Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce : [informacja edukacja] / Elżbieta Barbara Zybert ;; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Pedagogika, Systemy informacji edukacyjnej, Informacja edukacyjna, Biblioteki pedagogiczne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1994
ISBN: 83-85778-19-5
Język:

 

Opis:

SPIS TREŚCI WSTĘP 11 1. GŁÓWNE KIERUNKI ORGANIZACJI INFORMACJI EDUKACYJNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1993 21 2. PRZEGLĄD PROJEKTÓW SYSTEMÓW INFORMACJI EDUKACYJNEJ W POLSCE 50 2.1. Organizacja informacji naukowej dla potrzeb nauczycieli i kadr kierowniczych w oświacie (1973) 50 2.2. System informacji naukowej w zakresie nauk pedagogicznych. Projekt przygotowany w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Badań Pedagogicznych (1974) 57 2.3. Projekt rozwoju informacji naukowo-oświatowej opracowany w 1979 r. przez Departament Organizacji Badań i Prognoz Oświatowych Ministerstwa Oświaty i Wychowania 59 2.4. Projekt Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i rozwoju resortowej służby informacji pedagogicznej i oświatowej (1980) 64 2.5. System informacji pedagogicznej (1980) 67 2.6. System informacji pedagogicznej (1980) 69 2.7. Projekt Centralnej Biblioteki Pedagogicznej (1980) 70 2.8. System biblioteczno-informacyjny resortu oświaty i wychowania (1981/1982) . 76 2.8.1. Projekt wstępny 76 2.8.2. System biblioteczno-informacyjny resortu oświaty i wychowania, (opracowany przez Zespół ds. Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w 1982) 83 2.9. Projekt zarządzenia o powołaniu Głównej Biblioteki Pedagogicznej — Centrum Naukowej Informacji Pedagogicznej (1982) 89 2.10. Resortowy ośrodek Informacji Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Projekt opracowany przez Zakład Informacji Pedagogicznej Instytutu Badań Pedagogicznych (1985) 93 2.10.1. Projekt zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z 1985 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Informacji Naukowej Instytutu Badań Pedagogicznych funkcji ośrodka informacji pedagogicznej resortu oświaty i wychowania . 96 2.10.2. Projekt Resortowego Ośrodka Informacji Ministerstwa Oświaty i Wychowania przygotowany w 1986 r. przez Zakład Informacji Pedagogicznej Instytutu Badań Pedagogicznych 97 2.11. Projekty usprawnienia systemu informacyjnego w zarządzaniu oświatą (1986r) 98 2.11.1. System informacyjny oświaty 99 2.11.2. System zarządzania oświatą stopnia wojewódzkiego 100 2.12. Koncepcja Resortowej Sieci Informacji opracowana przez Instytut Kształcenia Zawodowego (1986) 102 2.13. Projekt Ośrodka Informacji Pedagogicznej opracowany przez Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli (1987) 108 2.14. Projekt systemu biblioteczno-informacyjnego w dziedzinie oświaty (1988) 109 2.15. System informacji pedagogicznej. Projekt wstępny przygotowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli (1989) 110 2.16. Koncepcja organizacyjno-programowa Centralnej Biblioteki Edukacyjnej opracowana w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (1991) 111 3. MODEL SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNEJ 118 3.1. Zakres systemu 118 3.2. Założenia systemu 120 3.3. Narzędzia systemu 124 3.3.1. Tezaurus 124 3.3.2. Format opisu danych i oprogramowanie 126 3.4. Struktura systemu 130 3.4.1. Struktura funkcjonalna 130 3.4.2. Biblioteki i ośrodki Systemu Informacji Edukacyjnej i ich zadania 135 3.4.3. Struktura organizacyjna systemu 145 4. PODSUMOWANIE 150 BIBLIOGRAFIA 160 SPIS TABEL 174 WYKAZ SKRÓTÓW 175 CONTENTS INTRODUCTION 11 1. MAIN TRENDS IN THE EDUCATIONAL INFORMATION IN POLAND IN 1944-93 21 2. REVIEW OF PROJECT FOR EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEMS IN POLAND 50 2.1. Organization of science information for teachers and educational managerial staff (1973) 50 2.2. Science Information System in pedagogy. Project prepared in the documentation Section of the Institute for Pedagogical Research (1974) 57 2.3. Project for educational information development prepared in 1979 by the Department for Research Organization and Educational Perspectives at the Ministry of Education 59 2.4. Ministry of Education project of an Instruction for the organization, functioning and development, of pedagogical and educational information service in the Ministry (1980) 64 2.5. Pedagogical Information System (1980) 67 2.6. Pedagogical Information System (1980) 69 2.7. Project for Central Pedagogical Library (1980) 70 2.8. Library and Information System for the Ministry of Education (1981/82) 76 2.8.1. Draft project 76 2.8.2. Library and Information System for the Ministry of Education prepared by the Group for Central edagogical Library (1982) ' 83 2.9. Project for establishing Main Pedagogical Library—Center for Pedagogical Information (1982) 89 2.10. Information Unit of the Ministry of Education. Project prepared by the Information Section of the Institute for Pedagogical Research (1985) 93 2.10.1. Ministerial project of an Instruction for the Information Section of the Institute for Pedagogical Research to become Pedagogical Information Unit (1985) 96 2.10.2. Project for Ministerial Information Unit prepared by the Pedagogical Information Section of the Institute for Pedagogical Research (1986) 97 2.11. Projects for improving the information system in educational management . . 