Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Podręczniki akademickie, Informacja naukowa,
Autorzy: Babik, Wiesław (1956- ). Red., Pietruch-Reizes, Diana. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ). Red.
Data wydania: 2006
ISBN: 83-89316-54-4
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I AKRONIMÓW 1. GENEZA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 1.1. BIBLIOTEKI JAKO SKARBNICE WIEDZY I OŚRODKI JEJ UPOWSZECHNIANIA 1.2. KRYZYSY BIBLIOGRAFICZNE I ICH ROLA W GENEZIE INFORMACJI NAUKOWEJ 1.3. WCZESNE POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 2. BIBLIOGRAFIA - PIERWSZA FORMA INFORMACJI NAUKOWEJ 2.1. BIBLIOGRAFIA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU 2.2. BIBLIOGRAFIA OD XV DO XX WIEKU 3. DOKUMENTACJA NAUKOWA - POWSTANIE I ROZWÓJ DO 1914 ROKU 3.1. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY PAULA OTLETA I HENRY LA FONTAINE’A 3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY 4. ROZWÓJ DOKUMENTACJI NAUKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 4.1. MIĘDZYNARODOWY RUCH DOKUMENTACYJNY 4.2. DOKUMENTACJA I INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA W POLSCE DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 4.3. DWA KIERUNKI INFORMACJI NAUKOWEJ: DOKUMENTACYJNY I BIBLIOTECZNY RODZAJE INFORMACJI 5. INFORMACJA NAUKOWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 5.1. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ I DOKUMENTACJI I ICH DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 5.2. INFORMACJA NAUKOWA W BIBLIOTEKACH POLSKICH 5.3. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ SIECI OŚRODKÓW DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ W POLSCE 6. TERMINOLOGIA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 6.1. SYSTEM TERMINOLOGICZNY INFORMACJI NAUKOWEJ 6.2. NORMALIZACJA TERMINOLOGII INFORMACJI NAUKOWEJ 6.3. LEKSYKOGRAFIA TERMINOLOGICZNA W DZIEDZINIE INFORMACJI NAUKOWEJ 7. METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 7.1. TRADYCYJNE METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 7.2. MAŁA I ŚREDNIA MECHANIZACJA ORAZ ZASTOSOWANIE TECHNIKI INFORMATYCZNEJ W INFORMACJI NAUKOWEJ 7.3. REPROGRAF1A JAKO NARZĘDZIE INFORMACJI 8. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI 8.1. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA INFORMACJI 8.2. RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI (RWI) 8.3. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI - NOWE FORMY 8.4. INFOBROKER-WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA ZAMÓWIENIE 9. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ: WSPÓŁPRACA, SIECI, SYSTEMY 9.1. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 9.2. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE DO 1990 ROKU 9.3. INFORMACJA NAUKOWA W POLSCE PO 1990 ROKU 9.4. WSPÓŁPRACA PLACÓWEK INFORMACYJNYCH - WYBRANE PROJEKTY I SYSTEMY INFORMACJI 9.5. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA ORGANIZACJI KRAJOWYCH 10. JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA I METODOLOGICZNA 10.1. LINGWISTYCZNE PODSTAWY JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 10.2. JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY - JEGO CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA 10.3. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 10.4. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU 1 ZASTOSOWAŃ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 10.5. PORÓWNYWANIE I OCENA JĘZYKÓW INFORMACYJNO -WYSZUKIWAWCZYCH 11. INTERNET - ŹRÓDŁO INFORMACJI I WIEDZY ORAZ NARZĘDZIE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ 11.1. SYSTEM WORLD WIDE WEB 11.2. POCZTA ELEKTRONICZNA 11.3. FTP 11.4. GOPHER I WAIS 11.5. IRC 11.6. MEDIA STRUMIENIOWE 12. KOMPUTEROWE BAZY DANYCH - TWORZENIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE 12.1. ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNYCH BAZ DANYCH 12.2. ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 13. SPOŁECZNY PROCES INFORMACJI NAUKOWEJ I JEGO UCZESTNICY WYBRANE PIŚMIENNICTWO Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ OPRACOWANIA OGÓLNE, SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE. INFORMATORY LIST OF THE IMPORTANT ABBREVIATIONS AND ACRONYMS FOREWORD 1. ORIGIN OF THE DOCUMENTATION AND SCIENTIFIC INFORMATION 1.1. LIBRARIES AS TREASURE-HOUSES OF KNOWLEDGE AND CENTERS OF ITS DISSEMINATION 1.2. BIBLIOGRAPHICAL CRISES AND THEIR PART IN GENESIS OF SCIENTIFIC INFORMATION 1.3. EARLY BEGINNINGS OF THE INFORMATION ACTIVITY 2. BIBLIOGRAPHY - FIRST FORM OF THE SCIENTIFIC INFORMATION 2.1. BIBLIOGRAPHY IN THE ANTIQUITY AND IN THE MIDDLE AGE 2.2. BIBLIOGRAPHY FROM XV TO XX AGE 3. SCIENTIFIC DOCUMENTATION - CREATION AND DEVELOPMENT TO 1914 3.1. BEGINNINGS OF THE COOPERATION OF PAUL OTLET AND HENRY LA FONTAINE 3.2. UNDERTAKINGS REALIZED THROUGH THE INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIC INSTITUTE 4. SCIENTIFIC DOCUMENTATION DEVELOPMENT IN THE INTERWAR PERIOD 4.1. INTERNATIONAL DOCUMENTATION MOVEMENT 4.2. BIBLIOGRAPHIC DOCUMENTATION AND INFORMATION IN POLAND UNTIL SECOND WORLD WAR 4.3. TWO TRENDS OF THE SCIENTIFIC INFORMATION. KINDS OF INFORMATION. 5. SCIENTIFIC INFORMATION AFTER THE SOCOND WORLD WAR 5.1. INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN RANGE OF SCIENTIFIC INFORMATION AND DOCUMENTATION AND THEIR INFORMATION ACTIVITY .... 5.2. SCIENTIFIC INFORMATION IN POLISH LIBRARIES 5.3. CREATION AND ACTIVITY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION CENTERS IN POLAND 6. TERMINOLOGY OF THE DOCUMENTATION AND SCIENTIFIC INFORMATION 6.1. TERMINOLOGICAL SYSTEM OF THE SCIENTIFIC INFORMATION 6.2. NORMALIZATION OF THE SCIENTIFIC INFORMATION TERMINOLOGY 6.3. TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IN SCIENTIFIC INFORMATION 7. METHODS OF THE DOCUMENTATION AND SCIENTIFIC INFORMATION 7.1. TRADITIONAL METHODS OF THE DOCUMENTATION AND SCIENTIFIC INFORMATION 7.2. SMALL AND MIDDLE AUTOMATION AND USE OF THE COMPUTER TECHNIQUE IN SCIENTIFIC INFORMATION 7.3. REPROGRAPHY AS INFORMATION TOOL 8. SELECTIVE DISTRIBUTION AND RETROSPECTIVE RETRIEVAL OF INFORMATION 8.1. SELECTIVE DISTRIBUTION OF INFORMATION 8.2. RETROSPECTIVE RETRIEVAL OF INFORMATION 8.3. SELECTIVE DISTRIBUTION AND RETROSPECTIVE RETRIEVAL OF INFORMATION - NEW FORMS 8.4. INFOBROKER - INFORMATION RETRIEVAL ON ORDER 9. ORGANIZATION OF SCIENTIFIC INFORMATION: COOPERATION, NETWORKS, SYSTEMS 9.1. LAW BASIS OF THE ORGANIZATION OF INFORMATION ACTIVITY 9.2. ORGANIZATION OF SCIENTIFIC INFORMATION IN POLAND UNTIL 1990 9.3. SCIENTIFIC INFORMATION IN POLAND AFTER 1990 9.4. COOPERATION OF THE INFORMATION INSTITUTIONS - SELECTED PROJECTS AND INFORMATION SYSTEMS 9.5. INFORMATION ACTIVITY OF NATIONAL ORGANIZATIONS 10. INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES - FUNCTIONAL, STRUCTURAL AND METHODOLOGICAL DESCRIPTION 10.1. LINGUISTIC BASIS OF THE INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES 10.2. INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGE - FUNCTIONAL AND STRUCTURAL DESCRIPTION 10.3. METHODOLOGICAL DESCRIPTION OF THE INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES 10.4. CONTEMPORARY TENDENCIES OF DEVELOPMENT AND USES OF THE INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES 10.5. COMPARISON AND EVALUATION OF THE INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES 11. INTERNET - INFORMATION AND KNOWLEDGE SORCE AND TOOL OF SCIENTIFIC COMMUNICATON 11.1. WORLD WIDE WEB 11.2. E-MAIL 11.3. FTP 11.4. GOPHER AND WAIS 11.5. IRC 11.6. STREAMING MEDIA 12. DATABASES - DESIGNING AND DISSEMINATION 12.1. ARCHITECTURE OF THE CONPEMPORARY DATABASES 12.2. DISSEMINATION OF DATABASES 13. SOCIAL PROCESS OF SCIENTIFIC INFORMATION AND HIS PARTICIPANTS SELECTED LITERATURE IN RANGE OF SCIENTIFIC INFORMATION GENERAL STUDIES, DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIES. GUIDE-BOOKS