Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach: 'Przyjaciółka', 'Twój Styl', 'Cienie i Blaski' / Katarzyna Wodniak Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Czytelnictwo - popularyzacja, Czasopisma kobiece polskie,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2004
ISBN: 83-89316-13-7
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI ZAMIAST WSTĘPU: LITERATURA W PRASIE I. KRÓTKI RYS DŁUGOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓW II. WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA A SPRAWY KSIĄŻKI III. STAN BADAŃ, ŹRÓDŁA, LITERATURA PRZEDMIOTU Przypisy Rozdział I „PRZYJACIÓŁKA”, „TWÓJ STYL”, „CIENIE i BLASKI” - TRZY TYTUŁY - TRZY SPOJRZENIA NA „KWESTIĘ KOBIECĄ” 1.1. Porady dla każdej z nas: „Przyjaciółka” - tygodnik kobiecy z tradycjami 1.1.1. Geneza pisma 1.1.2. Dzieje wydawnicze i formuła 1.1.3. Zawartość i profil 1.1.4. Pozycja rynkowa i czytelnictwo 1.2. Magazyny z „górnej półki”: „Twój Styl” - luksusowy miesięcznik dla ambitnych i wykształconych 1.2.1. Powstanie i rozwój pisma 1.2.2. Prasowe inicjatywy wydawnicze „Twojego Stylu” 1.2.3. Kształt edytorski i zawartość 1.2.4. Miejsce w segmencie magazynów 1.3. „Prasa serca”: „Cienie i Blaski” - pismo, któremu można się zwierzyć 1.3.1. Próba definicji, miejsce w typologii prasy, terminologia 1.3.2. Poprzedniczki dzisiejszej „prasy serca” 1.3.3. Współczesne tytuły spod znaku serca na polskim rynku 1.3.3.1. Polskie inicjatywy wydawnicze początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 1.3.3.2. Tytuły z kapitałem obcym 1.3.4. Układ treści, działy Przypisy Rozdział II POPULARYZACJA LITERATURY PIĘKNEJ NA ŁAMACH „PRZYJACIÓŁKI” 2.1. Beletrystyka „Przyjaciółki” z lat 1948-1989 2.2. Beletrystyka lat dziewięćdziesiątych XX w. 2.2.1. Formy krytyki i informacji o piśmiennictwie 2.2.2. Literatura w obiegu magazynowym Przypisy Rozdział III PREFERENCJE I WYBORY LITERACKIE „TWOJEGO STYLU” 3.1. Literatura w obiegu magazynowym 3.2. Przekazy krytycznoliterackie 3.3. Pozaliterackie konteksty lekturowe 3.4. Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl” 3.4.1. Początki i rozwój wydawnictwa 3.4.2. Profil wydawniczy i publikacje 3.4.2.1. Pod znakiem Oficyny Wydawniczej „Interim” 3.4.2.2. W Wydawnictwie Książkowym „Twój Styl” 3.4.3. Pozycja na rynku wydawniczym 3.4.4. Formy sprzedaży 3.4.5. Promocja i reklama 3.4.6. Nagrody i wyróżnienia 3.4.7. Dorobek wydawniczy w oczach krytyki Przypisy Rozdział IV PRZYJEMNOŚCI I POŻYTKI Z LEKTURY „CIENI i BLASKÓW 4.1. Kim jest „SZCZĘŚCIARA” czyli, kto pisuje „historie układane przez samo życie”? 4.2. Gazetowa Polka 4.2.1. Co ją dręczy? 4.2.2. „O czym marzy dziewczyna...” 4.2.3. Sens życia według „Cieni i Blasków” 4.3. Funkcjonowanie opowiadań w czasopiśmie 4.3.1. Forma piśmiennicza tekstów 4.3.2. Forma wydawnicza i grafika 4.4. „Cienie i Blaski” a piśmienność Przypisy ZAKOŃCZENIE WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ WYKAZ TABEL ANEKS CONTENTS INSTEAD OF INTRODUCTION: LITERATURE IN PRESS I. SHORT SKETCH OF LONG RELATIONSHIPS II. CONTEMPORARY WOMEN’S MAGAZINES AND BOOK’S SUBJECT III.STATE OF RESEARCHES, SOURCES, LITERATURE OF THE SUBJECT Endnotes Chapter I “PRZYJACIÓŁKA”, “TWÓJ STYL”, “CIENIE I BLASKI” - THREE TITLES - THREE LOOKS ON “FEMININE ISSUE” 1.1. Pieces of advice for every of us: “Przyjaciółka” - the women’s weekly with traditions 1.1.1. Genesis of the magazine 1.1.2. Publishing history and the formula 1.1.3. Contents and profile 1.1.4. Market position and reading 1.2. Magazines from “top shelf”: “Twój Styl” - the luxury monthly for ambitious and educated 1.2.1. Origin and development of the magazine 1.2.2. Press publishing initiatives of “Twój Styl” 1.2.3. Publishing shape and contents 1.2.4. Place in the segment of magazines 1.3. “Confession magazines”: “Cienie i Blaski” - the magazine which you can confide to 1.3.1. Define trying, place in the press typology, terminology 1.3.2. Predecessors of nowadays “confession magazines” 1.3.3. Contemporary titles of heart sign on the Polish market 1.3.3.1. Polish publishing initiatives from the beginning of the 90’s 1.3.3.2. Titles with foreign capital 1.3.4. Contents layer, sections Endnotes Chapter II POPULARISATION OF BELLES-LETTRES IN “PRZYJACIÓŁKA” 2.1. Fiction of ”Przyjaciółka” in 1948-1989 2.2. Fiction of the 90’s 2.2.1. Forms of critic and information about writing 2.2.2. Literature in the magazine’s circulation Endnotes Chapter III LITERARY PREFERENCES AND CHOICES OF TWÓJ STYL 3.1. Literature in the magazine’s circulation 3.2. Literary-critical transmissions 3.3. Beyond-literary contexts of reading materials 3.4. Publishing House “Twój Styl” 3.4.1. Origin and development of the publishing house 3.4.2. Publishing profile and publications 3.4.2.1. On the sign Publishing House “Interim” 3.4.2.2. In the Publishing House “Twój Styl” 3.4.3. Position on the publishing market 3.4.4. Sale forms 3.4.5. Promotion and advertising 3.4.6. Prizes and distinctions 3.4.7. Publishing output in the critic’s eyes Endnotes Chapter IV PLEASURES AND ADVANTAGES OF READING „CIENIE I BLASKI” 4.1. Who is the “SZCZĘŚCIARA”, that’s who writes “stories made by life”? 4.2. Newspaper’s Polish woman 4.2.1. What does torment her? 4.2.2. “What does a girl dream about...” 4.2.3. The meaning of life according to “Cienie I Blaski” 4.3. Short stories functioning in the magazine 4.3.1. Writing form of texts 4.3.2. Publishing form and graphics 4.4. „Cienie i Blaski” and literacy Endnotes CONCLUSUION REGISTER OF SOURCES AND STUDIES REGISTER OF TABLES ANNEXE