98 2.11.1. Educational Information System 99 2.11.2. System of educational management at the voivodship level 100 2.12. Concept for Ministry of Education Information Network prepared by the Institute for Vocational Training (1986) 102 2.13. Project for Pedagogical Information Unit prepared by the Library and Information Science Section at the Institute for Teacher Training 106 2.14. Project for the Library and Information System in Education (1988) 109 2.15. Pedagogical Information System. Draft project prepared by the Centre for Teacher Training (1989) 110 2.16. Organizational-programmatic concept for the Centaral Educational Library prepared in the Institute of Library and Information Science at the University of Warsaw (1991) 111 3. MODEL OF EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEM 118 3.1. Scope of the System 118 3.2. Assumptions for the System 120 3.3. Tools for the System 124 3.3.1. Thesaurus 124 3.3.2. Formats of descriptions and software 126 3.4. Scructure of the System 130 3.4.1. Functional scructure 130 3.4.2. Libraries and information units in Educational Information System and their goals 135 3.4.3. Organizational scructure 145 4. CONCLUSIONS 150 BIBLIOGRAPHY 160 TABLES 174 ABBREVIATIONS 175 INHALTSVERZEICHNIS WORWORT 11 1. DIE HAUPTRICHTUNGEN DER ORGANISATION IM BEREICHE DER ERZIEHUNGSINFORMATION IN POLEN IN DEN JAHREN 1944-1993 21 2. ÜBERSICHT VON SYSTEMPROJEKTEN IM BEREICHE DER ERZIEHUNGSINFORMATION IN POLEN 50 2.1. Organisation der wißenschaftlichen Information, welche den Lehrern und dem Leitkader im Bildungswesen dienen soll (1973) 50 2.2. System der wissenschaftlichen Information im Bereiche der pädagogischen Wissenschaften. Das Projekt wurde in der Anstalt für die Dokumentation im Institut der pädagogischen Forschungvorbereitet (1974) 57 2.3. Das Projekt der Entwicklung der wissenschaftlichen Information, welches im Jahre 1979 im Departement für Organisation der Forschungen und Bildungsprognosen im Ministerium für Bildungswesen und Erziehung vorbereitet wurde 59 2.4. Das Projekt der Anordnung des Ministeriums für Bildungswesen und Erziehung, welches die Probleme der Organisation, der Grundlagen des Funktionieren und der Entwicklung des Ressortdienstes im Bereiche der Pädagogie und der Bildungsinformation betrifft (1980) 64 2.5. Das System der pädagogischen Information (1980) 67 2.6. Das System der pädagogischen Information (1980) 69 2.7. Das Projekt der Pädagogischen Zentralbibliothek (1980) 70 2.8. Das bibliothekarisch-informatorische System im Ressort des Bildungswesens und der Erziehung (1981/82) 76 2.8.1. Das Vorbereitungsprogramm 76 2.8.2. Das bibliothekarisch-informatorische System im Ressorte für Bildungswesen und Erziehung (bearbeitet im Jahre 1982 von der Gruppe für die Angelegenheiten der Pädagogischen Zentralbibliothek) 83 2.9. Das Projekt der Anordnung über die Berufung der Pädagogischen Hauptbibliothek — als ein Zentrum der wissenschaftlichen, pädagogischen Information (1982) 89 2.10. Ressortinformationszentrum des Ministeriums für Bildungswesen und Erziehung. Das Projekt wurde von der Anstalt für pädagogische Information des Instituts der pädagogischen Forschungen bearbeitet (1985) 93 2.10.1. Das Projekt, der Anordnung des Ministers für Bildungswesen und Erziehung (1985). Die Anordnung übergibt der Anstalt für die wissenschaftliche Information des Instituts der pädagogischen Forschungen — die Funktion das pädagogischen Informationszentrum des Ressorts für Bildungswesen und Erziehung 96 2.10.2. Das Projekt des Ressortinforinationszentium des Ministeriums für Bildungsvvesen und Erziehung. Das Projekt wurde im Jahre 1986 in der Anstalt für die pädagogische Information im Institut der pädagogischen Forschungen vorbereitet 97 2.11. Projekte der Verbesserung des Informationssystems im Verwaltungsbereiche des Bildungswesens (1986) 98 2.11.1. Informationssystem im Bildungswesen 99 2.11.2. Das Verwaltungssystem des Bildungswesens auf dem Woiwodschaftsniveau 100 2.12. Die Konzeption des Ressortnetzes im Bereiche der Information (bearbeitet vom Institut, für Berufsbildung (1986) .... 102 2.13. Das Projekt des Zentrums der pädagogischen Information, welches von der Anstalt der Bibliothekskunde und der wissenschaftlichen Information des Instituts für Lehrerbildung bearbeitet wurde (1987) 106 2.14. Das Projekt des Bibliotheks- und Informationssystems im Bildungswesen (1988) 109 2.15. System der pädagogischen Information. Das erste Projekt wurde vom Zentrum der Vervollkomnung der Ausbildung der Lehrer vorbereitet (1989) 110 2.16. Die Organisations — und Programmkonzeption einer Zentralen Edukationsbibliothek bearbeitet vom Institut des Bibliothekswesens und der wissenschaftlichen Information an der Universität in Warschau (1991) 111 3. DAS MODELL DES SYSTEMS UND DIE ERZIEHUNGSINFORMATION 118 3.1. Das Ausmass des Systems 118 3.2. Die Grundsätze des Systems 120 3.3. Instrumente des Systems 124 3.3.1. Tesaurus 124 3.3.2. Format der Beschreibung der Daten 126 3.4. Struktur des Systems 130 3.4.1. Funktionelle Struktur 130 3.4.2. Bibliotheken und die Zentren des Systems der Erziehungsinformation 135 3.4.3. Organisatorische Struktur des Systems 145 4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 150 BIBLIOGRAPHIE 160 TAFELNVERZEICHNIS 174 VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 175 SUMMARY 178