Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży / Katarzyna Materska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Kształcenie bibliotekarzy, Biblioteki publiczne - badania, Czytelnictwo dziecięce, Pedagogika biblioteczna - Polska,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1993
ISBN: 83-85778-00-4
Język: pol

 

Opis:

WSTĘP 13 I. FUNKCJA EDUKACYJNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 19 1. Przegląd problematyki w literaturze 19 2. Funkcje założone bibliotek publicznych 22 3. Biblioteka publiczna w procesie edukacji młodzieży 30 3.1. Zadania edukacyjne na dziś 30 3.2. Funkcja wychowawcza biblioteki 32 3.3. Kształcące formy pracy 41 3.4. Kierunek - współpraca 46 II. MŁODZIEŻ W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 53 1. Bibliotekarstwo publiczne w badanych województwach 53 2. Młodzież w wieku 15-29 lat w badanych bibliotekach publicznych 60 3. Prezentacja respondentów 62 4. Uczniowie jako czytelnicy bibliotek publicznych 69 III. EDUKACYJNA FUNKCJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WŻYCIU MŁODZIEŻY 73 1. Rozmiary nurtu czytelnictwa służącego szkole i jego przejawy 73 2. Edukacja czytelnicza i informacyjna 76 3. Działalność oświatowa bibliotek publicznych 85 4. Bibliotekarz - pośrednik w edukacji młodzieży 91 5. Biblioteka publiczna jako placówka edukacyjna 97 6. Próba określenia rezultatów edukacyjnych bibliotek publicznych 101 IV. PROGNOSTYCZNE FUNKCJE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 109 1. Aspiracje i wykształcenie młodzieży a biblioteka publiczna 109 2. Szkolnictwo bibliotekarskie i zawód bibliotekarza 112 3. Publiczna biblioteka młodzieżowa 113 4. Oczekiwania młodzieży 116 ZAKOŃCZENIE 119 ANEKS 123 Załącznik nr 1 Struktura społeczno-demograficzna w bydgoskiem i pilskiem 123 Załącznik nr 2 Struktura społeczno - demograficzna badanej zbiorowości pod względem wieku, typu wykształcenia, osiąganych wyników w nauce, pochodzenia społecznego, zamieszkania, wielkości domowego księgozbioru 125 Załącznik nr 3 Młodzież w wieku 15-29 lat w badanych bibliotekach publicznych (w liczbach bezwzględnych) 128 Załącznik nr 4 Udział badanej grupy wiekowej (15-29) lat w czytelnictwie bibliotek publicznych (w procentach) 134 Załącznik nr 5 Udział uczniów szkół ponadpodstawowych wśród ogółu zarejestrowanych czytelników bibliotek publicznych (w procentach) 139 Załącznik nr 6 Zestawienie wystaw i gazetek sporządzonych przez BPMiG w Trzciance w 1987 r. (tematy) 140 Załącznik nr 7 Pyta ia ankiety i-go etapu badań 142 Pytania ankiety ii-go etapu badań 145 BIBLIOGRAFIA 149 WYKAZ SKRÓTÓW 154 Spis treści w jęz. angielskim (contents) 9 Spis treści w jęz. niemieckim (Inhaltsverzeichnis) 11 CONTENTS INTRODUCTION 13 I. EDUCATIONAL FUNCTION OF THE PUBLIC LIBRARY IN THE LIGHT OF LITERATURE 19 1. The overview of problems in literature 19 2. The assumed functions of public libraries 22 3. The public library in the process of youth's education 30 3.1. Educational tasks for today 30 3.2. A didactic function of a library 32 3.3. Educational forms of work 41 3.4. Direction - cooperation 46 II. THE YOUTH IN PUBLIC LIBRARIES 53 1. Library science in examined regions 53 2. The youth aged 15-29 in examined public libraries 60 3. Presentation of respondents 62 4. Pupils as readers of public libraries 69 III. EDUCATIONAL FUNCTION OF THE PUBLIC LIBRARY IN THE YOUTH'S LIFE 73 1. The dimension of reading serving school and the ways it shows 73 2. The readerly and informational education 76 3. The educational activity of public libraries 85 4. A librarian - mediator in the youth's education 91 5. Public library as the educational institution 97 6. A trial of summing up the educational results of public libraries 101 IV. THE PROGNOSTIC FUNCTIONS OF THE PUBLIC LIBRARY 109 1. Aspirations and the level of education of the youth versus