Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r. / [red. Janusz Nowicki] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne, Automatyzacja bibliotek, Zautomatyzowane systemy biblioteczne, Normalizacja,
Autorzy: Nowicki, Janusz. Red, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1993
ISBN: 83-85778-13-6
Język: pol

 

Opis:

Od Redaktora I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Lucjan Biliński: STAN KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W POLSCE ... 13 Małgorzata Kamińska: KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH — PODSUMOWANIE ANKIETY 21 Jan Wołosz: PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 26 Zdzisław Tomasz Dobrowolski: KIERUNKI ROZWOJU OPROGRAMOWANIA BIBLIOTECZNEGO 33 Jerzy Maj: KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 38 Anna Paluszkiewicz: STRUKTURA DANYCH W SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMACH BIBLIOTECZNYCH 48 Hanna Misiewicz: CD-ROM W PRACY BIBLIOTEK 53 II. DOŚWIADCZENIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ZAAWANSOWANYCH W KOMPUTERYZACJI PRAC BIBLIOTECZNYCH Bożena Bartoszewicz-Fabiańska: KOMPUTERYZACJA PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH I INFORMACYJNYCH W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU .... 61 Sławomir Jach: KOMPUTERYZACJA WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 67 Sylwia Błaszczyk: ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KATOWICACH 71 Barbara Rzeczkowska: KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W LODZI 74 Krystyna Brodowska: UWAGI NA TEMAT KOMPUTERYZACJI WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU 79 Jolanta Beska: PROBLEMY KOMPUTERYZACJI W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUPSKU 84 Lilia Marcinkiewicz: STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU KOMPUTERYZACJI W WiMBP W SZCZECINIE 89 Maria Górzyńska: STAN KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ m.st. WARSZAWY 93 Bożena Wasilewska: ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE 99 III. OFERTA BIBLIOTEKI NARODOWEJ Maria Janowska: INFORMACJA O STANIE PRAC METODYCZNO-NORMALIZACYJNYCH W BN 103 Jadwiga Sadowska: SERWISY BN NA NOŚNIKACH KOMPUTEROWYCH W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW 110 Jadwiga Sadowska: SERWISY BIBLIOGRAFICZNE BN NA NOŚNIKACH KOMPUTEROWYCH. STAN OBECNY I PLANY 114 BAZY DANYCH NA CD-ROM W ZBIORACH BN 119 ZALETY, WADY I MOŻLIWOŚCI PAKIETU PROGRAMOWEGO MAK — DYSKUSJA TWÓRCÓW I UŻYTKOWNIKÓW 122 MAK — OPIS SYSTEMU 124 OFERTA BN DOTYCZĄCA MAK-a 127 OFERTA BN W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH NA NOŚNIKACH KOMPUTEROWYCH 12S IV. OFERTY FIRM CO-LIBER — Excll— Warszawa 131 LECH BMS-02 — Poznań 134 SOWA — Sokrates-software—Poznań 141 SIB Nexter — Katowice 144 DYNIX — An. Ameritech Company 147 SCHOLA — Białystok 152 Contents Message from the Editor ll I. GENERAL ISSUES Lucjan Biliński: STATE OF COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES IN POLAND 13 Małgorzata Kamińska: COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES - AN INQUIRE FINDINGS Jan Wołosz: SOFTWARE AND ORGANIZATION OF PUBLIC LIBRARIES AUTOMATION x Zdzisław Tomasz Dobrowolski: WAYS OF LIBRARY SOFTWARE DEVELOPMENT Jerzy Maj: COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES—PROBLEMS OF SOFTWARE INTEGRATION AND DATA EXCHANGE Anna Paluszkiewicz: DATA STRUCTURE IN COMPUTERIZED LIBRARY SYSTEMS Hanna Misiewicz: CD-ROM IN A LIBRARY ENVIRONMENT II. EXPERIENCES OF PUBLIC LIBRARIES WITH AN ADVANCED LEVEL OF COMPUTERIZATION Bożena Bartoszewicz-Fabiańska: COMPUTERIZATION OF LIBRARY AND INFORMATION PROCESSES IN THE WBP IN BIAŁYSTOK 61 Sławomir Jach: COMPUTERIZATION IN THE WiMBP IN GORZÓW WIELKOPOLSKI 67 Svlwiä. Błaszczvlc* A COMPUTER TECHNOLOGY APPLICATION IN THE WBP IN KATOWICE 71 Barbara Rzeczkowska: WAYS OF PUBLIC LIBRARIES AUTOMATION IN ŁÓDŹ 74 Krystyna Brodowska: SOME REMARKS ON THE COMPUTERIZATION IN THE WBP IN SIERADZ 79 Jolanta Bcslcä* PROBLEMS OF THE COMPUTERIZATION IN THE WiMBP IN SŁUPSK 84 Lilia Marcinkiewicz: PRESENT STATE AND PROSPECTS OF COMPUTERIZATION DEVELOPMENT IN THE WiMBP IN SZCZECIN 89 Maria Górzyńska: PRESENT