Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki - organizacja,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2004
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Rozdział 1. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA BIBLIOTEK A KULTURAORGANIZACYJNA 1.1.Kultura organizacyjna i jej przejawy 1.2.Funkcje kultury organizacyjnej 1.3.Rodzajekulturorganizacyjnych Rozdział 2. POZIOMY KULTURY ORGANIZACYJNEJ W BIBLIOTEKACH 2.1. Założenia 2.2. Normy i wartości 2.2.1.Wizja i misja biblioteczna 2.3. Artefakty 2.3.1.Artefakty językowe 2.3.2.Artefakty behawioralne 2.3.3.Artefakty fizyczne Rozdział 3. KULTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI I JEJ PRACOWNICY 3.1.Polityka kadrowa biblioteki a kultura organizacyjna 3.2. Wpływ kultury organizacyjnej na warunki pracy, satysfakcję i motywowanie bibliotekarza 3.3. Wpływ preferencji i wartości bibliotekarza na kulturę organizacyjną Rozdział 4. PRZYWÓDCA (KADRA ZARZĄDZAJĄCA) I KULTURA ORGANIZACYJNA W BIBLIOTEKACH 4.1.Cechy i predyspozycje kadry zarządzającej 4.2.Style zachowań przywódczych 4.3. Pomiar pracy, ocena jej wykonania i ewaluacja pracownika 4.4.Zarządzanie zmianą w bibliotekach Rozdział 5. ORGANIZACJA PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ JAKO ELEMENT KULTURY ORGANIZACYJNEJ Rozdział 6. WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA TOŻSAMOŚĆ I WIZERUNEK BIBLIOTEKI 6.1.Tożsamość i wizerunek biblioteki 6.2.Czynniki decydujące o postrzeganiu biblioteki 6.3. Rola promocji w kształtowaniu wizerunku biblioteki ZAMIAST ZAKOŃCZENIA BIBLIOGRAFIA WYKAZ RYSUNKÓW ANEKSY 1. Kwestionariusz ankiety do badań nad kulturą organizacyjną. Określa jaki rodzaj kultury organizacyjnej preferuje badany 2.Test „Czy Twoja praca jest dla Ciebie odpowiednia” 3. Kwestionariusz ankiety do badań satysfakcji pracownika 4. Kwestionariusz ankiety do badania opinii pracowników (przykładowy zestaw pytań) 5.Test „Czy właściwie motywujesz pracowników” ZDJĘCIA BIBLIOTEK TABLE OF CONTENTS Introduction Chapter 1. LIBRARY EFFICIENCY AND ORGANIZATIONAL CULTURE 1.1. Organizational culture - its concept and manifestations 1.2.Functions of organizational culture 1.3.Types of organizational culture Chapter 2. LEVELS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN LIBRARIES 2.1.Basic assumptions 2.2.Norms and values. Vision and mission of library 2.3.Library artifacts 2.3.1.Linguistic artifacts 2.3.2.Behavioural artifacts 2.3.3.Physical artifacts Chapter 3. ORGANIZATIONAL CULTURE OF LIBRARY AND PERSONNEL 3.1.Human resources policy and organizational culture 3.2. Impact of culture on work conditions staff satisfaction and motivation at work place. 3.3. Influence of staff preferences and values on organizational culture Chapter 4. LEADER/EXECUTIVE TEAM AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN LIBRARIES 4.1.Characteristics of managers/administrators 4.2.Leadership behavioural styles 4.3. Measurement of work, assessment of its efficiency and evaluation of staff 4.4.Management of change Chapter 5. ORGANIZING LIBRARY SPACE AS AN ELEMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE Chapter 6. INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LIBRARY IDENTITY AND IMAGE 6.1.Identity and image of library 6.2.Factors determining perception of library 6.3.The role of promotion in shaping library image BIBLIOGRAPHY TABLE OF FIGURES APPENDICES PHOTOGRAPHS