Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki wirtualne, Bibliotekarstwo, Naukoznawstwo, Informacja naukowa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-85-5
Język: pol

 

Opis:

1. ROZDROŻA - pęknięcia (s. 13) - obok siebie (s. 13) - niejasne prognozy (s. 14) – refleksja w rozsypce (s. 15) - otoczenie (s. 15) - klamra (s. 15) 2. NA PRZEŁOMIE EPOK - koniec i początek wieku (s. 17) 2.1. APOKALIPSA CZY SZANSA - rozwój nauk (s. 17) - wizje przyszłości (s. 18) - prognozy dla bibliotekarstwa (s. 19) 2.2. CZAS STAŁYCH ZMIAN - kres stabilizacji (s. 20) - informatyzacja (s. 20) - wpływ na zdarzenia (s. 20) - prognozowanie (s. 21) - unowocześnianie (s. 22) 2.3. POWINNOŚCI SPOŁECZNE - zadania (s. 22) - mediacja (s. 24) 2.4. KOMUNIKACYJNA RÓŻNORODNOŚĆ - symbioza w komunikacji (s. 25) - pismo, druk, książka (s. 25) – komunikacja elektroniczna (s. 26) - Internet (s. 27) - komunikacja audiowizualna (s. 28) -hiperteksty (s. 28) - informacja i nieinformacja (s. 29) 2.5. NOWE TECHNOLOGIE - sieć elektroniczna (s. 31) - biblioteki wirtualne (s. 31) - sztuczny intelekt (s. 33) - koszty (s. 34) 2.6. PRZYSZŁOŚĆ BEZ SZOKU 2.7. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 3. LITERATURA W KOMUNIKACJI - narzędzie komunikowania (s. 39) - wiedza o kulturze literackiej (s. 39) 3.1. APOKALIPSA - kryzys druku? (s. 40) - mit wypierania (s. 40) - w tyglu zmian (s. 41) - tekst elektroniczny (s. 41) 3.2. WIEŻA BABEL - myślenie linearne i nielinearne (s. 42) - Mimesis (s. 43) – paninformacyjność (s. 43) 3.3. PRZYPOWIEŚĆ - genealogia (s. 44) - zmyślenie (s. 45) - różna świadomość literatury (s. 45) 3.4. MEANDRY OBIEGU - okoliczności obiegu (s. 46) - literatura a książka (s. 46) - niejasne cechy odbioru (s. 46) 3.5. POŻYTKI - oczekiwany zasięg społeczny (s. 47) - słabości nauki czytania (s 47) - cele czytania (s. 48) 3.6. ZAKRĘT - brak czasu (s. 48) - umowność (s. 48) - sekwencyjność (s. 49) – hiperteksty (s. 49) - sztuka słowa (s. 50) 3.7. REZONANS - elitarność? (s. 50) - szeroki zasięg (s. 51) - polityka proliteracka (s. 51) 4. WIEDZA O BIBLIOTEKARSTWIE 4.1. TO O CZYM MOWA - zamęt terminologiczny (s. 53) - rozdwojenie wiedzy (s. 54) - całość (s. 54) 4.2. ZAKRESY - zmienny kontekst (s. 55) - ujęcie komunikacyjne (s. 55) - model (s. 56) -obszary wiedzy (s. 56) - wiedza o komunikacji (s. 57) - zmiany treści (s. 57) - informacja (s. 58) 4.3. KONTEKSTY - pogranicza wiedzy (s. 58) - wiedza o treściach przekazów (s. 59) 4.4. NAUKA CZY NIE - centralne pole wiedzy (s. 59) - wiadomości bezużyteczne (s. 60) - brak rezonansu (s. 60) - cechy nauki (s. 60) - paradygmat (s. 61) 4.5. PRAKTYCZNA WIEDZA O BIBLIOTEKARSTWIE - pragmatyzm (s. 62) - luka poznawcza (s. 63) - różnice zakresów (s. 63) 4.6. PROFESJONALIŚCI - dwie profesje (s. 64) - formuły kształcenia (s. 65) 4.7. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 5. UWAGI O TYPOLOGII BIBLIOTEK 5.1. ZASADY PODZIAŁU - różne przesłanki (s. 69) - zinformatyzowanie myślenia (s. 70) – funkcje (s. 70) 5.2. TENDENCJE W BIBLIOTEKARSTWIE AKADEMICKIM - model sieciowy (s. 71) - megabiblioteki (s. 71) - wielodziedzinowość (s. 72) - segmentacja (s. 72) - próba otwarcia (s. 73) - edukacja (s. 73) – oferta informacyjna (s. 74) - refleksja (s. 74) 5.3. POWINNOŚCI BIBLIOTEK SZKOLNYCH - organizacja (s. 75) - edukacja (s. 76) - oferta informacyjna (s. 76) - refleksja (s. 77) - rozrywka (s. 77) 5.4. BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE NA ROZDROŻU- sieć (s. 78) - charakter (s. 78) - zadania (s. 78) - przekształcenia (s. 79) 5.5. PUBLICZNE BIBLIOTEKI POWSZECHNE - dostępność (s. 79) - uniwersalny charakter (s. 80) - powinności środowiskowe (s. 80) - sieci (s. 80) - zadania (s. 81) 5.6. