Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Użytkownicy informacji - badanie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn), Informacja naukowa - badanie,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISBN: 83-89316-64-1
Język: pol

 

Opis:

Rozdział 1 PROBLEM POJĘCIA BARIER INFORMACYJNYCH 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Wyjaśnienie terminów 1.3. Bariery informacyjne a potrzeby i zachowania informacyjne 1.4. Podsumowanie Rozdział 2 PRZYKŁADY TYPOLOGII BARIER INFORMACYJNYCH 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Typologie ogólne 2.3. Typologie szczegółowe 2.4. Podsumowanie Rozdział 3 BARIERY INFORMACYJNE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Badania wielu typów barier informacyjnych 3.2.1. Badania wśród pracowników naukowych 3.2.2. Badania wśród studentów 3.2.3. Badania wśród pracowników firm i przedsiębiorstw 3.2.4. Badania wśród pracowników i pacjentów służby zdrowia 3.2.5. Badania w innych grupach użytkowników 3.3. Badania wybranych typów barier informacyjnych 3.3.1. Bariery w korzystaniu z katalogów komputerowych i baz danych na CD 3.3.2. Bariery w korzystaniu z Internetu 3.3.3. Bariera języków obcych 3.3.4. Badania innych typów barier 3.4. Podsumowanie Rozdział 4 BARIERY INFORMACYJNE W ŚRODOWISKU NAUKOWYM – WYNIKI BADAŃ WŚRÓD PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Metodologia badań 4.3. Bariery informacyjne wśród pracowników naukowych UWM 4.3.1. Znaczenie źródeł informacji i kwestia dostępu do nich 4.3.2. Rodzaje i charakterystyka barier informacyjnych 4.3.3. Czynniki ułatwiające poszukiwanie informacji 4.3.4. Samoocena respondentów jako użytkowników informacji 4.4. Bariery informacyjne wśród studentów UWM 4.4.1. Znaczenie źródeł informacji i kwestia dostępu do nich 4.4.2. Rodzaje i charakterystyka barier informacyjnych 4.4.3. Czynniki ułatwiające poszukiwanie informacji 4.4.4. Samoocena respondentów jako użytkowników informacji 4.5. Podsumowanie Chapter 1 INFORMATION BARRIERS - PROBLEM OF THE NOTION 1.1. Introductory remarks 1.2. Explanation of the terms 1.3. Information barriers and information needs and behaviour 1.4. Recapitulation Chapter 2 TYPOLOGIES OF INFORMATION BARRIERS - EXAMPLES 2.1. Introductory remarks 2.2. General typologies 2.3. Detailed typologies 2.4. Recapitulation Chapter 3 INFORMATION BARRIERS IN EMPIRICAL RESEARCH 3.1. Introductory remarks 3.2. Research of a lot types of information barriers 3.2.1. Research among research workers 3.2.2. Research among students 3.2.3. Research among employees of firms and companies 3.2.4. Research among employees and patients of medical service 3.2.5. Research in different groups of users 3.3. Research of the selected types of information barriers 3.3.1. Barriers in using of the computer catalogues and databases on CD 3.3.2. Barriers in using of Internet 3.3.3. Languages barriers 3.3.4. Research of the another types of barriers 3.4. Recapitulation Chapter 4 INFORMATION BARRIERS IN SCHOLARLY ENVIRONMENT - RESEARCH AMONG RESEARCH WORKERS AND STUDENTS OF WARMIA AND MAZURY UNIVERSITY IN OLSZTYN 4.1. Introductory remarks 4.2. Research methodology 4.3. Information barriers among research workers of Warmia and Mazury University 4.3.1. Importance and access on the information sources 4.3.2. Classes and description of the information barriers 4.3.3. Useful factors in search of information 4.3.4. Self-evaluation of respondents as information users 4.4. Information barriers among students of Warmia and Mazury University 4.4.1. Importance and access on the information sources 4.4.2. Classes and description of the information barriers 4.4.3. Useful factors in search of information 4.4.4. Self-evaluation of respondents as information users 4.5. Recapitulation