Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Jakub Wujek (1541-1597) - pisarz, tłumacz i misjonarz / Dariusz Kuźmina Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Jezuici - biografie, Literatura katolicka, Wujek, Jakub (1541-1597),
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2004
ISBN: 83-89316-29-3
Język: pol

 

Opis:

Wprowadzenie 9 Rozdział pierwszy Poszukiwania i edukacja 1. Pochodzenie 17 2. Początki edukacji 20 3. Współpraca z Jakubem Uchańskim 32 4. Samo swoim życiu 37 Rozdział drugi Początki życia zakonnego 1. W drodze do nowicjatu 39 2. Kolegia w Rzeczypospolitej 43 3. Działalność pisarska w Pułtusku 53 Rozdział trzeci Rektor w Towarzystwie Jezusowym 1. Poznań 1571-1578 65 2. Wilno 1579 92 3. Działalność pisarska 100 Rozdział czwarty Misjonarz 1. Misja w Siedmiogrodzie 1579-1584 121 2. Działalność pisarska 143 Rozdział piąty Przełożony w Towarzystwie Jezusowego 1. Wizytator domów Towarzystwa Jezusowego 151 2. Wiceprowincjał w Siedmiogrodzie 1587-1589 162 3. W walce o tłumaczenie Biblii 168 4. Działalność pisarska 178 Rozdział szósty Misjonarz i tłumacz Biblii 1. Wiceprowincjał w Siedmiogrodzie 1595-1569 193 2. Kraków, św. Barbara, 1597 199 3. Działalność pisarska 201 4. Warsztat naukowy Jakuba Wujka 208 Zakończenie 211 Bibliografia 217 Indeks osobowy 229 Introduction 9 Chapter I Quest and education 1. Parentage 17 2. Beginnings of education 20 3. Co-operation Jakub Uchański 32 4. Jakub Wujek about his live 37 Chapter II Beginnigs of monastic live 1. On way to novitiate 39 2. Colleges in I Respublic 43 3. Literary activity in Pułtusk 53 Chapter III Rector in the Society of Jesus 1. Poznań 1571-1578 65 2. Wilno 1579 92 3. Literary activity 100 Chapter IV Missionary 1. Mission in Siedmiogród 1579-1584 121 2. Literary activity 143 Chapter V Superior in the Society of Jesus 1. Home's visitor of the Society of Jesus 151 2. Vice-provincial in Siedmiogród 1587-1589 162 3. In battle for translation of Bible 168 4. Literary activity 178 Chapter VI Missionary and translator of Bible 1. Vice-provincial in Siedmiogród 1595-1569 193 2. Kraków, św. Barbara, 1597 199 3. Literary activity 201 4. Scientific workshop of Jakub Wujek 208 Conclusion 211 Bibliography 217 Index of persons 229