public library 109 2. Library schools and the profession of a librarian 112 3. The youth's public library 113 4. The youth's expectations 116 CLOSING SECTION 119 ANEX 123 Addition nb.1 The social - demographic structure in bydgoskie and pilskie regions ....123 Addition nb. 2 The social - demographic structrure of the examined community with a regard to age, type of education, achieved results in education, social background, place of living, size of a domestic library 125 Addition nb. 3 The youth aged 15-29 in examined public libraries (in irrelative numbers) 128 Addition nb. 4 Participation of the examined group aged 15-29 in readership of public libraries (in percents) 134 Addition nb. 5 Participation of grammar schools' pupils among the average of registered readers of public libraries 139 Addition nb. 6 Comparison of exhibitions and newspapers prepared by BPMiG in Trzcianka in 1987 (topics) 140 Addition nb. 7 Questions of the questionnaire of the first stage of the research 142 Questions of the questionnaire of the second stage of the research 145 BIBLIOGRAPHY.! 149 REGISTER OF ABBREVIATIONS 154 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 13 I. EDUKATIOSFUNKTION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK IN DER LITERATUR 19 1. Überblick der Probleme in der Literatur 19 2. Vorprogrammierte Funktionen der öffentlichen Bibliotheken 22 3. Die öffentliche Bibliothek im Erziehungsprozess der Jugend 30 3.1. Edukationsziele für heute 30 3.2. Erziehungsfunktion der Bibliothek 32 3.3. Arbeitsformen die das Erkentnis erweitern 41 3.4. Richtung - Mitarbeit 46 II. DIE JUGEND IN DEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN 45 1. Die öffentlichen Bibliotheken in den durchgeforschten Woiwodschaften 53 2. Jugend im Alter von 15 bis 29 in den durchgeforschten Bibliotheken 53 3. Präsentation der Respondenten 60 4. Die Schüler als Leser in den öffentlichen Bibliotheken 69 III. EDUKATIONSFUNKTION DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK IM LEBEN DER JUGEND 73 1. Das Ausmass des Lesertums im Dienste der Schulen und seine Symptome 73 2. Leser- und Informationsedukation 76 3. Bildungstätigkeit der öffentlichen Bibliotheken 85 4. Bibliotheker-ein Vermittler im Edukationsprozess der Jugend 91 5. Die öffentliche Bibliothek als Edukationsstätte 97 6. Ein Versuch -die Edukationsresultate der öffentlichen Bibliotheken zu bezeichnen 101 IV. PROGNOSTSCHE FUNKTIONEN DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK 109 1. Aspirationen und Ausbildung der Jugend und die Möglichkeiten der öffentlichen Bibliothek 109 2. Bibliothekarisches Schulwesen und der Beruf des Bibliothekars 112 3. Die öffentliche Jugendbibliothek 113 4. Die Erwartungen der Jugend 116 BEENDIGUNG 119 AN EX 123 Beilage Nr. 1 Sozial-demographische Struktur in den Regionen Bydgoszcz und Piła 123 Beilage Nr. 2 Die sozial-demographische Struktur der durchgeforschten Gruppe in Rücksicht auf das Alter, die Art von Ausbildung, die erzielten Resultate in der Ausbildung, die soziale Abstammung, den Wohnort, die Grösse der eigenen Büchersammlung 125 Beilage Nr. 3 Die Jugend im Alter von 15 bis 29 in den öffentlichen Bibliotheken, welche durchgeforscht wurden (in den absoluten Zahlen) 128 Beilage Nr. 4 Anteil der durchgeforschten Jugendgruppe im Alter von 15 bis 29 im Lesertum in den öffentlichen Bibliotheken (in Prozenten) 134 Beilage Nr. 5 Anteil der Schüler in mittleren Schulen im Vergleich zu allen registrierten Leser der öffentlichen Bibliotheken 139 Beilage Nr. 6 Zusammenstellung aller Ausstellungen und Wandzeitungen hergestellt von der öffentlichen Stadt- und Gemeindebibliothek in Trzcianka im Jahre 1987 (Themen) 140 Beilage Nr. 7 Fragen im Fragebogen der ersten Forschungsstufe 142 Fragen imfragebogen der zweiten Forschungsstufe 145 BIBLIOGRAPHIE 149 VERZECHNIS DER ABKÜRZUNGEN 154