Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Drzewieckiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Kształcenie bibliotekarzy, Biblioteki - organizacja, Informacja pedagogiczna, Pedagogika biblioteczna - Polska, Biblioteki a edukacja, Użytkownicy informacji,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Drzewiecki, Marcin. Red.
Data wydania: 1993
ISBN: 83-900042-9-1
Język: pol

 

Opis:

prof, dr hab. Marcin Drzewiecki PRZEDMOWA 11 prof, dr hab. Maria Dembowska DOKUMENTACJA I INFORMACJA W NAUKACH SPOŁECZNYCH (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) 1. Rozwój problematyki dokumentacji i informacji w naukach społecznych na terenie międzynarodowym 16 2. Bibliografie jako podstawowe narzędzia dokumentacji i informacji w naukach społecznych 19 3. Metody i formy pracy dokumentacyjno-informacyjnej w naukach społecznych 21 4. Problemy organizacji i koordynacji działalności dokumentacyjno-informacyjnej w Polsce 23 5. Opinie i postulaty pracowników nauki — użytkowników informacji w naukach społecznych 28 Wnioski 30 Bibliografia 30 dr Danuta Konieczna BIBLIOTEKI WYŻSZYCH SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH W POLSCE 1. Geneza bibliotek 32 2. Sieć bibliotek 34 3. Struktura organizacyjna 34 4. Pracownicy bibliotek 35 5. Zbiory bibliotek WSP 36 6. Katalogi 40 7. Udostępnianie zbiorów 40 8. Wypożyczenia międzybiblioteczne 43 9. Działalność informacyjna 44 10. Działalność dydaktyczna 45 Uwagi końcowe i wnioski 46 Literatura 48 dr Katarzyna Materska BIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO PLACÓWKA EDUKACJI Wstęp 50 1. Biblioteka publiczna w systemie edukacji równoległej 53 2. Biblioteka publiczna jako placówka edukacji czytelniczej i informacyjnej 60 3. Biblioteka publiczna jako placówka edukacji permanentnej .... 68 4. Biblioteka publiczna jako placówka edukacyjna w opinii młodzieży . 76 5. Co dalej z edukacją biblioteczną? 79 5.1. Aspiracje i wykształcenie młodzieży a biblioteka publiczna .... 80 5.2. Szkolnictwo bibliotekarskie i zawód bibliotekarza 83 doc. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak EDUKACYJNE FUNKCJE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH DLA DZIECI 1. Stan sieci bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży w Polsce . . 87 2. Problematyka zasobów bibliotecznych 93 3. Formy pracy, model biblioteki 100 Wnioski 106 dr Aleksandra Niemczykowa BIBLIOTEKI SZKÓŁ I ZAKŁADÓW SPECJALNYCH W SYSTEMIE INFORMACJI Wprowadzenie 109 1. Biblioteki w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych 114 2. Biblioteki w zakładach szkolno-wychowawczych dla głuchych . . . 119 3. Biblioteki w placówkach dla dzieci przewlekle chorych i kalekich 122 4. Biblioteki szkolne dla upośledzonych umysłowo 126 5. Biblioteki w zakładach dla niedostosowanych społecznie 132 Wnioski 135 dr Kordula Szczechura UCZEŃ JAKO UŻYTKOWNIK INFORMACJI Wstęp 140 1. Rola informacji w zaspokajaniu potrzeb poznawczych, emocjonalnych i materialnych uczniów 143 2. Potrzeby informacyjne uczniów 146 3. Kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 153 Zakończenie 156 Bibliografia 157 dr Tomasz Kędziora INFORMACJA PEDAGOGICZNA. STAN BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W POLSCE W LATACH 1945—1990 1. Zagadnienia ogólne 160 2. Przegląd badań prowadzonych w Polsce w latach 1945—1956 166 3. Sytuacja badań naukowych informacji pedagogicznej w latach 1956—1970 172 4. Informacja pedagogiczna w badaniach realizowanych po roku 1970 176 Bibliografia 185 dr Kordula Szczechura WYKORZYSTANIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH ZA GRANICĄ Wstęp 190 1. Stany