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 6. BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE: PRÓBA PROGNOZY - uwarunkowania społeczne (s. 85) - uniwersalizm (s. 85) - fałszywe pomysły (s. 86) - nastawienie rozwojowe (s. 87) 6.1. POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU - jak rozumieć (s. 87) - bariery (s. 88) - co jest możliwe (s. 91) - pośrednictwo(s. 91) - sieć elektroniczna (s. 92) - biblioteki objazdowe (s. 93) 6.2. UNIWERSALNOŚĆ OFERTY - zadania informacyjne (s. 93) - usługi edukacyjne (s. 94) - oferta nieinformacyjna (s. 94) - wielofunkcyjność (s. 95) - wybór (s. 96) 6.3. WIELOKOMUNIKACYJNOŚĆ - koegzystencja (s. 97) - pismo i druk (s. 97) - komunikacja elektroniczna (s. 98) 6.4. WIELOINFORMACYJNOŚĆ - biblioteka także informacyjna (s. 99) - różnorodność informacji (s. 100) 6.5. BIBLIOTEKA AKTYWNA - aktywność (s. 101) - pośrednictwo (s. 102) - promocja (s. 102) – program pozausługowy (s. 102) 6.6. ŚRODOWISKOWOŚĆ - nastawienie na środowisko (s. 103) - miejsce kontaktów lokalnych (s. 103) - dokumentacja (s. 103) - informacja lokalna (s. 104) - łączność między instytucjami (s. 104) 6.7. POWSZECHNOŚĆ EDUKACYJNA - zaplecze edukacji szkolnej (s. 105) - wsparcie kształcenia akademickiego (s. 106) - podstawa edukacji własnej (s. 107) 6.8. KOMUNIKACYJNE PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKÓW - nauka techniki czytania (s. 108) - czytanie biegłe (s. 108) - używanie komputera (s. 109) - korzystanie z Internetu (s. 109) 6.9. BIBLIOTEKARZ – MEDIATOR - pośrednictwo wspomagające (s. 110) - redukcja ingerencji (s. 111) 6.10. SIEĆ - biblioteki małe, średnie i duże (s. 112) - pożytki z sieci (s. 113) - nowy kształt sieci (s. 114) 6.11. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 7. PROMOCJA BIBLIOTEKI 7.1. CO TO JEST PROMOCJA - powiadamianie i namawianie (s. 117) - promocja osobista (s. 118) - względność promocji (s. 118) 7.2. BIBLIOTECZNE PROCESY PROMOCYJNE - promocja otwarta i wewnętrzna (s. 119) - zachęta (s. 119) – promocja pośrednia (s. 120) 7.3. CELE PROMOCJI BIBLIOTECZNEJ - powiadomienie i nakłonienie (s. 120) - oferta (s. 120) - wybór (s. 121) - wizerunek (s. 121) - autorytet (s. 121) - zabiegi o środki (s. 122) - egzystencja(s. 122) 7.4. ADRESACI - ukierunkowanie (s. 122) - otoczenie (s. 122) - publiczność (s. 123) - skiming(s. 123) - organizatorzy (s. 123) - kooperanci (s. 124) - personel (s. 124) 7.5. FORMY PROMOCJI - personalizacja (s. 125) - dobra marka (s. 125) - aktywność środowiskowa (s. 126) - powiadomienia (s. 127) - publikacje (s. 127) - przysposobienie (s. 128) - ekspozycje (s. 128) - imprezy (s. 128) - prasa i media (s. 129) - reklama (s. 130) 7.6. PUBLIC RELATIONS - wizerunek (s. 130) - kontakty zewnętrzne (s. 131) - czynniki niekorzystne (s. 132) - organizacja PR (s. 133) 7.7. WARUNKI REALIZACJI - podstawa promocji (s. 133) - sprawność (s. 133) - atmosfera (s. 134) 7.8. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 8. INFORMACJA LOKALNA I REGIONALNA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 8.1. W KRĘGU REGIONALIZMU I LOKALNOŚCI - lokalność (s. 138) - regionalizm (s. 139) - powiat (s. 139) 8.2. TREŚĆ I ZAKRES - charakter (s. 140) - informacja użytkowa (s. 140) - informacja nieużytkowa (s. 141) - kwalifikacja łączna (s. 141) - schemat (142) 8.3. ADRESACI ORAZ ICH POLITYTKI 8.4. BIBLIOTEKI W INFORMACJI LOKALNEJ - integracja (s. 144) - przetwarzanie i wytwarzanie informacji (s. 144) -materiały informacyjne (s. 144) 8.5. INFORMACJA REGIONALNA W BIBLIOTEKACH - biblioteka powiatowa (s. 145) - biblioteka wojewódzka (s. 146) – integracja (s. 146) - materiały (s. 146) 8.6. BIBLIOGRAFIE REGIONALNE - pojęcie (s. 147) - zakres (s. 147) - przedmiot (s. 148) - aktualność (s. 148) - wybór (s. 149) 8.7. DZIŚ I JUTRO: SYSTEM - zgrzebna praktyka (s. 150) - perspektywy (s. 150) - nowa koncepcja (s. 150) - system (s. 151) - wymiar ponadregionalny (s. 151) 8.8. