Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów / Wiesław Gliński, Henryk Rybiński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Baza danych - bibliotekarstwo, Strony WWW - stosowanie - bibliotekarstwo, Bibliotekarstwo - komputeryzacja,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Rybiński, Henryk
Data wydania: 2004
ISBN: 83-89316-20-X
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA SKRÓTY I OZNACZENIA 1. WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA E- R 1.1. Wstęp 1.2. Ogólne podejście 1.3. Podstawowe pojęcia 1.4. Zależności semantyczne 1.5. Przykłady modelowania E-R 1.6. Ćwiczenia 2. SYSTEM CDS/ISIS - WYBRANE ASPEKTY 2.1. Wstęp 2.2. Struktura baz danych i architektura systemu 2.3. Modelowanie E-R w systemie CDS/ISIS 2.4. Udostępnianie baz ISIS w sieci WWW 2.5. Ćwiczenia 3. WWW-ISIS - OGÓLNY PRZEGLĄD SYSTEMU 3.1. Ogólny schemat funkcjonowania systemu 3.2. Serwery i przeglądarki WWW 3.3. Instalacja wersji DEMO systemu 3.4. Katalogi i zbiory instalacyjne 3.5. Podstawowe funkcje systemu 3.6. Interfejs wprowadzania danych 3.7. Ćwiczenia 4. WYSZUKIWANIE W WWW-ISIS 4.1. Wstęp 4.2. Plan działania 4.3. Podstawowe kroki tworzenia systemu wyszukiwawczego WWW-ISIS 4.4. Metoda skrócona implementacji systemu WWW-ISIS 4.5. Standardowy sposób implementacji systemu 4.6. Modyfikacja zbiorów HTML oraz zbiorów HTP 4.7. Udoskonalanie interfejsu 4.8. Ćwiczenia 5. WPROWADZANIE DANYCH W WWW-ISIS 5.1. Plan działania 5.2. Wstępna faza projektowania bazy 5.3. Implementacja systemu 5.4. Definiowanie arkuszy wprowadzania danych 5.5. Narzędzia sprawdzania poprawności 5.6. Funkcje ON_NEW i ON_UPDATE 5.7. Prawa dostępu, grupy użytkowników 5.8. Inne aspekty interfejsu 5.9. Poczta elektroniczna, strony kodowe 5.10. Zbiory HTP i konfiguracyjne 5.11. Ćwiczenia ANEKSY Aneks A: Konfiguracja - isis3w.exe.cfg Aneks B: Elementy systemu CDS/ISIS Aneks C: Konwersja danych do formatu IS02709 Aneks D: Zależności konfiguracyjne Aneks E: Środowisko sieci Aneks F: Tablice FDT i FST LITERATURA SPIS RYSUNKÓW, TABEL I TABLIC SKOROWIDZ WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW PREFACE ABBREVIATIONS AND ICONS 1. SELECTED ISSUES OF E-R MODELING 1.1. Introduction 1.2. General overview 1.3. Basic notions 1.4. Semantic dependencies 1.5. Examples of E-R modeling 1.6. Exercises 2. CDS/ISIS SYSTEM - SELECTED ISSUES 2.1. Introduction 2.2. Database structure and system architecture 2.3. E-R modeling in CDS/ISIS 2.4. Publishing ISIS databases on the Web 2.5. Exercises 3. WWW-ISIS - GENERAL OVERVIEW 3.1. General model of the system 3.2. WWW servers and browsers 3.3. Installing DEMO version of the system 3.4. Folders and system files 3.5. Basic functions of the system 3.6. Data entry interface 3.7. Exercises 4. SEARCHING IN WWW-ISIS 4.1. Introduction 4.2. Preparing a work plan 4.3. Basic steps towards implementing search interface in WWW-ISIS 4.4. Fast track of implementing the system 4.5. Standard track of implementing the search interface 4.6. Modifications of HTML and HTP files 4.7. System improvement 4.8. Exercises 5. DATA ENTRY IN WWW-ISIS 5.1. Work plan 5.2. Preliminary steps towards designing the database 5.3. System implementation 5.4. Defining data entry worksheets 5.5. Validation tools 5.6. ON_NEW and ON_UPDATE function 5.7. Access authorization 5.8. Other aspects of the interface 5.9. Mailing tools, national coding pages 5.10. Modifications of HTML and HTP files 5.11. Exercises APPENDICES APPENDIX A: isis3w.exe.cfg configuration APPENDIX B: Basics on CDS/ISIS system APPENDIX C: Converting data into IS02709 APPENDIX D: Configuration dependencies APPENDIX E: Network environment APPENDIX F: FDT and FST BIBLIOGRAPHY INDEX OF TABLES AND FIGURES INDEX