Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Samorządowa biblioteka publiczna : poradnik / Jan Burakowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Prawo biblioteczne, Biblioteki publiczne, Biblioteki samorządowe, Czytelnictwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1994
ISBN: 83-85778-30-6
Język: pol

 

Opis:

Od autora 1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA A WYMOGI WSPÓŁCZESNOŚCI 11 1.1. Znaczenie bibliotek 11 1.2. Miejsce bibliotek publicznych w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 12 1.3. Umocowanie prawne działalności bibliotek publicznych 13 1.4. Biblioteki publiczne a samorządy 13 2. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 15 2.1. Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej w sprawie bibliotek 15 2.2. Uregulowania ustawowe 15 2.3. Akty prawne wydane przez Ministra Kultury i Sztuki i in. ministrów 17 2.4. Uregulowania prawne lokalne i zakładowe 17 2.5. Normalizacja prac bibliotecznych 19 3. ORGANIZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 20 3.1. Budowa sieci bibliotek publicznych 20 3.2. Biblioteki stopnia podstawowego 21 3.3. Biblioteki wojewódzkie 23 3.4. Biblioteki publiczne w placówkach służby zdrowia i zakładach pracy 24 3.5. Biblioteki publiczne w składzie innych instytucji. Biblioteki łączone 24 3.6. Centralizacja prac i związki międzykomunalne 27 3.7. Nadzór i opieka metodyczna nad działalnością bibliotek 28 4. BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA (KOMUNALNA) A POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 32 4.1. Zbiory biblioteczne 32 4.2. Lokal i jego wyposażenie 42 4.3. Personel 46 4.4. Użytkownicy 51 4.5. Udostępnianie zbiorów 55 4.6. Biblioteczna służba informacyjna 61 4.7. Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa. Środowiskowa działalność kulturalno-oświatowa 62 4.8. Miejsce biblioteki wżyciu intelektualnym 70 5. PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 72 5.1. Ogólne zasady i reguły planowania pracy 72 5.2. Konstruowanie planu — wskazówki praktyczne 75 5.3. Sprawozdawczość 76 5.4. Gospodarka finansowa biblioteki — ogólne zasady, kalkulowanie wydatków 77 5.5. Działalność dochodowa biblioteki 80 6. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO LUB DZIAŁAJĄCE NA RZECZ BIBLIOTEK 82 6.1. Biblioteka Narodowa i jej agendy 82 6.2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i inne stowarzyszenia bibliotekarskie 83 6.3. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 84 6.4. Centrum Informacji o Książce 85 6.5. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu 86 6.6. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie 86 6.7. Biuro Obsługi Bibliotek we Wrocławiu 87 6.8. Polski Związek Niewidomych (Zakład Wydawnictw i Nagrań) 87 6.9. Wydawnictwo SBP 87 6.10. Wydawnictwo „Prószyński i S-ka" (Klub Książki Księgarni Krajowej) .. 88 6.11. Wydawnictwo Kronika Marian B. Michalik 88 6.12. Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim 89 6.13. Związki zawodowe środowiska bibliotekarskiego 89 7. KRÓTKO O HISTORII I OBECNYM STANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH ZA GRANICĄ IW POLSCE 91 7.1. Początki bibliotek publicznych w świecie i ich miejsce wżyciu społeczeństw współczesnych 91 7.2. Początki bibliotek publicznych w Polsce i ich rozwój po 1946 r 93 7.3. Stan bibliotek publicznych i czytelnictwa w Polsce 94 8. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA: KRÓTKI OPIS NIEDŁUGIEJ PODRÓŻY Z WÓJTEM GMINY Ż 96 9. AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE 98 10. UŻYTECZNE ADRESY 102 11. LITERATURA PRZEDMIOTU 112 12. SPIS ILUSTRACJI 117 CONTENTS: From the author 1. PUBLIC LIBRARY AND REQUIREMENTS OF THE PRESENT 11 1.1. Importance of a library 11 1.2. The position of public libraries in the nation-wide library system . 12 1.3. Legal regulations of public libraries programmes 13 1.4. Public libraries and local governments 13 2. LEGAL BASE OF PUBLIC LIBRARIES PERFORMANCE 15 2.1. The provisions of Constitution of Republic of Poland 15 2.2. Statutory regulations 15 2.3. Legal documents issued by the Minister of Culture and Arts and other ministers 17 2.4. Local and institutional legal regulations 17 2.5. Standardization of library proceedings 19 3.PUBLIC LIBRARIES SYSTEM 20 3.1. Structure of public libraries system 20 3.2. Public libraries 21 3.3. Libraries of a province 23 3.4. Public libraries in health service and establishments 24 3.5. Public libraries in the composition of other institutions Joined libraries 24 3.6. Centralization of works and communal unions 27 3.7. Supervision and methodical care over libraries activity 28 4. COMMUNAL LIBRARY AND COMMUNITY NEEDS 32 4.1. Library collections 32 4.2. Rooms and its equipment 42 4.3. Staff 46 4.4. Users 51 4.5. Availability of collections 55 4.6. Library Reference Service 61 4.7. Popularization of collections and reading. Regional activity in the field of culture and education 62 4.8. The position of a library in the intellectual life 70 5. PLANNING AND REPORTING. FINANCIAL ADMINISTRATION OF A LIBRARY 72 5.1. General principles and rules of work planning 72 5.2. Making a plan — practical directions 75 5.3. Reporting 76 5.4. Financial administration of a library — general principles, calculation of expenses 77 5.5. Profitable activity of a library 80 6. INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS OF LIBRARIAN CIRCLE OR ACTING FOR THE BENEFIT OF LIBRARIES 82 6.1. The National Library and its branches 82 6.2. The Association of Polish Librarians and other librarian societies . 83 6.3. The Centre for Continual Education of Librarians 84 6.4. The Centre for Information on the Book 85 6.5. The Reading Centre for the Sick and the Disabled Persons of the Provincial Public Library and the Public Library in Toruń 86 6.6. The National Centre for Documentation of Regional Cultural Societies in Ciechanów 86 6.7. The Office of Libraries Service in Wrocław 87 6.8. The Polish Union of the Blind (the Workshop of Publications and Records) 87 6.9. The Publishing House SBP 87 6.10. Trade unions of librarian circle 88 6.11. The Publishing House Kronika Marian B. Michalik 88 6.12. The Foundation for Helping Polish Libraries 89 6.13. The Publishing House „Prószyński i S-ka" (The Book Club of the National Bookshop) 89 7. BRIEFLY ABOUT HISTORY AND PRESENT CONDITION OF PUBLIC LIBRARIES ABROAD AND IN POLAND 91 7.1. The beginnings of public libraries in the world and its positions in life of contemporary societies 91 7.2. The beginnings of public libraries in Poland and its development after 1946 93 7.3. The state of public libraries and reading in Poland 94 8. INSTEAD OF THE END: A SHORT DESCRIPTION OF TRIP WITH AN ADMINISTRATOR OF A COMMUNE Ż 96 9. CURRENT LEGAL REGULATIONS 98 10. USEFUL ADDRESSES 102 11. SUBJECT LITERATURE 112 12. LIST OF ILLUSTRATIONS 117