Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach / Jerzy Ratajewski ; do dr. przygot. Zbigniew Żmigrodzki, przy współpr. Elżbiety Gondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Podręczniki akademickie, Bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-78-2
Język: pol

 

Opis:

Od Autora 1. Pojęcie biblioteki 2. Narodziny polskiego bibliotekoznawstwa 3. Priorytet użytkownika 4. Bibliotekarz: jaki jest, jakim być musi 5. System „biblioteka” 6. Podstawy bibliotekoznawstwa 7. Proces gromadzenia 8. Opracowanie i wyszukiwanie 9. Problemy udostępniania 10. Metodologia badań naukowych 11. Metodologia bibliotekoznawstwa 12. Metoda historyczna 13. Metoda statystyczna 14. Metody jakościowe 15. Modelowanie 16. Metoda systemowa 17. Metoda obserwacji 18. Metoda eksperymentalna 19. Rozmowa i wywiad 20. Ankieta 21. Analiza i krytyka dokumentów 22. Ocena ekspertów 23. Warsztaty twórcze 24. Symulacja komputerowa 25. Analiza systemowa 26. Filozofia biblioteki 27. Historia biblioteki 28. Socjologia bibliotek 29. Psychologia bibliotek 30. Pedagogika biblioteki i marketing 31. Ekonomika biblioteczna 32. Polityka biblioteczna 33. Etyka biblioteczna 34. Prakseologia biblioteczna 35. Informologia biblioteki 36. Bibliotekoznawstwo - nauka ścisła czy społeczna? 37. Bibliotekoznawstwo a inne nauki 38. Studia wyższe i czasopisma bibliotekoznawcze w Polsce 39. Bibliotekoznawstwo amerykańskie 40. Bibliotekoznawstwo rosyjskie 41. Bibliotekoznawstwo w systemie nauki Literatura Introduction 1. Idea of a library 2. Birth of the Polish library science 3. User's priority 4. Librarians: the way they are, the way they should be 5. Library: the System 6. Foundations of library science 7. Acquisition process 8. Cataloguing and retrieval 9. Issues of circulation 10. Methodology of scientific research 11. Methodology of library science 12. Historical method 13. Statistical method 14. Qualitative methods 15. Modeling 16. System method 17. Observation method 18. Experimental method 19. Conversation and interview 20. Questionnaire 21. Analysis and critique of documents 22. Evaluation by the experts 23. Creative workshops 24. Computer simulation 25. System analysis 26. Philosophy of a library 27. History of a library 28. Sociology of a library 29. Psychology of a library 30. Pedagogy of a library and marketing 31. Library economics 32. Library politics 33. Library ethics 34. Library prakseology 35. Library informology 36. Library science - a science or social science 37. Library science and other sciences 38. Academic education and library science journals in Poland 39. Library science in U.S.A 40. Library science in Russia 41. Library science in the system of sciences Literature