Zjednoczone 191 2. Wielka Brytania 194 3. Niemcy 197 4. Rosja 200 Bibliografia 202 Spis treści w jęz. angielskim (Contents) 7 Spis treści w jęz. niemieckim (Inhaltsverzeichnis) 9 Contents Prof. Marcin Drzewiecki PREFACE 11 Prof. Maria Dembowska DOCUMENTATION AND INFORMATION IN SOCIAL SCIENCES (with a focus on Poland) 1. Development of documentation and information in social sciences on the international ground 16 2. Bibliographies as basic tools documentation and information in social sciences 19 3. Methods and forms of information and documentation work in social sciences 21 4. Questions of organization and coordination of documentation and information activity in Poland 23 5. Opinions and postulates of research workers users of information in social sciences 28 Conclusions 30 Bibliography 30 Dr Danuta Konieczna LIB RATI ES OF HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOLS IN POLAND 1. Genesis of libraries 32 2. Network of libraries 34 3. Organizational structure 34 4. Library staff 35 5. Collections of libraries of Higher Pedagogical Schools 36 6. Catalogues 40 7. Circulation 40 8. Interlibrary lending 43 9. Information services 44 10. Didactic activity 45 Final remarks and conclusions 46 Literature 48 Dr Katarzyna Materska PUBLIC LIBRARY AS AN INSTITUTION OF EDUCATION Introduction 50 1. Public library in the system of parallel education 53 2. Public library as an institution of education for reading and information 60 3. Public library as an institution of permanent education 68 4. Public library as an institution of education in the eyes of young people 76 5. What about library education? 79 5.1. Aspirations and education of young people versus public library 80 5.2. Library schools and the profession of a librarian 83 Dr Joanna Papuzińska-Beksiak EDUCATIONAL FUNCTIONS OF PUBLIC LIBRARIES FOR CHILDREN 1. State of the network of public libraries for children and young people in Poland 87 2. Library resources 93 3. Forms of work, model of a library 100 Conclusions 106 Dr Aleksandra Niemczykowa LIBRARIES AT SPECIAL SCHOOLS AND INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF INFORMATION Introduction 109 1. Libraries in schools and educational centres for the blind .... 114 2. Libraries in schools and educational centres for the deaf 119 3. Libraries in institutions for chronically ill and handicapped children 122 4. School libraries for the mentally ill 126 5. Libraries in institutions for the socially handicapped 132 Conclusions 135 Dr Kordula Szczechura PUPIL AS A USER OF INFORMATION Introduction 140 1. The role of information in fulfilling the cognitive, emotional and material needs of pupils 143 2. Information needs of pupils 146 3. Educating pupils as users of information 153 Closing Section 156 Bibliography 157 Dr Tomasz Kędziora PEDAGOGICAL INFORMATION. STATE OF RESEARCH CONDUCTED IN POLAND 1945—1990 1. General issues 160 2. Review of research conducted in Poland from 1945 to 1956 ... 166 3. Situation of research in pedagogical information from 1956 to 1970 172 4. Pedagogical information in research projects after 1970 ... .176 Bibliography 185 Dr Kordula Szczechura USE OF PUBLIC LIBRARIES IN THE LIGHT OF RESEARCH CONDUCTED ABROAD Introduction 190 1. The United States 191 2. Great Britain 194 3. Germany 197 4. Russia 200 Bibliography 202 Inhaltsverzeichnis Prof. Dr Marcin Drzewiecki VORWORT 11 Prof. Dr Maria Dembowska DOKUMENTATION UND INFORMATION IN DEN GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN (mit besonderer Berücksichtigung der polnischen Verhältnisse) 1. Die Entwicklung der Dokumentations- und Informationsprobleme in den Gesellschaftswissenschaften auf der internationalen Ebene. .... 