Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce : (do 2000 roku) / Beata Taraszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. Poznańsko-Pomorskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Książka elektroniczna, Książka multimedialna,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: 83-87629-98-7
Język: pol

 

Opis:

ROZDZIAŁ I HISTORIA PŁYTY CD-ROM 1. Pojęcie multimedia i terminologia dotycząca książek multimedialnych 2. Narodziny płyty kompaktowej - CD 3. Powstanie CD-ROM 4. Wynalazek płyty DVD 5. Inne formy książki elektronicznej ROZDZIAŁ II KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU KSIĄŻEK MULTIMEDIALNYCH W POLSCE 1. Pierwsze aplikacje multimedialne w Polsce 2. Rozwój elektronicznego edytorstwa 3. Rozpowszechnianie książek multimedialnych w Polsce ROZDZIAŁ III WYDAWCY KSIĄŻEK MULTIMEDIALNYCH W POLSCE 1. Optimus Pascal Multimedia S.A. (Onet.pl S.A. Oddział OPM) 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 3. Young Digital Poland S.A 4. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A 5. Cartall 6. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Przedsiębiorstwo Państwowe 7. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. 8. Fogra Multimedia 9. Edgard Multimedia 10. Albion sp. z o.o 11. Impresja Wydawnictwa Elektroniczne S.A 12. DD Komputery 13. Inne oficyny i firmy wydawnicze ROZDZIAŁ IV PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE I ICH ODBIÓR 1. Książka multimedialna a książka tradycyjna - próba porównania 1.1. Przegląd definicji pojęcia książka 1.2. Książka multimedialna w opinii badanych 2. Książka multimedialna a jej odbiór przez czytelnika (korzyści i zagrożenia) 3. Edukacyjne zastosowanie multimediów ROZDZIAŁ V CHARAKTERYSTYKA MULTIMEDIÓW WEDŁUG TYPU PUBLIKACJI 1. Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, słowniki) 2. Multimedialne książki dla dzieci i młodzieży 3. Podręczniki do nauki języków obcych 4. Multimedialne atlasy, plany, mapy i przewodniki turystyczne 5. Inne publikacje multimedialne PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA SPIS RYCIN I WYKRESÓW SPIS TABEL INDEKS TYTUŁOWY INDEKS WYDAWNICTW, FIRM I INSTYTUCJI CHAPTER I THE HISTORY OF CD-ROM (COMPACT DISC READ-ONLY MEMORY) 1. Comprehension “multimedia” and terminology relative to multimedia books 2. Origin compact disc - CD 3. Rise CD-ROM 4. Invention DVD 5. The other forms of electronic book CHAPTER II INFORMATION MARKET OF MULTIMEDIA BOOKS IN POLAND 1. The first multimedia applications in Poland 2. Development of electronic publishing 3. Distribution multimedia books in Poland CHAPTER III PUBLISHERS MULTIMEDIA BOOKS IN POLAND 1. Optimus Pascal Multimedia S.A. (Onet.pl S.A. Department OPM) 2. Publishers School and Educational S.A. (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.) 3. Young Digital Poland S.A 4. Scientific Publishers PWN S.A. (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A) 5. Cartall 6. Scientific and Technic Publishers National Firm (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Przedsiębiorstwo Państwowe) 7. Polish Firm of Cartographic Publishers name the Eugeniusz Romer S.A. (Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.) 8. Fogra Multimedia 9. Edgard Multimedia 10. Albion limited liability company 11. Impression of Electronic Publishers S.A (Impresja Wydawnictwa Elektroniczne S.A) 12. DD Computers (DD Komputery) 13. Another publishing houses and book-concerns CHAPTER IV MULTIMEDIA PUBLICATIONS AND TIIE PERCEPTION OF THEM 1. Multimedia book and conventional book - attempt to make a comparison 1.1. Review definition of term a "book" 1.2. Multimedia book in persons being examined opinion 2. Multimedia book and it's reception by the readers (advantages and impedances) 3. Educational application of multimedia CHAPTER V CHARACTERIZATION OF MULTIMEDIA IN ACCORDANCE WITH TYPES OF PUBLICATIONS 1. Literature of general (universal) content (encyclopaedias, dictionarys) 2. Multimedia books for children and young people 3. School-books to study foreign languages 4. Multimedia atlases, maps and touristic guides 5. The others multimedia publications CONCLUSION BIBLIOGRAPHY LIST OF ILLUSTRATIONS LIST OF TABLES INDEX OF TITLES INDEX OF PUBLISHERS, FIRMS AND INSTITUTIONS