Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteki publiczne końca XX wieku / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Prawo biblioteczne, Biblioteki publiczne, Bibliotekarze, Kształcenie bibliotekarzy,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-88581-01-5, 83-87629-63-4
Język: pol

 

Opis:

Od WYDAWCY 11 WSTĘP 13 Rozdział 1 UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 15 1.1. CECHY I CHARAKTER BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 15 1.2. POCZĄTKI BIBLIOTEKARSTWA PUBLICZNEGO 17 1.2.1. Tworzenie podstaw prawnych dla bibliotek 18 1.3. BIBLIOTEKI W CZASIE TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-USTROJOWEJ 21 1.4. ZARYS NOWEJ ORGANIZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 22 1.4.1. Kształtowanie się pełnej sieci bibliotek samorządowych 23 1.4.2. Biblioteki o statusie naukowym 31 1.4.2.1. Podstawy prawne zaliczania bibliotek do naukowych 32 1.4.2.2. Nowe regulacje prawne 33 1.4.3. Organizacja ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 34 1.4.3.1. Koordynacja ogólnokrajowej sieci bibliotek .' 38 1.4.4. Stan liczbowy sieci bibliotek publicznych 40 1.5. STANDARDY W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 44 1.6. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI BIBLIOTEKARSKICH I RUCHU SPOŁECZNEGO NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 46 Rozdział 2 FINANSOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 55 2.1. WPŁYW TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-USTROJOWEJ NA FINANSOWANIE BIBLIOTEK 57 2.2. FINANSOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 60 Rozdział 3 ZBIORY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 63 3.1. POLITYKA GROMADZENIA ZBIORÓW 63 3.1.1. Regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych 67 3.2. OD CENTRALIZACJI DO DECENTRALIZACJI ZAKUPU ZBIORÓW 72 3.3. ZMIANY W KIERUNKACH GROMADZENIA 73 3.4. SPECJALIZACJA ZBIORÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 77 3.5. NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 78 3.5.1. Normy zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze 78 3.5.2. Rodzaje gromadzonych zbiorów 84 3.5.3. Wydawnictwa zwarte 84 3.5.4. Czasopisma 86 3.6. DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W ZBIORACH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 89 3.6.1. Zbiory audiowizualne 91 3.6.2. Zbiory muzyczne 92 3.7. WYDAWNICTWA OBCOJĘZYCZNE W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 94 3.7.1. Mniejszości narodowe i ich obsługa biblioteczna 96 3.7.1.1. Książka polska wśród polskiej mniejszości 112 3.8. OPRACOWANIE I EWIDENCJA ZBIORÓW 114 3.8.1. Opracowanie 114 3.8.2. Ewidencja 116 3.8.2.1. Ochrona i konserwacja zbiorów 118 3.8.2.2. Selekcja zbiorów 124 Rozdział 4 CZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 131 4.1. STAN CZYTELNICTWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 131 4.1.1. Struktura zawodowa czytelników bibliotek publicznych 133 4.1.2. Czytelnictwo na wsi 135 4.1.3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży 137 4.1.4. Czytelnictwo chorych i niepełnosprawnych oraz obsługa biblioteczna specjalnych grup użytkowników 142 Rozdział 5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BD3LIOTEK .... 151 5.1. UDOSTĘPNIANIE A PRAWO AUTORSKIE 151 5.1.1. Tantiemy biblioteczne 152 5.2. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 154 5.2.1. Formy udostępniania zbiorów 154 5.2.2. Udostępnianie prezencyjne 155 5.2.3. Wypożyczanie na zewnątrz 158 5.2.4. Wypożyczanie międzybiblioteczne 159 5.3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 162 5.3.1. Ramy prawne działalności informacyjnej 162 5.3.2. Działy informacyjne bibliotek publicznych, ich obsada kadrowa oraz formy współpracy z innymi bibliotekami 164 5.3.2.1. Użytkownicy informacji i sposoby rozpoznawania potrzeb informacyjnych czytelników 164 5.3.2.2. Stan wyposażenia działów informacyjnych 165 5.3.3. Rodzaje świadczonych usług informacyjnych 165 5.3.3.1. Tematyka udzielanych informacji 166 5.3.3.2. Działalność informacyjna bibliotek publicznych w najbliższej przyszłości ... 