Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja, Digitalizacja,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2007
ISBN: 83-89316-68-4
Język: pol

 

Opis:

CZĘŚĆ 1. ZASTOSOWANIE TECHNIKI CYFROWEJ W OCHRONIE DZIEDZICTWA DOKUMENTALNEGO rozdział 1. Istota procesu dygitalizacji 1. Pisownia i znaczenie angielskiego terminu dligitalization - paradygmat językowy 2. Dygitalizacja - termin z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 3. Techniczne aspekty procesu dygitalizacji rozdział 2. Organizacyjne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania dygitalizacji zbiorów bibliotecznych 1. Dygitalizacja jako metoda ochrony dokumentów i forma ich upowszechniania 2. Organizacyjne aspekty dygitalizacji 3. Metody dygitalizacji 4. Wybór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania 5. Opis zasobów cyfrowych 6. Archiwizacja danych 7. Prawo autorskie w odniesieniu do dokumentów elektronicznych rozdział 3. Działalność wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych na rzecz cyfrowej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego 1. Komisja Europejska 2. Europejska Komisja Ochrony i Dostępu 3. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 5. Inne inicjatywy rozdział 4. Rozwój polskich treści cyfrowych w narodowych planach i strategiach rozwoju 1. „Wstępny Narodowy Plan Rozwoju” i „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006” 2. „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013” 3. „Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska” 4. „Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013” CZĘŚĆ 2. DYGITALIZACJA ZBIORÓW W BIBLIOTEKACH POLSKICH rozdział 1. Biblioteki centralne 1. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie 2. Biblioteka Narodowa w Warszawie 3. Biblioteka Sejmowa w Warszawie 4. Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego w Warszawie 5. Centralna Biblioteka Statystyczna im. S. Szulca w Warszawie 6. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie 7. Główna Biblioteka Lekarska im. S. Konopki w Warszawie 8. Stan dygitalizacji w bibliotekach centralnych rozdział 2. Biblioteki naukowe 1. Biblioteki uniwersyteckie Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Uniwersytet Warszawski) Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego 2. Biblioteki technicznych szkół wyższych Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Biblioteka Główna i Ośrodek Naukowo-Techniczny Politechniki Wrocławskiej 3. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska PAN Biblioteka Kórnicka PAN 4. Inne biblioteki naukowe Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie Zakład Narodowy im. Ossolińskich 5. Stan dygitalizacji w bibliotekach naukowych rozdział 3: Biblioteki publiczne 1. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 3. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 4. Biblioteka Śląska w Katowicach 5. Książnica Cieszyńska 6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 8. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze 9. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi 11. Stan dygitalizacji w bibliotekach publicznych rozdział 4: Stan i przyszłość dygitalizacji w bibliotekach polskich załącznik 1: Wskaźniki systemu procedur porównawczych Komisji Europejskiej załącznik 2: Dygitalizacja zasobów bibliotecznych - strategie przyjęte w bibliotekach polskich (kwestionariusz ankiety) PART 1. DIGITAL TECHNOLOGIES AS A METHOD OF PRESERVATON OF DOCUMENTAL HERITAGE chapter 1. The process of digitalization 1. The concept of digitalization and its English-language background 2. The concept of digitalization in Library and Information Science 3. Technological aspects of digitalization process chapter 2. Organizational, economic, and legal circumstances of digitalization of library materials 1. Digitalization as a method of documents' protection and dissemination 2. Organizational aspects of digitalization 3. Methods of digitalization 4. Hardware and software selection 5. Description of digital resources 6. Data archivisation 7. Copyright for electronic documents chapter 3. Activities of selected institutions and international organizations for digital protection of the world cultural heritage 1. The European Commission 2. The European Commission on Preservation and Access 3. International Federation of Library Associations and Institutions 4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 5. Other initiatives chapter 4. Development of polish digital resources in national plans and strategies of development 1. “Preliminary National Plan of Development” and “National Plan of Development for the years 2004-2006” 2. “National Plan of Development for the years 2007-2013” 3. “The ePoland strategy” 4. “National Strategy of Culture Development for the years 2004-2013” PART 2. DIGITALIZATION IN POLISH LIBRARIES chapter 1. Central libraries 1. The Polish Blinds Union Central Library in Warsaw 2. The National Library in Warsaw 3. The Sejm Library in Warsaw 4. The M. Oczapowski Central Agricultural Library in Warsaw 5. The Central Statistical Library in Warsaw 6. The Central Military Library in Warsaw 7. The S. Konopka Central Medical Library in Warsaw 8. Status of digitalization in central libraries chapter 2. Research and academic libraries 1. University libraries Central Library of the University of Gdańsk Jagiellonian Library in Cracow Poznań University Library Warsaw University Library University Library of University of Zielona Góra The University Library of Wroclaw Consortium of Academic Libraries of Kujawy and Pomorze Region 2. Polytechnic libraries The Main Library of the AGH University of Science and Technology Gdańsk University of Technology Main Library Technical University of Łódź Main Library Main Library of the Poznań University of Technology Main Library of the Warsaw University of Technology Main Library and Scientific Information Centre of the Wroclaw University of Technology 3. Libraries of the Polish Academy of Science PAS Library in Gdańsk The Kórnik Library of the PAS 4. Other research and academic libraries Cracow University of Economics Main Library The Ossoliński National Institute Library 5. The status of digitalization in research and academic libraries chapter 3: Public libraries 1. The Zielińscy Library of the Plock Science Society 2. The Warsaw Public Library - the Main Library of Mazowieckie Province 3. The Raczyńscy Library in Poznań 4. The Silesian Library in Katowice 5. The Cieszyn Library 6. The Nicolas Copernicus Provincial and Municipal Library of Toruń 7. The Provincial Public Library of Kielce 8. The Cyprian K. Norwid Provincial and Municipal Public Library of Zielona Góra 9. The W. Bełza Provincial and Municipal Public Library of Bydgoszcz 10. The Józef Piłsudski Regional and Municipal Public Library in Łódź 11. The status of digitalization in public libraries chapter 4: Status and future of digitalization of polish libraries Conclusions References annex 1: Indicators of the european commission benchmarkingsystem annex 2: Digitalization of library resources - strategies in polishlibraries (questionnaire)