Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Systemy informacji gospodarczej / Wojciech Januszko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Systemy informatyczne zarządzania,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-87629-72-3
Język: pol

 

Opis:

OD WYDAWCY 9 PRZEDMOWA 10 STRESZCZENIE 12 SUMMARY 13 OD AUTORA 14 WSTĘP 18 Informacja gospodarcza 22 Rozległe Systemy Informacji Gospodarczej 23 Teza 25 1. W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA KONEKCJONISTYCZNEGO 27 1.1. Rewolucja informacyjna 28 1.2. Społeczeństwo informacyjne 29 1.3. Społeczeństwo konekcjonistyczne 33 1.4. Zagrożenia niesione przez rewolucję informacyjną 36 1.5. Świat i Polska w dobie rewolucji informacyjnej 39 2. MODEL SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ 41 2.1. Produktywność systemu informacyjnego 42 2.2. Semantyczny model alokacji systemu informacyjnego 46 2.3. Alokacyjny model rozległego systemu informacji gospodarczej 48 2.4. Informacja gospodarcza 57 3. UŻYTKOWNICY INFORMACJI GOSPODARCZEJ. MODELE KATEGORYZACJI UŻYTKOWNIKÓW 63 3.1. Kategoryzacja 64 3.1.1. Kategoria działalności 64 3.1.2. Kategoria udziału 68 3.1.3. Kategoria uprawnień 68 3.1.4. Kategoria modyfikacji 69 3.1.5. Kategoria czasu 69 3.1.6. Kategoria ceny 70 3.1.7. Kategoria własności 70 3.1.8. Kategoria użytkownik rzeczywisty/potencjalny 71 3.2. Relacje pomiędzy kategoriami użytkowników systemów informacji gospodarczej 71 4. FUNKCJE SYSTEMÓW INFORMACJI GOSPODARCZEJ 75 4.1. Podstawowe funkcje systemów informacji gospodarczej 75 4.1.1. Pozyskiwanie informacji gospodarczej 75 4.1.2. Przechowywanie informacji gospodarczej 76 4.1.3. Udostępnianie informacji gospodarczej 78 4.1.4. Generowanie raportów i tworzenie statystyk 79 4.2. Dodatkowe funkcje systemów informacji gospodarczej 79 4.2.1. Promowanie 79 4.2.2. Szkolenie i samokształcenie 80 4.2.3. Monitorowanie gospodarki 80 4.2.4. Prognozowanie rozwoju gospodarczego 81 4.2.5. Wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych 81 4.3. Projektowanie Systemów Informacji Gospodarczej - wybór problematyki 82 4.3.1. Pejzaż Informacji Gospodarczej 83 5. SYSTEMY INFORMACJI GOSPODARCZEJ – PRZEGLĄD WYBRANYCH SYSTEMÓW 91 5.1. Krajowy System Usług - KSU 92 5.2. Dun & Bradstreet 95 5.3. OSIG - Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej 98 5.4. TIPS - Technological Information Promotion System 100 5.5. REGON 102 5.6. NV Databank Chambers of Commerce - Holandia 103 5.7. Nowe kierunki (tendencje) w systemach informacji gospodarczej - wybór 104 5.7.1. Ekstrakcja danych i odkrywanie wiedzy w bazach danych 104 5.7.2. Hurtownie danych 106 5.7.3. Uprawianie danych 107 5.7.4. Rozpoznanie gospodarcze 107 5.7.5. Handel sieciowy 108 6. PODSUMOWANIE 109 6.1. Główne wyniki 109 6.2. Nowe propozycje 109 6.3. Stwierdzenia ogólne 110 6.4. Dalsze prace 111 7. LITERATURA 113 7.1. Literatura wykorzystana w pracy 113 7.2. Literatura uzupełniająca - wybór 115 ZAŁĄCZNIK 1. WAŻNIEJSZE UŻYWANE SKRÓTY 121 ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIA 122 1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 122 2. Słownik wybranych pojęć dotyczących grup podmiotów gospodarki narodowej 122 2.1. Pojęcia podmiotowe 122 2.2. Pojęcia przedmiotowe 125 3. Podmioty gospodarki narodowej według podstawowych i szczególnych form prawnych 126 ZAŁĄCZNIK 3. WYKAZ ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 127 1. Wykaz urzędów naczelnych organów władzy państwowej 127 2. Wykaz urzędów naczelnych organów administracji rządowej 127 3. Wykaz urzędów centralnych organów administracji rządowej 128 4. Wykaz innych państwowych jednostek organizacyjnych 129 5. Wykaz urzędów terenowych organów administracji rządowej 129 6. Samorząd terytorialny 130 ZAŁĄCZNIK 4. