Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Technologia informacyjna, Dokumenty audiowizualne, Biblioteki przyszłości,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-87629-71-5
Język: pol

 

Opis:

NOTA WYDAWNICZA 9 WSTĘP 10 KRÓTKI SŁOWNIK STOSOWANYCH AKRONIMÓW ANGIELSKICH 22 Rozdział I NIEZBĘDNE ROZWAŻANIA TERMINOLOGICZNE 25 Czy dokumenty nieksiążkowe są niedrukowane? 29 Jedność mediów 32 Audiowizualne dokumenty nieksiążkowe 38 Dokumenty nieksiążkowe a dokumenty wtórne 48 Media i multimedia 50 Dokumenty nieksiążkowe według norm i zaleceń opisu bibliograficznego 55 Definicja dokumentów elektronicznych 58 Rozdział II PRZEŁOM ANALOGOWO-CYFROWY 63 Przyszłość mikroform 65 Zastosowania płyty kompaktowej 77 Wideo analogowe i cyfrowe 87 Rozdział III BIBLIOTEKA NA USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 91 Zapowiedzi przełomu cywilizacyjnego 93 W stronę biblioteki trzeciej fali 96 Dostęp do informacji w społeczeństwie informacyjnym 101 Nowe preferencje użytkowników informacji 105 McLuhan'owska krytyka kultury druku 108 Inne prognozy zmierzchu książki drukowanej 113 Kontrowersyjny konserwatyzm Stolla 122 Biblioteka elektroniczna jako mit 130 Umiarkowane przepowiednie na temat bibliotek 132 Ergonomia książki 141 Koegzystencja starych i nowych mediów 145 Informacyjna wartość Internetu 147 Internet w bibliotece, biblioteka w Internecie 152 Elektroniczna metamorfoza bibliotek 157 Biblioteka a rzeczywistość wirtualna 164 Dyskusje na temat biblioteki bez ścian 170 Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych 173 Bibliotekarze wobec nowych technik przekazywania informacji 183 Rozdział IV DOKUMENTY NIEKSIĄŻKOWE W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH (wyniki badań ankietowych) 195 ZAKOŃCZENIE 213 BIBLIOGRAFIA 215 EDITOR'S NOTE 9 INTRODUCTION 10 SHORT DICTIONARY OF ENGLISH ACRONYMS USED IN THE TEXT. 22 Chapter I INDISPENSABLE CONSIDERATION ON TERMINOLOGY 25 Non-book materials: are they non-printed? 29 Unity of the media 32 Audio-visual non-book materials 38 Non-book materials and reproduced documents 48 Media and multimedia 50 Non-book materials according to standards and recommendations of bibliographic description 55 Definition of electronic documents 58 Chapter II FROM ANALOGUE TO DIGITAL DOCUMENTS: REVOLUTION.... 63 Future of microforms 65 CD implementations 77 Analogue and digital video 87 Chapter III LIBRARY AT THE SERVICES OF THE INFORMATION SOCIETY ... 91 Forecasts of the civilisation's turning point 93 Towards the third wave's library 96 Access to information in the information society 101 New preferences of the information users 105 McLuhan's criticism of the culture of the print 108 Other prognosis on decline of printed books 113 Controversial conservatism of Stoll 122 Electronic library as a myth 130 Measured forecasts on the libraries 132 Ergonomics of the book 141 Co-existence of the new and old media 145 Informative value of the Internet 147 Internet in the library, library in the Internet 152 Electronic metamorphosis of the library 157 Library and virtual reality 164 Discussion on library without walls 170 Digitalisation of the library collections 173 Librarians against new technologies of the information transfer 183 Chapter IV NON-BOOK MATERIALS IN THE PUBLIC LIBRARIES (result of the questionnaire survey) 195 CONCLUSIONS 213 BIBLIOGRAPHY 215