Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2007, z.1 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od redakcji: Osiemdziesiąt lat „Przeglądu Bibliotecznego" (Barbara Sosińska- Kalata) MAREK NAHOTKO: Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki MAŁGORZATA JASKOWSKA: Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie MARCIN PĘDICH: Architektura bibliotek. Analiza trendów na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ANNA CHADAJ, MARIA GARCZYŃSKA, EWA SZAFLARSKA: Bibliotekarze bibliotek akademickich w krajach Unii Europejskiej. Raport z badań KATARZYNA MICHALAK: Obcojęzyczne książki autorów polskich prezentowane w katalogach elektronicznych bibliotek narodowych wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza bibliometryczna Doniesienia. Komunikaty Inicjatywa powołania czasopisma bibliograficznego w Polsce w świetle ankiety (Zdzisław Gębołyś, Agnieszka Bajor) Sprawozdania Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Język haseł‚ przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość. Ogólnopolska konferencja (Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006 r.) (Anna Kucewicz) Gazety, zasoby, opracowanie, ochrona. Digitalizacja/promocja/informacja. Konferencja międzynarodowa (Poznań 19-21 października 2006 r.) (Aleksandra Mikołajska) Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych. Ogólnopolska konferencja naukowa (Warszawa, 16-17 stycznia 2007 r.) (Dariusz Kuźmina, Anna Szczepańska) BOBCATSSS 2007 - pod znakiem marketingu (Zdzisław Gębołyś ) Jubileusz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Renata Aleksandrowicz, Ewa Repucho) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk 2006 (Jacek Wojciechowski) Anna Sitarska: Z warsztatu bibliografa. Białystok 2006 (Jacek Wojciechowski) Bibliografia bibliografii polskich 1971-1985. Warszawa 2006 (Małgorzata Jagielska) Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa 2006 (Bożena Jaskowska) Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja. Warszawa 2006 (Seweryn Dobrzelewski) Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice 2005 (Zdzisław Gębołyś) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Żałobnej karty Mirosława Kocięcka (1921-2006) (Ewa Barteczko) Z Życia SBP Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 13-14 października 2006 r. (Małgorzata Dargiel) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2006 r. (Maria Burchard) Plan pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na 2007 r. (Maria Burchard) Kronika (Zdzisław Gębołyś ) Wskazówki dla autorów Editorial: Eightieth anniversary of “Library Review" (Barbara Sosińska-Kalata) Articles MAREK NAHOTKO: Digital science - digital publications - digital libraries MAŁGORZATA JASKOWSKA: Features shaping the Internet image of research libraries MARCIN PĘDICH: Library architecture. Analysis of trends on the basis of foreign literature recorded in the Annotated Bibliography of Library and Information Science ANNA CHADAJ, MARIA GARCZYŃSKA, EWA SZAFLARSKA: Librarians in EU academic libraries. Research report KATARZYNA MICHALAK: Books in foreign languages by Polish authors in national library OPACs of selected EU countries. Bibliometric analysis News The initiative to establish a Polish journal on bibliography - survey results (Zdzisław Gębołyś, Agnieszka Bajor) Reports Subject cataloging of literature in the field of mathematics, natural science and technology. KABA Subject Headings: theory, practice, future. National conference (Kazimierz Dolny, September 20-22, 2006) (Anna Kucewicz) Newspapers. Collections. Cataloging. Preservation. Digitization. Marketing and information. International conference. (Poznań October 19-21, 2006) (Aleksandra Mikołajska) The study of books and research tools in the field of humanities and social science. National scientific conference (Warszawa, January 16-17, 2007) (Dariusz Kuźmina, Anna Szczepańska) BOBCATSSS 2007. Marketing of information services (Zdzisław Gębołyś) The jubilee of the Institute of Information and Library Science of Wrocław University (Renata Aleksandrowicz, Ewa Repucho) Reviews and literature surveys Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej (Books in Contemporary Polish Culture). Pułtusk 2006 (Jacek Wojciechowski) Anna Sitarska: Z warsztatu bibliografa. (Bibliographer's Skills and Tools) Białystok 2006 (Jacek Wojciechowski) Bibliografia bibliografii polskich 1971-1985 (Bibliography of Polish Bibliographies 1971-1985). Warszawa 2006 (Małgorzata Jagielska) Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece (Change Management in Libraries). Warszawa 2006 (Bożena Jaskowska) CONTENTS Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja (Information: Development, Methods, Organization). Warszawa 2006 (Seweryn Dobrzelewski) Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa (Language to the Aid of Managers - Stating the Company Mission). Katowice 2005 (Zdzisław Gębołyś) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) Obituaries Mirosława Kocięcka (1921-2006) (Ewa Barteczko) News from SBP (Polish Librarians Association) Report on the meeting of SBP Executive Board officers, October 13-14, 2006. (Małgorzata Dargiel) Report on the activities of SBP Executive Board in 2006 (Maria Burchard) Work plan of SBP Executive Board in 2007 (Maria Burchard) Chronicle (Zdzisław Gębołyś)