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE - WYBÓR 133 1. Organizacje powszechne 133 2. Organizacje regionalne i grupowe 134 ZAŁĄCZNIK 5. WYKAZ WYBRANYCH KRAJOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH I ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI GOSPODARCZEJ 137 ZAŁĄCZNIK 6. INFORMACJA GOSPODARCZA - PRZYKŁADY 148 PREFACE 10 SUMMARY 12 SUMMARY 13 FROM THE AUTHOR 14 INTRODUCTION 18 Business information 22 Business Information Systems 23 Thesis 25 1. TOWARDS A CONNECTED SOCIETY 27 1.1. Information revolution 28 1.2. Information society 29 1.3. Connected society 33 1.4. Threats carried by the information revolution 36 1.5. The world and Poland in the information revolution age 39 2. MODEL OF THE BUSINESS INFORMATION SYSTEM 41 2.1. Productivity of the business information system 42 2.2. Semantic allocation model of the business information system 46 2.3. Allocation model of business information system 48 2.4. Business information 57 3. USERS OF BUSINESS INFORMATION. MODELS OF USER CATEGORISATION 63 3.1. Categorisation 64 3.1.1. Activity category 64 3.1.2. Participation category 68 3.1.3. Authorisation category 68 3.1.4. Modification category 69 3.1.5. Time category 69 3.1.6. Price category 70 3.1.7. Ownership category 70 3.1.8. Actual/potential user category 71 3.2. Relations between categories of users of business information systems 71 4. FUNCTIONS OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 75 4.1. Basic functions of business information systems 75 4.1.1. Obtaining business information 75 4.1.2. Storing business information 76 4.1.3. Accessing business information 78 4.1.4. Generating reports and creating statistics 79 4.2. Additional functions of business information systems 79 4.2.1. Promotion 79 4.2.2. Training and self-education 80 4.2.3. Monitoring the economy 80 4.2.4. Forecasting economic growth 81 4.2.5. Assisting in undertaking management decisions 81 4.3. Designing Business Information Systems - problem selection 82 4.3.1. Landscape of Business Information 83 5. BUSINESS INFORMATION SYSTEMS - OVERVIEW OF SELECTED SYSTEMS 91 5.1. National System of Services - KSU 92 5.2. Dun & Bradstreet 95 5.3. OSIG - Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej(Nationwide Business Information System) 98 5.4. TIPS - Technological Information Promotion System 100 5.5. REGON 102 5.6. NV Databank Chambers of Commerce - Holland 103 5.7. New directions (trends) in business information systems - selection 104 5.7.1. Data mining and knowledge discovery in databases 104 5.7.2. Data warehouses 106 5.7.3. Web farming 107 5.7.4. Business intelligence 107 5.7.5. e-commerce 108 6. SUMMARY 109 6.1. Main results 109 6.2. New proposals 109 6.3. General conclusions 110 6.4. Additional work 111 7. LITERATURE 113 7.1. Literature used at work 113 7.2. Supplemental literature - selection 115 APPENDIX 1. IMPORTANT ABBREVIATIONS 121 APPENDIX 2. LISTING 122 1. Definition of small and medium enterprises 122 2. Dictionary of selected concepts concerning entity groups of the national economy . 122 2.1. Entity concepts 122 2.2. Subject concepts 125 3. Entities of the national economy according to primary and detailed legal forms .... 126 APPENDIX 3. LISTING OF STATE AGENCIES, GOVERNMEN ADMINISTRATION AND SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES 127 1. Listing of supreme state agencies 127 2. Listing of supreme government administration authorities 127 3. Listing of central government administration authorities 128 4. Listing of other state organisational entities 129 5. Listing of regional offices of government administration authorities 129 6. Territorial self-government 130 APPENDIX 4. INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS - SELECTION .... 133 1. Universal organisations 133 2. Regional and group organisations 134 APPENDIX 5. LISTING OF SELECTED NATIONAL, INTERNATIONALAND FOREIGN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 137 APPENDIX 6. BUSINESS INFORMATION - EXAMPLES 148