state of realization of the system of territorial bibliographies in Poland 389 Discussion (Izabela Lenart) 390 Problems of management of libraries BOLESŁAW HOWORKA: Polish law on libraries and the desired direction of evolution within the legislation 393 LUCJAN BILIŃSKI: The role of the central link of the policy concerning libraries 402 STANISŁAW CZAJKA: The functions of the National Library within the system of managing libraries; suggestions 414 ANNA SZOSTAK, PETR ZAK: Planning and organizing interlibrary cooperation in Poland (on the example of the system „Krakus" and the programme of specialization of collections) 419 ANNA SITARSKA: Automation of libraries in view of organization and management. A communiąuś 426 JERZY MAJ: Microcomputer techniąues in library information shops; needs, potential and conditions of use 436 ZDZISŁAW DAR AŻ: Organizing cooperation of libraries in the south-east region of Poland . 446 STANISŁAW KRZYWICKI: A regional system of libraries; the Szczecin region . 455 Discussion (Hanna Łaskarzewska) 461 Scientific research and training of librarians DANUTA OSTASZEWSKA: The present state and needs of the system of high schools for librarians . 463 ' JANUSZ KOSTECKI: On high school for librarians (a summary) 473 JERZY RATAJEWSKI: Problems of the acadefnic and post-graduate education of librarians 475 HENRYK HOLLENDER: On the academic education of librarians 484 ZOFIA GACA-DĄBROWSKA: The current state of research, needs and prospects of the Polish bibliology . 492 HANNA BATOROWSKA: A report on polling the teaching and scientific research staff of the high schools for librarians and university departments of librarianship in Poland 503 BOGUSŁAW LAMCH: Qualified librarians; education and needs of libraries according to research carried by the Section of Education of the APL (a summary of the communiąue) 507 Discussion (Halina Kozicka-Boguniowska, Anna Stawska) 509 Librarianship as profession ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: Some problems of librarianship as profession (a summary) 513 ADAM RUSEK: Librarians on their professions; opinions concerning studies and the professional society of graduate librarians in the field of library science (a summary) 520 ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI: The importance of professional ethics in shaping the atlitudes of librarians and improving the work of libraries (a summary) 523 TADEUSZ ZARZĘBSKI: Librarianship as profession in view of the current legislation (a summary) . 524 MAŁGORZATA KŁOSSOWSKA: Librarians and inte workers in selected centres (ąualifications and salaries) (a summary) 527 Discussion (Hanna Łaskarzewska) 529 Resolutions of the IXth Congress of Polish Librarians 531 Contributors 533