16 2. Bibliographien als Grundinstrument der Dokumentation und der Information in den Gesellschaftswissenschaften 19 3. Die Methoden und Formen der Dokumenations- und Informationsarbeit in den Gesellschaftswissenschaften 21 4. Probleme der Organisation und der Koordination der Dokumentationsund Informationstätigkeit in Polen 23 5. Meinungen und Postulate der Wissenschaftler, welche die Informationen in den Gesellschaftswissenschaften ausnutzen 28 Schlussfolgerungen 30 Bibliographie 30 Dr Danuta Konieczna DIE BIBLIOTHEKEN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN IN POLEN 1. Genese der Entstehung der Bibliotheken 32 2. Das Bibliotheksnetz 34 3. Die Organisationsstruktur 34 4. Mitarbeiter in den Bibliotheken 35 5. Die Bibliothekssammlungen der Pädagogischen Hochschulen ... 36 6. Kataloge 40 7. Wie macht man die Sammlungen zugänglich 40 8. Die Leihpraktik zwischen den Bibliotheken 43 9. Informationstätigkeit 44 10. Didaktische Tätigkeit 45 Bemerkungen und Schlussfolgerungen 46 Literatur 48 Dr Katarzyna Materska DIE ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK ALS ED U KATIONSSTÄTTE Vorwort 50 1. Die öffentliche Bibliothek als Element des gleichlaufenden Edukations-systems 53 2. Die öffentliche Bibliothek als Edukationsstätte für Lesertätigkeit und Information 60 3. Die öffentliche Bibliothek als Stätte der permanenten Edukation 68 4. Wie die öffentliche Bibliothek als Edukationsstätte von der Jugend beurteilt wird 76 5. Die Perspektiven der Bibliotheksedukation 79 5.1. Die öffentliche Bibliothek und die Aspirationen und Ausbildung der Jugend 80 5.2. Das bibliothekarische Schulwesen und der bibliothekarische Beruf . 83 Dozent Dr Joanna Papuzińska-Beksiak ERZIEHUNGSFUNKTIONEN DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN FÜR KINDER 1. Das gegenwärtige Netz der öffentlichen Bibliotheken für Kinder und Jugend in Polen . 87 2. Probleme der Büchersammlungen . . 93 3. Arbeitsmethoden verschiedener Bibliothekstypen 100 Schlussfolgerungen 106 Dr Aleksandra Niemczykowa SCHULBIBLIOTHEKEN UND BIBLIOTHEKEN DER ANSTALTEN FÜR BEHINDERTE IM INFORMATIONSSYSTEM Vorwort 109 1. Die Bibliotheken in den Schul- und Erziehungsanstalten für Blinde . 114 2. Bie Bibliotheken in den Schul- und Erziehungsanstalten für Taube 119 3. Die Bibliotheken in den Anstalten für Behinderte und dauernd kranke Kinder 122 4. Die Schulbibliotheken für geistlich behinderte Kinder 126 5. Die Bibliotheken in den Anstalten für Sozialunangepasste 132 Schlussfolgerungen 135 Dr Kordula Szczechura DIE SCHÜLER ALS INFORMATIONENBENUTZER Vorwort 140 1. Die Bedeutung der Information im Prozesse der Begfriedigung der wissenschaftlichen, emotionellen und materiellen Bedürfnisse der Schüler 143 2. Informationsbedürfnisse der Schüler 146 3. Ausbildung der Schüler als künftiger Informationenbenutzer 153 Die Beendigung 156 Bibliographie 157 Dr Tomasz Kędziora PÄDAGOGISCHE INFORMATION. ZUSTAND DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGEN, DIE IN POLEN IN DEN JAHREN 1945—1990 GEFÜHRT WURDEN 1. Allgemeine Probleme 160 2. Überblick der Forschungen in den Jahren 1945—1956 166 3. Der Zustand der Forschungen im pädagogischen Bereich in den Jahren 1956—1970 ... 172 4. Pädagogische Information in den Forschungen in den Jahren nach 1970 176 Bibliographie 185 Dr Kordula Szczechura DIE BENUTZUNG DER SCHULBIBLIOTHEKEN IM SPIEGEL DER FORSCHUNGEN, DIE IM AUSLANDE GEFÜHRT WURDEN Vorwort 190 1. Die Vereinigten Staaten ... . 191 2. Grossbritannien 194 3. Deutschland 197 4. Russland 200 Bibliographie 202