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 9. NOTA BIBLIOGRAFICZNA 1. AT THE CROSS-ROADS - Librarianship, both as a science and as practice, isn't homogeneous any more. But there is a necessity to unit them some way cracks - side by side - indistinct forecasts - scattered reflections - environment - links. 2. ON THE TURN OF CENTURIES - The future for libraries and how can be formed. The time of permanent changes 2.1. AN APOCALYPTIC VISION OR A CHANCE - evolution of the science - visions for the future - forecasts for librarianship 2.2. THE TIME OF PERMANENT CHANGES - the end of stabilization - informatization - possible influence on development - forecasting – modernization 2.3. SOCIAL DUTIES - tasks – mediation 2.4. VARIOUS FORMS OF SOCIAL COMMUNICATION - communication as a symbiot - writing, print and book - electronic communication - hypertexts - information and noninformation 2.5. NEW TECHNOLOGIES - the electronic net - "virtual" libraries - artificial brain – costs 2.6. THE FUTURE WITHOUT SHOCK 3. BELLES - LETTRES AND SOCIAL COMMUNICATION - Belles-lettres in comparison with other forms of social communication. Duties and threats for today and for the future an instrument of communication - the literature-based culture 3.1. AN APOCALYPTIC VISION - crisis of the print? - idea of facing out - plenty of changes - an electronic context 3.2. A PANDEMONIUM - linearity and nonlinearity of thinking - Mimesis - everything is information ? 3.3. A FABLE - genealogy - fiction - different consciousness of belles-lettres 3.4. CIRCULATION OF BELLES-LETTRES - circulation - belles-lettres and a book - unclear circumstances of reading 3.5. PROFITS - expected social range - a poor preparation to read - tasks of reading 3.6. ABEND - a lack of time - conventionality - sequences - hypertexts - an art of the word 3.7. A RESONANCE - exclusivity - a wide social reach - a good policy for the belles-lettres 4. LIBRARIANSHIP AS A KNOWLEDGE - There is such a knowledge - both: practical and scientific one. As well as exist professional librarians and exists such an occupation. But some transformations are necessary. 4.1. WHAT IS THIS DISCUSSION ABOUT - perturbations with the terminology - two kinds of the knowledge – the knowledge as a whole 4.2. MAIN FIELDS - the changing context - a communicative view-point - a model - domains of the knowledge - a knowledge about communication - the changing essence information 4.3. CONTEXT - border-line disciplines - contents of messages 4.4. A SCIENCE OR NOT A SCIENCE - fields of the knowledge - useless knowledge - no resonance - attributes of science - a paradigm 4.5. LIBRARIANSHIP AS A PRACTICE - pragmatism - cognition with vacancies - different fields 4.6. PROFESSIONALS - two professions - general outlines of the professional education 5. MAIN TYPES OF LIBRARIES: SOME REMARKS - Traditional and the new differencies between main types of libraries. 