Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych / Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Klasyfikacja, Klasyfikacja biblioteczna,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-87-1
Język: pol

 

Opis:

WSTĘP 9 SPIS TABLIC 12 Rozdział 1 TERMINOLOGIA TEORII KLASYFIKACJI 17 1.1. Porządek logiczny 18 1.2. Typologia 19 1.3. Klasyfikacja 21 1.4. Systematyka 23 1.5. Kategoryzacja 24 1.6. Klasy i układy klas 26 1.7. Relacje hierarchiczne 29 1.7. Struktury klasyfikacyjne 31 Rozdział 2 KLASYFIKACJE NAUK I KLASYFIKACJE PIŚMIENNICTWA 35 2.1. Uniwersum 36 2.2. Cel podziału 30 2.3. Kryteria podziału 40 2.4. Klasyfikacja logiczna a klasyfikacje nauk i piśmiennictwa 43 Rozdział 3 KLASYFIKACJE ANTYCZNE 46 3.1. Najdawniejsze podziały nauk 46 3.2. Najdawniejsze podziały piśmiennictwa 51 Rozdział 4 KLASYFIKACJE ŚREDNIOWIECZNE 56 4.1. Średniowieczne klasyfikacje nauk 56 4.2. Podział piśmiennictwa w średniowiecznych bibliotekach 59 Rozdział 5 KLASYFIKACJE W CZASACH NOWOŻYTNYCH I DO POCZĄTKU XX WIEKU 64 5.1. Nowożytne klasyfikacje nauk do początku XX wieku 65 5.2. Rozwój klasyfikacji biblioteczno-bibliograficznej i księgarskiej 83 5.2.1. Okres wczesny: od XV wieku do 1876 r. 84 5.2.2. Nowoczesna klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna: od 1876 do 1905 r. 96 Rozdział 6 KLASYFIKACJE WSPÓŁCZESNE - TENDENCJE I DYLEMATY 119 6.1. Wewnętrzne i zewnętrzne kryteria podziału nauk 120 6.2. Problem interdyscyplinarności 140 6.3. Klasyfikacja dokumentacyjna i łączenie podziału dyscyplinarnego z podziałem kategorialnym 151 6.3.1. Rozwój klasyfikacji częściowo-monohierarchicznych 152 6.3.2. Nowe teorie klasyfikacji 164 6.3.3. Klasyfikacje specjalistyczne i tezaurusy fasetowe 178 6.4. Klasyfikacja dokumentacyjna a integracja systemów informacyjnych .... 188 6.5. Struktury klasyfikacyjne w Internecie 209 BIBLIOGRAFIA 233 INDEKS OSOBOWY 241 INDEKS RZECZOWY 245 PREFACE 9 LIST OF TABLES 12 Chapter 1 TERMINOLOGY OF THE THEORY OF CLASSIFICATION 17 1.1. Linear order 18 1.2. Typology 19 1.3. Classification 21 1.4. Systematics 23 1.5. Categorization 24 1.6. Classes and class arrangement 26 1.7. Hierarchical relationships 29 1.7. Classificatory structures 31 Chapter 2 CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE AND CLASSIFICATION OF LITERATURE 35 2.1. Domain 36 2.2. Purpose of patrition 30 2.3. Criteria of partition 40 2.4. Logical classification versus the classification of knowledge and the classification of literature 43 Chapter 3 ANCIENT CLASSIFICATION SYSTEMS 46 3.1. Early partitions of knowledge 46 3.2. Early systems of book arrangement 51 Chapter 4 MEDIEVAL CLASSIFICATION SYSTEMS 56 4.1. Medieval classification of knowledge 56 4.2. The organization of literature in medieval libraries 59 Chapter 5 CLASSIFICATION SYSTEMS IN MODERN TIMES UP TO THE BEGINING OF THE TWENTIETH CENTURY 64 5.1. Modern knowledge classification systems up to the begining of the XX century 65 5.2. Development of the library, bibliographic and booktrade classification systems 83 5.2.1. The early period: since the XV century up to 1876 84 5.2.2. Modern library and bibliographic classification: since 1876 up to 1905 96 Chapter 6 PRESENT-DAY CLASSIFICATION SYSTEMS - TRENDS AND DILEMMAS .. 119 6.1. Internal and external criteria of knowledge partition 120 6.2. The problem of interdisciplinarity 140 6.3. Documentary classification and combining disciplinary division and categorization 151 6.3.1. Development of partly monohierarchical classification systems . . 152 6.3.2. New classification theories 164 6.3.3. Special classification systems and faceted thesauri 178 6.4. Documentary classification and integration of information systems .... 188 6.5. Classificatory structures on the Internet 209 REFERENCES 233 NAME INDEX 241 SUBJECT INDEX 245