167 Rozdział 6 DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA ORAZ KULTURALNO- -OŚWIATOWA I WYDAWNICZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 169 6.1. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 169 6.1.1. Oczekiwania bibliotek publicznych wobec Biblioteki Narodowej 172 6.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ... 176 6.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 178 6.3.1. Wydawnictwa informacyjne i metodyczne bibliotek i dla bibliotek 178 6.4. STAN I PERSPEKTYWY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ W POLSCE 183 Rozdział 7 PRACOWNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 189 7.1. STAN ZATRUDNIENIA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 189 7.1.1. Zmiany w stanie zatrudnienia w wybranych województwach 191 7.2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 193 7.3. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE BIBLIOTEKARZY 198 7.3.1. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim 199 7.3.2. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie wyższym 201 Rozdział 8 POMIESZCZENIA BIBLIOTEK 205 8.1. PROBLEMY BUDOWNICTWA BIBLIOTECZNEGO W LITERATURZE FACHOWEJ 205 8.2. PROJEKTOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 206 8.3. SYTUACJA LOKALOWA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 21] 8.3.1. Nowe obiekty biblioteczne 211 8.4. DAWNIEJSZE INWESTYCJE BIBLIOTECZNE 219 8.4.1. Biblioteki publiczne w obiektach adaptowanych 219 8.4.2. Dorobek ostatniego dwudziestolecia w budownictwie bibliotecznym 222 Rozdział 9 KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK 225 Rozdział 10 SZANSA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ XXI WIEKU 231 BIBLIOGRAFIA 233 ANEKS KOLEKCJE HISTORYCZNE, LITERACKIE I REGIONALNE W ZBIORACH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 237 BIBLIOGRAFIE REGIONALNE - DOTYCHCZASOWY DOROBEK 269 ZESTAWIENIE TYTUŁOWE WYDAWANYCH BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH 285 KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 287 ZMIANY W KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PO REORGANIZACJI SIECI BIBLIOTECZNEJ 306 SPIS TABEL 308 INDEKS OSOBOWY 311 INDEKS PRZEDMIOTOWY 316 INDEKS MIEJSCOWOŚCI 331 STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE: angielskie 335 niemieckie 336 szwedzkie 339 TABLE OF CONTENTS FROM THE EDITOR 11 FOREWORD 13 Chapter 1 LEGAL AND FORMAL SITUATION OF THE PUBLIC LIBRARIES 15 1.1. FEATURES AND CHARACTER OF THE PUBLIC LIBRARIES 15 1.2. BEGIGNNINGS OF THE PUBLIC LIBRARY 17 1.2.1 Creating legal foundations of the public librarianship 18 1.3. LIBRARIES IN THE PERIOD OF THE SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATION 21 1.4. OUTLINE OF THE NEW ORGANISATION OF THE PUBLIC LIBRARIES 22 1.4.1. Establishing of the entire network of the local governmental libraries 23 1.4.2. Academic libraries 31 1.4.2.1. Legal foundation of the "academic libraries" definition 32 1.4.2.2. New legal regulations 33 1.4.3. Organisation of the national library network 34 1.4.3.1. Co-ordination of the national library network 38 1.4.4. Public libraries in numbers 40 1.5. STANDARDS IN PUBLIC LIBRARIES 44 1.6. ACVITIES OF THE LIBRARIAN ORGANISATIONS AND NON-PROFIT ORGANISATION FOR PUBLIC LIBRARIES SUPPORT 46 Chapter 2 PUBLIC LIBRARIES' FINANCING 55 2.1. CONNECTIONS BETWEEN SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATION AND LIBRARIES' FINANCING 57 2.2. PUBLIC LIBRARIES' FINANCING IN THE WESTERN EUROPEAN COUNTRIES 60 Chapter 3 COLLECTIONS OF THE PUBLIC LIBRARIES 63 3.1. ACQUISITION POLICY 63 3.1.1 Legal foundation of the legal deposit regulations 67 3.2. FROM THE CENTRALISATION TO DECENTRALISATION OF THE COLLECTION'S PURCHASES 72 3.3. CHANGES IN THE DIRECTIONS OF THE ACQUISITION 73 3.4. SPECIALISATION OF THE LIBRARY MATERIALS WITHIN THE