Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Kartoteka wzorcowa języka KABA : praca zbiorowa. Cz. 1, Nazwy własne / pod red. Jadwigi Woźniak ; [oprac. zespół w składzie Barbara Arnold et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Automatyzacja bibliotek, opracowanie rzeczowe, Kartoteki haseł wzorcowych,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Red., Arnold, Barbara
Data wydania: 1994
ISBN: 83-85778-21-7
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 13 1. SYSTEM JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA 19 (Teresa Głowacka, Jadwiga Woźniak) 1.1. Kartoteka wzorcowa a kartoteka autorytatywna 19 1.2. Metoda tworzenia języka KABA 23 1.3. Typy pozycji w kartotece 25 1.3.1. Pozycje główne 25 1.3.2. Pozycje odsyłaczowe 29 1.3.3. Pozycje wyjaśniające 32 1.4. Kategorie leksykalne projektowanego języka 34 1.4.1 Forma językowa tematów i określników 41 1.4.2. Dopowiedzenia 44 1.5. Struktura hasła przedmiotowego 46 2. NAZWA OSOBOWA W JĘZYKU KABA 49 (Barbara Arnold) 2.1. Nazwa osobowa 49 2.1.1. Nazwy osób fizycznych 50 2.1.1.1. Nazwy o naturalnej kolejności elementów 50 2.1.1.2. Nazwy o zmienionej kolejności elementów 54 2.1.2. Nazwy postaci nie będących osobami fizycznymi 58 2.2. Dopowiedzenia 60 2.3. Forma nazwy osobowej 62 2.3.1. Język i pisownia 63 2.3.2. Inwersja nazwy 63 2.4. Funkcje nazwy osobowej w haśle przedmiotowym 64 2.4.1. Nazwa osobowa w funkcji tematu 65 2.4.2. Nazwa osobowa w funkcji określnika 65 2.4.3. Nazwa osobowa w funkcji prepozycji 66 2.4.4. Nazwa osobowa jako element innego hasła wzorcowego ... 66 2.5. Redakcja hasła przedmiotowego 67 2.6. Odsyłacze 69 3. NAZWA KORPORATYWNA W JĘZYKU KABA 72 (Zofia Steczowicz-Sajderowa) 3.1. Nazwa korporatywna 72 3.2. Wybór hasła 78 3.2.1. Pozorne ciało zbiorowe 78 3.2.2. Nazwa ciała zbiorowego równokształtna z nazwą pospolitą 79 3.2.3. Ciała zbiorowe niesamodzielne 79 3.2.4. Organy władz terytorialnych 80 3.2.4.1. Ciała zbiorowe podległe organom władz terytorialnych nie posiadające własnej nazwy 81 3.2.4.2. Ciała zbiorowe podległe organom władz terytorialnych posiadające własną nazwę 81 3.2.5. Imprezy 81 3.2.6. Nazwy instytucji kościelnych i wspólnot religijnych .... 82 3.2.7. Ciała zbiorowe zmieniające status 83 3.3. Forma hasła z nazwą korporatywną 83 3.3.1. Język i pisownia 83 3.3.2. Pełna nazwa versus skrót 85 3.3.3. Inwersja 85 3.3.4. Hasło z prepozycją 86 3.4. Redakcja hasła 87 3.4.1. Dopowiedzenia 88 3.4.2. Określniki 89 3.5. Odsyłacze 90 3.5.1. Odsyłacze całkowite ... 90 3.5.2. Odsyłacze uzupełniające 91 4. NAZWA GEOGRAFICZNA W JĘZYKU KABA 94 (Grażyna Jaśkowiak, Urszula Sawicka) 4.1. Nazwa geograficzna 95 4.2. Funkcje nazw geograficznych 95 4.2.1. Nazwy geograficzne w funkcji tematów i określników ... 95 4.2.2. Nazwy geograficzne jako element nazw niegeograficznych . . 101 4.3. Forma nazw geograficznych w haśle 102 4.3.1. Zasady ogólne 102 4.3.2. Dopowiedzenia 104 4.4. Nazwy geograficzne w hasłach przedmiotowych 105 4.4.1. Hasła przedmiotowe proste 106 4.4.2. Hasła przedmiotowe rozwinięte 110 4.5. Odsyłacze, relacje i uwagi 116 ANEKSY A. Przykłady charakterystyk wyszukiwawczych w języku KABA . . . 122 B. Postaci mitologiczne, legendarne i fikcyjne 132 C. Mitologia (Bogowie i boginie) 135 D. Historia 138 E. Określniki chronologiczne związane dla konstrukcji Polska - - historia - - 142 F. Określniki chronologiczne swobodne 144 G. Określniki, po których nie stosuje się określnika - - historia 145 H. Etnonimy 149 WYKAZ WYKORZYSTANEJ LITERATURY 159 STRESZCZENIE W JĘZYKU FRANCUSKIM 161 CONTENTS PREFACE 13 1. The system of K AB A subject headings language .19 (Teresa Głowacka, Jadwiga Wożniak) 1.1. Local level versus national level authority files 19 1.2. The method of KABA language design 23 1.3. The type of entries in authority files 25 1.3.1. Authority entries 25 1.3.2. Specific reference entries 29 1.3.3. General explanatory entries 32 1.4. Lexical categories of KABA language 34 1.4.1. Linguistic