Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki / David Nicholas ; tł. Jadwiga Woźniak, Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : potrzeby informacyjne, Użytkownicy informacji, Internet,
Autorzy: Kisilowska, Małgorzata. Tł., Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Tł., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-87629-56-1
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO 9 WPROWADZENIE 11 Rozdział pierwszy CO PRZEMAWIA ZA OCENIANIEM POTRZEB INFORMACYJNYCH? 13 „Wierzcie nam, niewiele przemawia za badaniem potrzeb informacyjnych" 14 Zawód nastawiony na systemy 15 Brak umiejętności komunikacyjnych 16 Kosztowne zbieranie danych 16 Brak powszechnie przyjętego i akceptowanego wzorca badań 17 Brak jednej lub łatwej metody zbierania danych 18 Koszty komputeryzacji 19 Odpowiedzialność i audyt 19 Współzawodnictwo 20 Nieubłaganie nadchodzi era użytkownika finalnego 21 Internet (i społeczeństwo informacyjne) 21 Rozdział drugi CO TO SĄ POTRZEBY INFORMACYJNE? 23 Potrzeby informacyjne: definicja robocza 25 Potrzeby uśpione 26 Potrzeby niewyrażone 27 Wymogi informacyjne 28 Zapytania informacyjne 29 Użytkowanie informacji 30 Użytkownik (lub I-gracz) 33 Rozdział trzeci PODSTAWY OCENY POTRZEB INFORMACYJNYCH 37 Temat 39 Funkcja (do czego informacja ma być wykorzystana) 43 Istota 49 Poziom intelektualny/Poziom kompleksowości 49 Punkt widzenia 51 Ilość 55 Jakość/Autorytet 57 Dane/Aktualność 62 Prędkość dostarczenia 65 Miejsce publikacji/Powstania 67 Przetwarzanie i forma informacji 70 Podsumowanie 74 Rozdział czwarty CZYNNIKI DECYDUJĄCE O REALIZACJI POTRZEB INFORMACYJNYCH 75 Wpływy środowiskowe 75 Kraj/Kultura 76 Osobowość 77 Świadomość/Szkolenie 78 Płeć 79 Wiek 80 Czas 80 Dostęp 81 Zasoby/Koszty 84 Przeciążenie informacją 85 Rozdział piąty ZBIERANIE DANYCH 88 Wywiady 89 Ankiety 100 Obserwacja 101 Zapiski/Notatki 103 Analiza dzienników dostępu do systemu 104 Problemy związane z logowaniem 106 Pomiary logowań 106 Analiza logowań do stron internetowych 108 Analiza cytowań 112 Statystyka biblioteczna 115 ZAKOŃCZENIE 116 BIBLIOGRAFIA SELEKCYJNA 120 PREFACE TO THE POLISH TRANSLATION 9 INTRODUCTION 11 Chapter one WHY UNDERTAKE INFORMATION NEEDS ASSESSMENT? 13 There is little point in conducting information needs assessments (trust us) 14 A system-driven profession 15 Poor communication skills 16 Expensive to collect the data 16 Lack of a commonly understood and agreed framework of analysis 17 No single or easy method of collecting the data 18 Cost of computerisation 19 Accountability and auditing 19 Competition 20 The end-user cometh and cometh again and again 21 The Internet (and the Information Society) 21 Chapter two WHAT ARE INFORMATION NEEDS? 23 Information needs: a working definition 25 Dormant need 26 Unexpressed needs 27 Information wants 28 Information demands 29 Information use 30 User (or I-player) 30 Chapter three A FRAMEWORK FOR EVALUATING INFORMATION NEED 37 Subject 39 Function (use to which information is put) 43 Nature 49 Intellectual level/level of complexity 49 Viewpoint 51 Quantity 55 Quality/authority 57 Date/currency 62 Speed of delivery 65 Place 67 Processing and packaging 70 Overview 74 Chapter four FACTORS INVOLVED IN THE MEETING OF INFORMATION NEED 75 Job/occupation 75 Country/culture 76 Personality 77 Awareness/training 78 Gender 79 Age 80 Time 80 Acces 81 Resources/costs 84 Overload 85 Chapter five COLLECTING INFORMATION NEEDS DATA 88 Interviews 89 Questionnaires 100 Observation 101 Diaries 103 Transactional log analysis 104 Problems with transaction log analysis 106 Transactional log's measurement 106 Web log analysis 108 Citation analyses 112 Library issue statistics 115 CONCLUSION 116 SELECTED BIBLIOGRAPHY 120