Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Michał Zając ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Książka dla dzieci, Czytelnictwo dziecięce, Promocja książki,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN: 83-87629-53-7
Język: pol

 

Opis:

WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1 PROMOCJA KSIĄŻKI DLA DZIECI: ANALIZA POJĘCIOWA 17 1.1. MORFOLOGICZNE CECHY KSIĄŻKI DLA DZIECI 20 1.2. SPECYFIKA KONTAKTU CZYTELNIKA DZIECIĘCEGO Z KSIĄŻKĄ 29 1.3. INSTYTUCJE BIBLIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OBIEGIEM KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 32 1.4. PROMOCJA - DEFINICJA POJĘCIA 37 ROZDZIAŁ 2 PROMOCJA O CHARAKTERZE NIEKOMERCYJNYM 42 2.1. PROMOCJA NIEKOMERCYJNA - DZIAŁANIA SKIEROWANE DO POŚREDNIKÓW 44 2.1.1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie promocji książki dziecięcej 45 2.1.2. Mecenat państwowy 53 2.1.3. Instytucje ruchu społecznego wspierania książki dziecięcej 58 2.1.4. Centra dokumentacji książki dla dzieci 67 2.1.5. Czasopisma poświęcone literaturze dla dzieci 75 2.1.6. Nagrody literackie 86 2.2. ROLA BIBLIOTEKI W SYSTEMIE PROMOCJI NIEKOMERCYJNEJ 92 2.2.1. Specyfika biblioteki szkolnej 94 2.2.2. Metodyka pracy z czytelnikiem dziecięcym 96 2.2.3. Materiały nieksiążkowe i nowoczesne technologie komunikacyjne w bibliotece dziecięcej 115 2.2.4. Praca z czytelnikiem opornym 117 2.2.5. Współpraca bibliotek z rodzicami (opiekunami) 120 ROZDZIAŁ 3 MARKETING NA RYNKU KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ - PROMOCJA 124 3.1. CZY KSIĄŻKA MOŻE BYĆ OBIEKTEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH?.. 125 3.2. CHARAKTERYSTYKA NABYWCÓW KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 128 3.3. WYDAWCA JAKO ORGANIZATOR DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 133 3.3.1. Reklama - formy graficzne (drukowane) 133 3.3.2 Ogłoszenia reklamowe: struktura reklam, treści. Sposoby perswazji 135 3.3.3. Rola okładki (obwoluty) w promocji książki dziecięcej 136 3.3.4. Media niedrukowane 138 3.3.5. Public relations w ruchu wydawniczym książki dla dzieci 140 3.3.6. Ekranizacje jako szczególny przypadek działań promocyjnych związanych z książką dziecięcą 141 3.3.7. Aktywizacja sprzedaży 142 3.4. ROLA KSIĘGARNI W PROMOCJI KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 143 3.5. KATALOG - SPECYFICZNA FORMA PROMOCJI KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 146 ROZDZIAŁ 4 KSIĄŻKA DZIECIĘCA W OBSZARZE KULTURY MASOWEJ WYBRANE ZAGADNIENIA 154 4.1. KULTURA MASOWA DLA DZIECI 157 4.2. KONCEPCJA PRODUKTU TOTALNEGO 163 4.3. POCAHONTAS: PRZYKŁAD PRODUKTU TOTALNEGO 166 ZAKOŃCZENIE 176 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 180 1. Druki zwarte 180 2. Artykuły z czasopism 184 ANEKS A: KATALOGI WYDAWNICZE 187 ANEKS B: LISTA WYBRANYCH PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z POCAHONTAS 188 CONTENTS INTRODUCTION 9 CHAPTER 1. CHILDREN'S BOOK PROMOTION: TERMS' ANALYSIS 17 1.1. CHILDREN'S BOOKS AND THEIR FEATURES 20 1.2. SPECIFICITY OF THE CONTACTS BETWEEN CHILDREN READER AND BOOK 29 1.3. BOOK MARKET ORGANISATIONS INVOLVED IN CHILDREN'S BOOK CIRCULATION 32 1.4. PROMOTION - DEFINITION OF THE TERM 36 CHAPTER 2. NON PROFIT PROMOTION ACTIVITIES 42 2.1. NON-PROFIT PROMOTION ACTIVITIES DIRECTED TO INTERMEDIARIES .. .44 2.1.1. International co-operation in the field of children's book promotion 45 2.1.2. Governmental activities for children's book promotion 53 2.1.3. Non profit organisations' activities for children's book promotion 58 2.1.4. Centres for children's book documentation 67 2.1.5. Children's literary magazines 75 2.1.6. Literary prizes 86 2.2. ROLE OF THE LIBRARY IN THE SYSTEM OF NON PROFIT CHILDREN'S BOOK PROMOTION 92 2.2.1. Specificity of the school library 94 2.2.2. Methods of children's books library promotion 96 2.2.3. Non book materials and modern communication technologies in the children library 115 2.2.4. Dealing with „reluctant readers" 117 2.2.5. Co-operation between library and parents 120 CHAPTER 3. MARKETING ON THE CHILDREN'S BOOK MARKET - PROMOTION 124 3.1. ARE BOOKS DIFFERENT? 125 3.2. CHILDREN'S BOOK BUYERS: CHARACTERISTICS 128 3.3. PUBLISHER AS AN ORGANISER OF THE PROMOTION ACTIVITIES 133 3.3.1. Advertising - printed media 133 3.3.2. Printed advertising - structure & content of the copy, ways of persuasion 135 3.3.3. Role of the cover (dust cover) in children's book promotion 136 3.3.4. Non printed media 138 3.3.5. Public relations in children's book publishing business 140 3.3.6. Tic-ins as a specific sort of children's book promotion 141 3.3.7. Sales promotion 142 3.4. ROLE OF A BOOKSTORE IN CHILDREN'S BOOK PROMOTION 143 3.5. CATALOGUE - SPECIFIC FORM OF A CHILDREN'S BOOK PROMOTION 146