form of headings and subdivisions 41 1.4.2. Qualifiers 44 1.5. The structure of subject headings 46 2. PERSONAL NAMES IN KABA LANGUAGE 49 (Barbara Arnold) 2.1. Personal names 49 2.1.1. Names of physical persons 50 2.1.1.1. Names of a natural order of elements 50 2.1.1.2. Names of a changed order of elements 54 2.1.2. Names of persons not being physical persons 58 2.2. Qualifiers 60 2.3. Form of a personal name 62 2.3.1. Language and spelling 63 2.3.2. Inversion 63 2.4. Functions of a personal name in subject headings 64 2.4.1. Personal name in a function of heading 65 2.4.2. Personal name in a function of subdivision 65 2.4.3. Personal name in a function of preposition 66 2.4.4. Personal name as an element of different authority 66 2.5. Formulating authority entries 67 2.6. References 69 3. CORPORATE NAMES IN KABA LANGUAGE 72 (Zofia Steczkowicz-Sajderowa) 3.1. Corporate names 72 3.2. Choice of heading 78 3.2.1. Apparent corporate body 78 3.2.2. The name of a corporate body equal with a common name 79 3.2.3. Corporate bodies entered subordinately 79 3.2.4. Organs of territorial authorities 80 3.2.4.1. Corporate bodies submitted to territorial authorities and not having their own name 81 3.2.4.2. Corporate bodies submitted to territorial authorities and having their own name 81 3.2.5. Events (conferences) 81 3.2.6. The names of church institutions and religious communities 82 3.2.7. Corporate bodies changing their status 83 3.3. The form of heading with a corporate name 83 3.3.1. Language and spelling 83 3.3.2. Full name versus abbreviation 85 3.3.3. Inversion 85 3.3.4. Entry with preposition 86 3.4. Formulating authority entries 87 3.4.1. Qualifiers 88 3.4.2. Subdivisions 89 3.5. References 90 3.5.1. See references 90 3.5.2. See also references 91 4. GEOGRAPHIC NAMES IN KABA LANGUAGE 94 (Grażyna Jaskowiak, Urszula Sawicka) 4.1. Geographic names 95 4.2. Functions of geographic names 95 4.2.1. Geographic names in a function of heading and subdivision 95 4.2.2. Geographic name as an element of non-geographic authority headings 101 4.3. The form of geographic names in authority entries 102 4.3.1. General principles 102 4.3.2. Qualifiers 104 4.4. Geographical names in subject headings 105 4.4.1. Simple subject headings 106 4.4.2. Subject headings with subdivisions 110 4.5. References, relations and comments 116 APPENDIXES 122 A. Examples of documents characteristics in KABA language 122 B. Mythological, legendary and fictional characters 132 C. Mythology (gods and goddesses) 135 D. History 138 E. Non-floating chronological subdivision for the construction POLAND --history— 142 F. Free-floating chronological subdivisions 144 G. Subdivisions not further Subdivided by--history 145 H. Ethnic names 149 BIBLIOGRAPHY 159 TABLE DES MARIERES PRÉFACE 13 1. SYSTEME DU LANGAGE DES VEDETTES-MATIERE KABA 19 (Teresa Głowacka, Jadwiga Wożniak) 1.1. Fichier d'autorité 19 1.2. Méthode de la création du langage 23 1.3. Types des notices dans le fichier 25 1.3.1. Vedettes d'autorité principales 25 1.3.2. Renvois 29 1.3.3. Notes d'application 32 1.4. Catégories lexicales du langage 34 1.4.1. Forme linguistique des têtes de vedette et des subdivisions 41 1.4.2. Qualificatifs 44 1.5. Structure des vedettes-matière 46 2. NOM DE PERSONNE DANS LE LANGAGE KABA 49 (Barbara Arnold) 2.1. Nom de personne 49 2.1.1. Noms de personnes physiques 50 2.1.1.1. Noms composés d'éléments en ordre naturel 50 2.1.1.2. Noms composés d'éléments en ordre modifié 54 2.1.2 Noms des personnages n'étant pas personnes physiques 58 2.2. Qualificatifs 60 2.3. Forme du nom de personne 62 2.3.1. Langue et orthographe 63 2.3.2. Inversion du nom 63 2.4. Fonctions du nom de personne dans une vedette-matière 64 2.4.1. Nom de personne en tête de vedette 65 2.4.2. Nom de personne en subdivision 65 2.4.3. Nom de personne en tête de vedette suivie d'une sous-vedette 66 2.4.4. Nom de personne en élément d'autres locutions à l'intérieur d'une vedette-matière 66 