COLLECTIONS 77 3.5. NEW RELEASED BOOKS IN THE PUBLIC LIBRARIES 77 3.5.1. Standards for the new released books' purchases in the public libraries 78 3.5.2. Types of the collected stock 84 3.5.3. Books 84 3.5.4. Magazines 86 3.6. DOCUMENTS OF THE SOCIAL LIFE IN THE COLLECTIONS OF THE PUBLIC LIBRARIES 86 3.7. Audio-visual collections 91 3.8. Musical collections 92 3.7. FOREIGN LANGUAGE MATERIALS IN THE COLLECTIONS OF THE PUBLIC LIBRARIES 94 3.7.1. Library services for ethnic minorities 96 3.7.1.1. Polish books in the Polish ethnic groups abroad 112 3.8. COLLECTIONS' PROCESSING AND INVENTORY 114 3.8.1. Processing 114 3.8.2. Inventory 116 3.8.2.1. Protection and conservation of the collections 118 3.8.2.2. Selection of the collections 124 Chapter 4 READERS OF THE PUBLIC LIBRARIES 131 4.1. PRESENT SITUATION OF THE READING IN THE PUBLIC LIBRARIES 131 4.1.1. Readers in the public libraries by their occupation 133 4.1.2. Reading in the rural regions population 135 4.1.3. Reading of the children and young adults 137 4.1.4. Reading habits of the sick and disabled persons. Library services directed to the special users' groups 142 Chapter 5 COLLECTIONS' CIRCULATION AND PUBLIC LIBRARIES INFORMATION ACTIVITIES 151 5.1. COLLECTIONS* CIRCULATION AND COPYRIGHT 151 5.1.1. Library dividends 152 5.2. COLLECTIONS' CIRCULATION 154 5.2.1. Forms of the collections' circulation 154 5.2.2. Non-circulating stock (local availability) 155 5.2.3. Library loans 158 5.2.4. Interlibrary loans 159 5.3. INFORMATION SERVICES OF THE PUBLIC LIBRARIES 162 5.3.1. Legal framework of the information services 162 5.3.2. Information services departments of the public library, their staffing and methods of co-operation with other types of libraries 164 5.3.2.1. Information users and methods of assessing their information needs 164 5.3.2.2. Information departments equipment: present situation 165 5.3.3. Types of information services 165 5.3.3.1. Topics of information required by users 166 5.3.3.2. Public libraries' information services in the future 167 Chapter 6 EDUCATIONAL, INSTRUCTIONAL, CULTURAL, PUBLISHING ACTIVITIES OF THE PUBLIC LIBRARIES 169 6.1. INSTRUCTIONAL ACTIVITIES OF THE PUBLIC LIBRARIES 169 6.1.1. Expectations of the public libraries towards the National Library 172 6.2. EDUCATIONAL AND CULTURAL ACTTVITIES OF THE PUBLIC LIBRARIES . 176 6.3. PUBLISHING ACTIVITY OF THE PUBLIC LIBRARIES 178 6.3.1. Information and instructional publications of - and for the public libraries 178 6.4. PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS OF THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY IN POLAND 183 Chapter 7 PUBLIC LIBRARIES' EMPLOYEES 189 7.1. EMPLOYMENT IN PUBLIC LIBRARIES - PRESENT SITUATION 189 7.1.1. Changes in employment in public libraries in selected voievodships 191 7.2. COMPETENCIES REQUIREMENTS AND COMPETENCIES OF THE PUBLIC LIBRARIES' EMPLOYEES 193 7.3. LIBRARIANS' EDUCATION AND CONTINUING TRAINING 198 7.3.1. Librarians' education: secondary level 199 7.3.2. Librarians' education: academic level 201 Chapter 8 LIBRARIES' PREMISES 205 8.1. LIBRARY ARCHITECTURE ISSUES IN THE PROFESSIONAL LITERATURE .. 205 8.2. LIBRARY PREMISES DESIGN 206 8.3. PUBLIC LIBRARIES PREMISES - PRESENT SITUATION 211 8.3.1. New library buildings 211 8.4. OLDER LIBRARY INVESTMENTS 219 8.4.1. Public libraries situated in the adapted buildings 219 8.4.2. Last two decades achievements in the library architecture 222 Chapter 9 LIBRARY AUTOMATION 225 Chapter 10 CHANCE FOR THE XXI CENTURY PUBLIC LIBRARY 231 BIBLIOGRAPHY 233 ANNEX HISTORICAL, LITERARY, REGIONAL COLLECTIONS IN THE PUBLIC LIBRARIES 237 REGIONAL BIBLIOGRAPHIES - HITHERTO EXISTING ACHIEVEMENTS 269 LIST OF TITLES OF PUBLISHED REGIONAL BIBLIOGRAPHIES 285 PUBLIC LIBRARIES' AUTOMATION 287 CHANGES IN LIBRARY AUTOMATION AFTER LIBRARY NETWORK RE-ORGANISATION 306 LIST OF FIGURES 308 INDEX OF PERSONS 311 SUBJECT INDEX 316 INDEX OF PLACES 331 FOREIGN LANGUAGES SUMMARIES English 335 German 337 Swedish 339