Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Zarządzanie biblioteką, Promocja książki, Marketing - podręczniki, Bibliotekarstwo - marketing,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1993
ISBN: 83-85778-08-1
Język: pol

 

Opis:

Contents 7 Inhaltsverzeichnis 9 1. WPROWADZENIE 11 2. ISTOTA MARKETINGU 12 2.1. Co to jest marketing? 12 2.2. Procesy i strategie w marketingu 16 2.3. Przesłanki segmentacji działań 20 2.4. Badania marketingowe 22 2.5. Kształtowanie popytu 26 2.6. Public Relations 36 3. RYNKOWE I NIERYNKOWE CECHY USŁUG BIBLIOTECZNYCH 39 3.1. Elementy rynku 39 32. Klient na rynku 46 3.3. Niekomercyjny marketing usługowy 52 3.4. Usługi biblioteczne 55 4. SPECYFIKA MARKETINGU W BIBLIOTEKARSTWIE . . 60 4.1. Marketing w działalności bibliotek 60 4.2. Biblioteczne badania marketingowe 65 4.3. Aktywizacja odbioru w bibliotekach 77 5. PROGRAM MARKETINGOWY 82 5.1. Założenia programowe 82 52. Charakter i struktura zmian 87 5.3. Innowacyjność w bibliotekach 89 6. PROMOCJA BIBLIOTECZNA 100 6.1. Rekomendacja, reklama i oddziaływanie bezpośrednie . . 100 62. Public Relations w bibliotekarstwie 108 7. ORGANIZACJA. PERSONEL 119 7.1. Organizacja działań 119 7.2. Zmiany organizacyjne 125 7.3. Kierowanie 127 7.4. Personel w instytucji marketingowej 129 7.5. Organizacyjna struktura bibliotek 132 7.6. Funkcjonowanie bibliotek 142 7.7. Personel biblioteczny 151 8. UWAGI KOŃCOWE 157 9. ZAŁĄCZNIKI 158 9.1. Kwestionariusz ankiety dla bibliotek naukowych .... 158 9.2. Kwestionariusz ankiety dla bibliotek publicznych .... 160 9.3. Liczbowe zestawienie ankietowanych bibliotek 162 9.4. Tabele — w liczbach bezwzględnych 163 10. SPIS TABEL W TEKŚCIE 173 11. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE 174 12. SKOROWIDZ ZAGADNIEŃ 180 13. STRESZCZENIE (w jęz. ang.) 183 Contents 1. INTRODUCTION 11 2. THE ESSENCE OF MARKETING 12 2.1. What is marketing? 12 22. Processes and strategies in marketing 16 2.3. Reasons for activities segmentations 20 2.4. Marketing analysis 22 2.5. Creating of the demand 26 2.6. Public Relations 36 3. MARKET ORIENTED AND NON-MARKET ORIENTED CHARACTERISTICS OF LIBRARY SERVICES 39 3.1. Elements of the market 39 3.2. Customer in the market 46 • 3.3. Non-commercial service marketing 52 3.4. Library services 55 4. SPECIFIC CHARACTER OF MARKETING IN THE LIBRARY 60 4.1. Marketing in the library activities 60 42. Library marketing analysis 65 4.3. Activation of collection in the library 77 5. MARKETING PROGRAMME 82 5.1. Programme assumptions 82 52. Character and structure of changes 87 5.3. Innovations in libraries 89 6. LIBRARY PROMOTION 100 6.1. Recommendation, advertisement and direct influence . 100 6.2. Public Relations in the library 108 7. ORGANIZATIONS. STAFF 119 7.1. Organization of activities 119 7.2. Organizational changes 125 7.3. Management 127 7.4. Staff in marketing institution 129 7.5. Organizational structure of libraries 132 7.6. Functioning of libraries 142 7.7. Library staff 151 8. FINAL REMARKS 157 9. ANNEX 158 9.1. Inquiry sheets for academic libraries 158 92. Inquiry sheets for public libraries 160 9.3. Numerical specification of the inquired libraries 162 9.4. Tables 163 10. INDEX OF TABLES PRESENTED IN THE TEXT 173 11. PUBLICATIONS USED IN THE BOOK 174 12. INDEX OF PROBLEMS 180 13. SUMMARY 183 (Th: Katarzyna Szafrańska, Justyna Wojteczek) Inhaltsverzeichnis 1. EINFÜHRUNG 11 2. DAS WESEN DES MARKETINGS 12 2.1. Was its Marketing? 12 2.2. Prozesse und Strategie im Marketing 16 2.3. Prämissen der Handlungssegmentation 20 2.4. Marketingsuntersuchungen 22 2.5. Gestaltung der Nachfrage 26 2.6. Public Relations 36 3. MARKT- UND UNMARKTEIGENSCHAFTEN IN DEN BIBLIOTHEKARISCHEN DIENSTEN 39 3.1. Die Marktelemente 39 32. Der Kunde auf dem Markte 46 3.3. Unkommerzieller Dienstmarketing 52 3.4. Bibliothekarische Dienste SS 4. SPEZIFIK DES MARKETINGS IM BIBLIOTHEKWESEN 60 4.1. Marketing in der Bibliothekstätigkeit 60 4.2. Bibliothekarische Marketingsuntersuchungen 65 4.3. Aktivisierung des bibliothekarischen Empfanges 77 5. DAS MARKETINGSPROGRAMM 82 5.1. Programmvoraussetzungen 82 52. Charakter und Struktur der Verwandlungen 87 5.3. Innovationsgeist in den Bibliotheken 89 6. BIBLIOTHEKARISCHE PROMOTION 100 6.1. Rekomendation, Reklame und unmittelbare Einwirkung . 100 6.2. Public Relations im Bibliothekwesen 108 7. ORGANISATION. DAS PERSONAL 119 7.1. Organisation der Tätigkeiten 119 7.2. Organisatorische Veränderungen 125 7.3. Leitung 127 7.4. Das Personal in der Marketingsinstitution 129 7.5. Die organisatorische Bibliotheksstruktur 132 7.6. Das Funktionieren der Bibliotheken 142 7.7. Das bibliothekarische Personal 151 8. DIE ENDSBEMERKUNGEN 157 9. BEILAGEN 158 9.1. Der Enquettefragebogen für die wissenschaftlichen Bibliotheken 158 9.2. Der Enquettefragebogen für die öffentlichen Bibliotheken . 160 9.3. Zahlzusammenstellung der Bibliotheken, welche untersucht wurden 162 9.4. Tabellen — in absoluten Zahlen 163 10. TABELLENVERZEICHNIS IM TEXTE 173 11. DIE PUBLIKATIONEN, WELCHE BENUTZT WURDEN . 174 12. VERZEICHNIS DER PROBLEME 180 13. ZUSAMMENFASSUNG 183 (TŁ: Władysław Leszczyński)