Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1990, z.1/2 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1990
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od Redakcji (Barbara Sordylowa) 5 Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego STEFAN WRZOSEK: Hanna Uniejewska A921-1988) 7 MAŁGORZATA KŁOSSOWSKA: Działalność Hanny Uniejewskiej w Międzybibliotecznej Komisji Koordynacyjnej przy CBE i CBS 10 Bibliografia prac dr Hanny Uniejewskiej (Oprać. S. Wrzosek) 13 Artykuły JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Biblioteki publiczne wobec samorządów terytorialnych 21 Sprawozdania 55 Konferencja Ogólna i Sesja Rady Głównej IFLA (Paryż, 19-26 sierpnia 1989 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 37 XV Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (Oxford, 27.8-9.1.1989 r.) (Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk) 43 Teoria, metodologia i badania w dziedzinie bibliologii. VIII Międzynarodowe kolokwium bibliologiczne (Paryż, 25-27.9.1989 r.) (Barbara Sordylowa) 45 Księgozbiory wydziedziczone. Pierwsze Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (Warszawa, 18.12.1989 r.) (Janusz Dunin) 47 Sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych w kadencji 1984-1987 (Maria Pidłypczak-Majerowicz) 48 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Słownik skrótów Henryk Sawoniak, Maria Witt: New international dictionary of acronyms in library and information science and related fields. Miinchen 1988 (Hanna Zasadowa) 53 Opracowanie przedmiotowe Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Warszawa 1989 (Jadwiga Sadowska) 54 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 57 Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1989 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) 63 Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w 1989 r. (Romana Steczowicz) 68 Z życia SBP Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Gdańsk-Sobieszewo, 15-17 maja 1989 r.) Wystąpienie przewodniczącego ZG SBP (Stefan Kubów) 71 Sprawozdanie ZG SBP za okres 16 maja 1986 — 15 maja 1989 złożone przez sekretarza generalnego 73 Działalność sekcji, komisji, zespołów 82 Sprawozdanie z działalności okręgów za lata 1985-1988 87 Sprawozdanie skarbnika ZG SBP za lata 1985-1989 89 Sprawozdanie GKR SBP w kadencji maj 1985—maj 1989 90 Program SBP na lata 1989-1993 94 Protokół posiedzenia Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów 98 Uchwała KZD SBP w sprawie sytuacji książki polskiej 99 Uchwała KZD SBP w sprawie wolności słowa 100 Uchwała o nadaniu godności honorowego członka SBP 101 Protokół obrad KZD SBP, Gdańsk-Sobieszewo 15-17 maja 1989 (Juliusz Wasilewski) 101 List do KZD w sprawie wystąpienia z PRON 111 Odpowiedź przewodniczącego ZG SBP na list 112 Wpływ ustawy o samorządzie terytorialnym na zmianę statusu biblioteki publicznej (Lucjan Biliński) 113 Ogólnopolskie seminarium nt. „Działalność bibliotek publicznych w warunkach samorządu terytorialnego (Warszawa, 23.2.1990) (Juliusz Wasilewski) 114 Stanowisko SBP w sprawie funkcjonowania bibliotek w warunkach samorządu terytorialnego -. 115 Z żałobnej karty Maria Bielawska A901-1989) (Zofia Rogowska) 119 Józef Korpała A905-1989) (Józef Zająć) 121 Jan Baumgąrt A904-1989) (Janina Tyszkowska) 124 Człowiek dobrej roboty (Barbara Sordylowa) 126 Kronika krajowa 129 Kronika zagraniczna 134 Wydawnictwa otrzymane 141 Autorzy 142 CONTENTS Editorial note (Barbara Sordylowa) 5 Creators of Polish librarianship STEFAN WRZOSEK: Hanna Uniejewsjca A921-1988) 7 MAŁGORZATA KŁOSSOWSKA: H. Uniejewska's role in the work of the Interlibrary Coordination Committee at the Central Library of Economy and the Central Library of Statistic 10 Bibliography of H. Uniejewska's works (S. Wrzosek) 13 Articles JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Public libraries and the new system of local administration (Summary — 35) 21 Reports The 55,h IFLA General Conference and Council (Paris, August 19-26, 1989) (Jadwiga Kołodziejska) 37 The XVlh Congress of the International Association of Musie Libraries, Archives and Documentation Centres (Oxford, August 27—September 1, 1989) [Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk) 43 Theory, methodology and bibliological studies. An International colloquium (Paris, September 25-27, 1989) {Barbara Sordylowa) 45 Appropriated Collections. The first seminar of the Polish Bibliological Society (Warsaw, December 18, 1989) (Janusz Dunin) 47 A report of the works of the Examining Board for Qualified Librarians and Documentalists A984-1987) (Maria Pidłypczak-Majerowicz) 48 Reviews 53 Activities of the Library of Polish Academy of Sciences 63 News from the Polish Library Association 71 Obituary U9 News from the country 129 News from abroad 134 Publications received 141 Contributors 142