5.1. A BASE OF CLASSIFICATION - different circumstances - information and the thinking process – functions 5.2. NEW TRENDS IN THE ACADEMIC LIBRARIANSHIP - the library network - megalibraries - many domains - segmentation – easier access - education - information services – reflection 5.3. DUTIES OF THE SCHOOL LIBRARIES - organization - education - information services - reflection – recreation 5.4. THE UNKNOWN FUTURE OF THE TEACHER'S LIBRARIES - the network - specifity - tasks - modifications necessary 5.5. PUBLIC LIBRARIES - an easy access - universal services - local duties - networks – tasks 6. PUBLIC LIBRARIES: A POSSIBLE FUTURE - General outlook for public libraries - their condition and development. Forming the future social conditions - universal offer - misleading ideas - possible development 6.1. A PUBLIC ACCESS - what is it: public access - barriers - what is possible - mediation – electronic connections - mobile libraries 6.2. MIXED SERVICES - information services - education - uninformative duties - wide range of functions - a choice 6.3. MANY FINDS OF COMUNICATION - coexistation - alphabet and print - electronic communication 6.4. MULTIINFORMATION - information among other tasks - different kinds of information 6.5. AN ACTIVE LIBRARY - an activity - mediation - promotion - above the services 6.6. A LOCAL LIBRARY - towards local environment - a local meeting-place - documentation of local events - local information - connections with local institutions 6.7. GENERAL EDUCATION - base for the school education - support to academic education - base for self-education 6.8. USER'S PREPARATION TO JOIN ALL FORMS OF COMMUNICATION - elementary reading preparation - efficient reading - computer using – using the internet 6.9. LIBRARIAN AS A MEDIATOR - assistance - less of interference 6.10. THE LIBRARY NETWORK - libraries: little, middle-sized and the big ones - profits from the network - new shape of the network 7. THE LIBRARY PROMOTION - Promotion of the library services. Public Relations for libraries 7.1. WHAT IS PROMOTION - informing and persuading - personal promotion - relativity of promotion 7.2. PROMOTION IN THE LIBRARY - public and internal promotion - encouragement - indirect promotion 7.3. GOALS OF THE LIBRARY PROMOTION - information and prevailing - an offer - a choice - a picture - an authority - efforts for the financial support - living wage 7.4. RECEIVERS 122directing the promotion - environment - the public - skiming - organizers - collaborators - the staff 7.5. FORMS OF PROMOTION - personalization - good reputation - local activity - information – printed materials - adaptation - exhibitions - entertainments - the press, radio and tv – advertising 7.6. PUBLIC RELATIONS - a picture - external contexts - unfavourable conditions - organization of Public Relations 7.7. REALIZATION - base of promotion - efficiency - a climate 8. LOCAL AND REGIONAL INFORMATION IN THE PUBLIC LIBRARY - A system of the library local and regional information. Principles of composition 8.1. LOCALISM AND REGIONALISM - localism - regionalism - a district 8.2. ESSENCE AND RANGE 140a nature - an applied information - other kinds of information – information as whole 8.3. RECEIVERS AND THEIR PROFITS 8.4. LOCAL INFORMATION IN THE LIBRARY - integration - creating and transforming local information - informative documentation 8.5. REGIONAL INFORMATION IN THE LIBRARY - district library - county library - integration – documentation 8.6. REGIONAL BIBLIOGRAPHIES - conception - range - subject - topicality – choice 8.7. A SYSTEM FOR TODAY AND FOR TOMORROW - a poor practice - an outlook - new idea - a system - an over-regional range