2.5. Rédaction d'une vedette-matière 67 2.6. Renvois 69 3. NOM DE COLLECTIVITE DANS LA LANGAGE KABA 72 (Zofia Steczowicz-Sajderowa) 3.1. Nom de collectivité 72 3.2. Choix de la vedette 78 3.2.1. Collectivité apparente 78 3.2.2. Nom de collectivité homonyme d'un nom commun 79 3.2.3. Collectivités non autonomes 79 3.2.4. Autorités locales 80 3.2.4.1. Collectivité dépendant d'une autorité locale et ne possédant pas de nom propre 81 3.2.4.2. Collectivités dépendant d'une autorité locale et possédant un nom propre 81 3.2.5. Manifestations 81 3.2.6. Noms des institutions et des communautés religieuses 82 3.2.7. Collectivités qui changent de statut 83 3.3. Nom de collectivité dans une vedette-matière 83 3.3.1. Langue et orthographe 83 3.3.2. Nom complet et sa forme abrégée 85 3.3.3. Inversion 85 3.3.4. Tête de vedette suivie d'une sous-vedette 86 3.4. Rédaction d'une vedette-matière 87 3.4.1. Qualificatifs 88 3.4.2. Subdivisions 89 3.5. Renvois 90 3.5.1. Renvois généraux d'équivalence 90 3.5.2. Relations d'association 91 4. NOM GEOGRAPHIQUES DANS LE LANGAGE KABA 94 (Grażyna Jaśkowiak, Urszula Sawicka) 4.1. Définition du nom géographique 95 4.2. Fonctions d'un nom géographique 95 4.2.1. Noms géographiques en têtes de vedette et en subdivisions 95 4.2.2. Noms géohraphiques en éléments de noms non géographiques 101 4.3. Forme du nom géographique dans une vedette-matière 102 4.3.1. Règles générales 102 4.3.2. Qualificatifs 104 4.4. Emploi des noms géographiques dans les vedettes-matière 105 4.4.1. Têtes de vedette 106 4.4.2. Vedettes-matière construites 110 4.5. Renvois, relations, notes d'application et notes d'orientation vers d'autres vedettes 116 ANNEXES A. Exemples de l'indexation matière avec l'utilisation du langage KABA 122 B. Personnages mythologiques, légendaires et fictifs 132 C. Mythologie (dieux et déesses) 135 D. Histoire 138 E. Subdivisions chronologiques non affranchies utilisées après la vedette-matière: Pologne - - histoire - - 142 F. Subdivisions chronologiques affranchies 144 G. Subdivisions qui ne doivent pas être suivies de la subdivision - -histoire 145 H. Ethnonymes 149 LISTE DES SOURCES 159 3.2.4.1. Sammelkörper, welche den Organen der Gebietsbehörden unterliegen und keine eigene Benennung besitzen 81 3.2.4.2. Sammelkörper, welche den Organen der Gebietsbehörden unterliegen und die eigene Benennung besitzen 81 3.2.5. Veranstaltungen 81 3.2.6. Namen der kirchlichen Institutionen und der religiösen Gemeinschaften 82 3.2.7. Sammelkörper die den Status verändern 83 3.3. Die Form der losung mit dem korporativen Namen 83 3.3.1. Sprache und Rechtschreibung 83 3.3.2. Der volle Name versus Verkürzung 85 3.3.3. Inversion 85 3.3.4. Die Losung mit der Präposition 86 3.4. Die Redaktion der Losung 87 3.4.1. Beisätze 88 3.4.2. Bezeichnungen 89 3.5. Verweisungen 90 3.5.1. Integralverweisungen 90 3.5.2. Ergänzende Verweisungen 91 4. GEOGRAPHISCHER NAME IN DER SPRACHE K ABA 94 (Grażyna Jaśkowiak, Urszula Sawicka) 4.1. Geographischer Name 95 4.2. Die Funktion der geographischen Namen 95 4.2.1. Geographische Namen in der Funktion der Themen und der Bezeichnungen 95 4.2.2. Geographische Namen als Element der nichtgeographischen Namen 101 4.3. Die Form der geographischen Namen in der Losung 102 4.3.1. Allgemeine Grundsätze 102 4.3.2. Beisät 104 4.4. Geographische Namen in den Gegenstandslosungen 105 4.4.1. Einfache Gegenstandslosungen 106 4.4.2. Entwickelte Gegenstandslosungen 110 4.5. Verweisungen, Relationen und Bemerkungen 116 ANHÄNGE A. Beispiele der aufgesuchten Charakteristiken in der Sprache KABA 122 B. Die mythologischen, legendären und fiktiven Gestalten 132 C. Mythologie (Götter und Göttinen) 13 5 D.Geschichte 138 E. Chronologische Bezeichnungen gebunden mit der Konstruktion Polen --Geschichte-- 142 F. Chronologische ungebundene freie Bezeichnungen 144 G. Bezeichnungen, nach welchen die Bezeichnung - - Geschichte nicht ange wandt wird 145 H. Etnonime 149 NACHWEIS DER GENUTZTEN LITERATUR 159