STATE OF COMPUTERIZATION IN THE WARSAW PUBLIC LIBRARY 93 Bożena Wasilewska: A COMPUTER TECHNOLOGY APPLICATION IN THE WBP IN OLSZTYN 99 III. THE NATIONAL LIBRARY OFFER Maria Janowska: INFORMATION ABOUT THE STATE OF METHODICAL AND STANDARDIZING WORK IN THE NATIONAL LIBRARY Jadwiga Sadowska: ELECTRONIC INFORMATION SERVICES OF THE NATIONAL LIBRARY-USERS' OPINIONS Jadwiga Sadowska: ELECTRONIC INFORMATION SERVICES OF THE NATIONAL LIBRARY AT PRESENT AND IN THE FUTURE CD-ROM DATABASES IN THE NATIONAL LIBRARY ADWANTAGES, DISADVANTAGES AND POWER OF MAK LIBRARY SOFTWARE—A DISCUSSION OF AUTHORS AND USERSx MAK—THE SYSTEM DESCRIPTION MAK—THE NATIONAL LIBRARY OFFER THE NATIONAL LIBRARY OFFER CONCERNING ELECTRONIC DATA DISTRIBUTION IV. FIRMS OFFERS CO-LIBER—Exell Warsaw LECH BSM-02—Poznań SOWA—Sokrates-software—Poznań SIB Nexter—Katowice DYNIX—An. Ameritech. Company SCHOLA — Białystok Inhaltsverzeichnis Vom Hedakteur des Buches 11 I. ALLGEMEINE PROBLEME Lucjan Biliński: DER ZUSTAND DER KOMPUTERISATION DER BIBLIOTHEKEN IN POLEN 13 Małgorzata Kamińska: KOMPUTERISATION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN — ZUSAMMENSTELLEN DER UMFRAGEN 21 Jan Wołosz: PROGRAMMATISCHE UND ORGANISATORISCHE ASPEKTE DER AUTOMATISATION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN ... 26 Zdzisław Tomasz Dobrowolski: ENTVVICKLUNGSRICHTUNGEN DES BIBLIOTHEKARISCHEN PROGRAMMIERENS 33 Jerzy Maj: KOMPUTERISATION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN — PROBLEME DER PROGRAMMINTEGRATION UND DES AUSTAUSCHES DER DATEN 3S Anna Paluszkiewicz: STRUKTUR DER DATEN IN BIBLIOTHEKARISCHEN COMPUTERSYSTEMEN 48 Anna Misiewicz: CD-ROM IM ARBEITSPROZESSE DER BIBLIOTHEKEN 53 IL ERFAHRUNGEN DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN, DIE IM PROZESSE DER KOMPUTERISATION DER BIBLIOTHEKARISCHEN ARBEITEN FORTGESCHRITTEN SIND Bożena Bartoszewicz-Fabiańska: KOMPUTERISATION DER BIBLIOTHEKARISCHEN UND INFORMATISCHEN PROZESSE IN DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK IN BIAŁYSTOK 61 Sławomir Jach: DIE KOMPUTERISATION DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTSUND STADTBIBLIOTHEK IN GORZÓW WIELKOPOLSKI. PROBLEME, JETZIGER ZUSTAND, PERSPEKTIVE 67 Sylwia Błaszczyk: ANWENDUNG DER COMPUTERTECHNIK IN DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTSBIBLIOTHEK IN KATOWICE 71 Barbara Rzeczkowska: HANDLUNGSRICHTUNGEN IM BEREICH DER AUTOMATISATION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IN LODZ 74 Krystyna Brodowska: ANMERKUNGEN ZUM THEMA DER ^COMPUTERISATION DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTSBIBLIOTHEK IN SIERADZ . 79 Jolanta Beska: PROBLEME DER KOMPUTERISATION IN DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTS- UND STADTBIBLIOTHEK IN SŁUPSK 84 Lilia Marcinkiewicz: DER JETZIGE ZUSTAND UND DIE PERSPEKTIVE DER ENTWICKLUNG DER KOMPUTERISATION IN DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTS- UND STADTBIBLIOTHEK IN SZCZECIN .... 89 Maria Górzyńska DER ZUSTAND DER KOMPUTERISATION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK IN DER HAUPTSTADT WARSZAWA 93 Bożena Wasilewska: DIE ANWENDUNG DER COMPUTERTECHNIK IN DER ÖFFENTLICHEN WOIWODSCHAFTSBIBLIOTHEK IN OLSZTYN 99 III. ANGEBOT DER NATIONALEN BIBLIOTHEK Maria Janowska: INFORMATION ÜBER DEN ZUSTAND DER METHODISCHEN UND NORMALISATORISCHEN ARBEITEN IN DER NATIONALEN BIBLIOTHEK 103 Jadwiga Sadowska: SERVICEN IN DER NATIONALEN BIBLIOTHEK GEBUNDENE MIT COMPUTERTRAGSFÄHIGKEIT IN BEURTEILUNG DER NUTZNIESSER 110 Jadwiga Sadowska: BIBLIOGRAPHISCHE SERVICEN DER NATIONALEN BIBLIOTHEK MITTELS COMPUTERN. DER JETZIGE ZUSTAND UN PLÄNE 114 DATENBASEN AUF CD-ROM IN DEN SAMMLUNGEN DER NATIONALEN BIBLIOTHEK 119 VORZÜGE, FEHLER UND MÖGLICHKEITEN DES PROGRAMMPAKETS VON MAK — ERÖRTERUNGEN DER SCHÖPFER UND DER NUTZNIESSER 122 MAK — DIE BESCHREIBUNG DES SYSTEMS 124 ANGEBOT DER NATIONALEN BIBLIOTHEK DER MAK BETREFFEND 127 ANGEBOT DER NATIONALEN BIBLIOTHEK IM BEREICH DER VERBREITUNG DER DATEN MITTELS COMPUTERN 128 IV. ANGEBOTE DER FIRMEN CO-LIBER — Exell Warszawa 131 LECH BSM-02 — Poznań 134 SOWA - Sokrates-software — Poznan 141 SIB Nexter—Katowice 144 DYNIX — An. Ameritech Company 147 SCHOLA — Białystok 152