Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : [standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO] / oprac. przez zespół pod przewodn. Phillipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; [tł.: Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak, Elżbieta B. Zybert] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne, Biblioteki publiczne,
Autorzy: Kisilowska, Małgorzata. Tł., Gill, Philip. Oprac., Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Tł., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zybert, Elżbieta Barbara. Tł.
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-86-3
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO PRZEDMOWA DO WYDANIA ANGIELSKIEGO WPROWADZENIE Rozdział 1. ROLA I CEL BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definiowanie biblioteki 1.3. Cele biblioteki publicznej 1.4. Inicjator zmian 1.5. Wolność informacji 1.6. Dostęp dla wszystkich 1.7. Potrzeby lokalne 1.8. Kultura lokalna 1.9. Kulturowe korzenie biblioteki publicznej 1.10. Biblioteki bez ścian 1.11. Budynki biblioteczne 1.12. Zbiory Rozdział 2. PODSTAWY PRAWNE I FINANSOWE 2.1. Wprowadzenie 2.2. Biblioteka publiczna a władze krajowe 2.3. Prawo regulujące funkcjonowanie bibliotek publicznych 2.4. Finansowanie 2.5. Zarządzanie biblioteką publiczną 2.6. Administracja biblioteki publicznej 2.7. Kształtowanie opinii publicznej i promocja Rozdział 3. WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM UŻYTKOWNIKÓW 3.1. Wprowadzenie 3.2. Poznanie potencjalnych użytkowników 3.3. Analiza potrzeb środowiska 3.4. Usługi dla użytkowników 3.5. Troska o klienta 3.6. Kształcenie użytkowników 3.7. Współpraca i dzielenie się zbiorami 3.8. Sieci elektroniczne 3.9. Dostępność usług 3.10. Budynki biblioteczne Rozdział 4. GROMADZENIE ZBIORÓW 4.1. Wprowadzenie 4.2. Polityka zarządzania zbiorami 4.3. Skala zasobów 4.4. Uzupełnianie zbiorów 4.5. Zasady utrzymywania zbiorów 4.6. Standardy dotyczące zbiorów książkowych 4.7. Standardy dotyczące sprzętu udostępniającego informację elektroniczną 4.8. Program gromadzenia zbiorów dla nowo tworzonych bibliotek 4.9. Wskaźniki uzupełniania i selekcji Rozdział 5. ZARZĄDZANIE PERSONELEM 5.1. Wprowadzenie 5.2. Kwalifikacje personelu bibliotecznego 5.3. Kategorie personelu 5.4. Normy etyczne 5.5. Obowiązki personelu bibliotecznego 5.6. Normy zatrudnienia 5.7. Wykształcenie bibliotekarzy 5.8. Szkolenia 5.9. Kariera zawodowa 5.10. Warunki pracy 5.11. Wolontariusze Rozdział 6. ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 6.1. Wprowadzenie 6.2. Umiejętności w zakresie zarządzania 6.3. Budowanie i utrzymywanie sieci 6.4. Zarządzanie finansami 6.5. Zarządzanie zasobami bibliotecznymi 6.6. Zarządzanie personelem 6.7. Planowanie i rozwój systemów bibliotecznych 6.8. Zarządzanie zmianą 6.9. Delegowanie 6.10. Instrumenty zarządzania 6.11. Marketing i promocja Załącznik 1. MANIFEST BIBLIOTEK PUBLICZNYCH IFLA/ UNESCO Załącznik 2. FIŃSKA USTAWA BIBLIOTECZNA (904/1998) Załącznik 3. KARTA PRAW UŻYTKOWNIKA Załącznik 4. STANDARDY BUDOWNICTWA BIBLIOTECZNEGO W ONTARIO (Kanada) I W BARCELONIE (Hiszpania) BIBLIOGRAFIA INDEKS PREFACE TO POLISH EDITION PREFACE INTRODUCTION Chapter 1. THE ROLE AND PURPOSE OF THE PUBLIC LIBRARY 1.1. Introduction 1.2. Defining the public library 1.3. The purposes of the public library 1.4. An agency of change 1.5. Freedom of information 1.6. Access for all 1.7. Local needs 1.8. Local culture 1.9. The cultural roots of the public library 1.10. Libraries without walls 1.11. Library buildings 1.12. Resources Chapter 2. THE LEGAL AND FINANCIAL FRAMEWORK 2.1. Introduction 2.2. The public library and government 2.3. Public library legislation 2.4. Funding 2.5. The governance of the public library 2.6. The administration of the public library 2.7. Publicity and promotion Chapter 3. MEETING THE NEEDS OF THE USERS 3.1. Introduction 3.2. Identifying potential users 3.3. Analysing needs within the community 3.4. Services to users 3.5. Customer care 3.6. User education 3.7. Co-operation and resource sharing 3.8. Electronic networks 3.9. Access to services 3.10. Library buildings Chapter 4. COLLECTION DEVELOPMENT 4.1. Introduction 4.2. Collection management policy 4.3. Range of resources 4.4. Collection development 4.5. Collection maintenance principles 4.6. Standards for book collections 4.7. Standards for electronic information facilities 4.8. Collection development programme for new libraries 4.9. Acquisition and discard rates Chapter 5. HUMAN RESOURCES 5.1. Introduction 5.2. The skills of library staff 5.3. Staff categories 5.4. Ethical standards 5.5. The duties of library staff 5.6. Staffing levels 5.7. Education of librarians 5.8. Training 5.9. Career development 5.10. Working conditions 5.11. Volunteers Chapter 6. THE MANAGEMENT AND MARKETING OF PUBLIC LIBRARIES 6.1. Introduction 6.2. Management skills 6.3. Building and maintaining networks 6.4. Financial management 6.5. Management of library resources 6.6. Staff management 6.7. Planning and development of library systems 6.8. The management of change 6.9. Delegation 6.10. Management tools 6.11. Marketing and promotion Appendix 1. THE IFLA/ UNESCO PUBLIC LIBRARY MANIFESTO Appendix 2. THE FINNISH LIBRARY ACT (904/1998) Appendix 3. LIBRARY SERVICE CUSTOMER CHARTER - BUCKINGHAMSHIRE COUNTY LIBRARY Appendix 4. LIBRARY BUILDING STANDARDS - ONTARIO, CANADA AND BARCELONA SPAIN RESOURCE LIST INDEX