Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik / Barbara Sosińska-Kalata ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Klasyfikacje, Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Opracowanie rzeczowe,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1993
ISBN: 83-85778-07-1
Język: pol

 

Opis:

CONTENTS 7 INHALTSVERZEICHNIS 9 PRZEDMOWA 11 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 15 WYKAZ TABLIC 16 Rozdział I. WSTĘP DO ZAGADNIEŃ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH Działalność informacyjna i opracowanie rzeczowe 17 Definicja języka informacyjno-wyszukiwawczego 19 Rodzaje języków informacyjno-wyszukiwawczych 21 Struktura języka informacyjno-wyszukiwawczego 22 Rozdział II. ELEMENTY TEORII KLASYFIKACJI. POJĘCIA PODSTAWOWE Formalna definicja klasyfikacji 27 Struktura klasyfikacji i jej elementy 28 Relacje hierarchiczne 31 Rodzaje struktur klasyfikacyjnych 34 Rozdział III. HISTORIA I ROZWÓJ UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ Klasyfikacje piśmiennictwa stosowane w bibliotekach 41 Idea klasyfikacji dziesiętnej 43 Melvil Louis Kossuth Dewey 44 Klasyfikacja Dziesiętna Deweya 45 Od Klasyfikacji Dziesiętnej do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 50 Procedura rewizji i aktualizacji UKD 54 Rozdział IV. STRUKTURA UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ Cechy ogólne UKD 60 Poziom elementarnych znaków graficznych UKD 63 Poziom elementarnych jednostek leksykalnych UKD. System leksykalny 68 Poziom zdania UKD 72 Poziom tekstu UKD 75 Rozdział V. SŁOWNIK UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ Budowa tablic UKD 77 Tablice główne 79 Tablice pomocnicze 80 Indeks przedmiotowy 80 Rodzaje wydań tablic UKD 82 Rozdział VI. PODZIAŁ WIEDZY W UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ SŁOWNICTWO PODSTAWOWE UKD: SYMBOLE GŁÓWNE Schemat działów głównych UKD 91 Dział 0 Zagadnienia ogólne 93 Dział 1 Filozofia. Psychologia. Logika 96 Dział 2 Religia. Teologia 96 Dział 3 Nauki społeczne 97 Dział 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze 98 Dział 6 Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo 100 Dział 7 Sztuka. Rzemiosło artystyczne. Architektura. Fotografia. Muzyka. Gry. Sport . . . 102 Dział 8 Język. Lingwistyka. Filologia. Literatura piękna 103 Dział 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografia. Historia 112 Główne zmiany i uzupełnienia wprowadzone do UKD przez FID i Konsorcjum ds. UKD w latach 1979-1992 114 Rozproszenie literatury 118 Rozdział VII. SŁOWNICTWO POMOCNICZE UKD: PODDZIAŁY ANALITYCZNE I SYNTETYCZNE Poddziały specjalne UKD 120 Poddziały analityczne 120 Poddziały syntetyczne 131 Rozdział VIII. SŁOWNICTWO POMOCNICZE UKD: PODDZIAŁY WSPÓLNE I PODZIAŁY A/Z Charakterystyka ogólna 135 Poddziały wspólne języka 136 Poddziały wspólne formy 142 Poddziały wspólne miejsca 145 Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej 148 Poddziały wspólne czasu 151 Poddziały wspólne punktu widzenia i sposobu ujęcia tematu 155 Poddziały wspólne z kreską (materiały i osoby) 158 Podział A/Z i rozbudowa symboli UKD za pomocą kodów zapożyczonych z innych systemów znakowych 160 Rozdział IX. SŁOWNICTWO POMOCNICZE UKD: ZNAKI ŁĄCZĄCE Atrybutowe i relacyjne pomocnicze jednostki leksykalne UKD 162 Znaki łączące + (plus) i / (kreska ukośna) 163 Znaki łączące : (dwukropek) i :: (dwukropek podwójny) 166 Znak [ ] włączenia i grupowania 169 Rozdział X. ROZBUDOWA RÓWNOLEGŁA SYMBOLI UKD Rodzaje rozbudowy symboli UKD 173 Metoda I: rozbudowa gałęzi klasyfikacyjnych według identycznej zasady podziału 175 Metoda II: rozbudowa równoległa kilku końcowych szczebli podziału według identycznej zasady 178 Metoda III: rozbudowa równoległa różnych części gałęzi klasyfikacyjnych według zbliżonych zasad 182 Technika tworzenia symboli na podstawie rozbudowy równoległej 186 Rozdział XI. SKŁADNIA UKD: BUDOWA SYMBOLI ROZWINIĘTYCH I ZŁOŻONYCH Zdania UKD 191 Symbole rozwinięte 192 Zasady standardowego porządku poziomego 192 Symbole złożone 201 Rozdział XII. METODYKA KLASYFIKOWANIA ZA POMOCĄ UKD Klasyfikowanie dokumentów 211 Analiza treści dokumentu 212 Charakterystyka słowna dokumentu 218 Wybór symboli UKD 220 Porządek pionowy 223 Tematy stwarzające trudności w klasyfikowaniu 224 LITERATURA 229 ANEKS 232 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 11 LIST OF ABBREVIATIONS 15 LIST OF TABLES 16 Chapter I. INTRODUCTION TO PROBLEMS OF INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGES Information activity and material elaboration 17 Definition of information-retrieval language 19 Kinds of information-retrieval languages 21 The structure of information-retrieval language 22 Chapter II. ELEMENTS OF THEORY OF CLASSIFICATION. BASIC PROBLEMS Formal definition of classification 27 The structure of classification and its elements 28 Hierarchic relations 31 Kinds of classificatory structures 34 Chapter III. HISTORY AND DEVELOPMENT OF UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION Classifications of literary output which are used in libraries 41 Idea of decimal classification 43 Melvil Louis Kossuth Dewey 44 Decimal classification of Dewey 45 From Decimal Classification to the Universal Decimal Classification 50 Practice of verification and modernization of the UDC 54 - Chapter IV. THE STRUCTURE OF THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION General marks of the UDC 60 Level of elementary graphic characters in the UDC 63 Level of elementary lexical units. Lexical system 68 Level of sentence in the UDC 72 Level of text in the UDC 75 Chapter V. VOCABULARY OF THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION Texture of tables in the UDC 77 Main tables 79 Subsidiary tables 80 Subject index 80 Kinds of issue of tables in the' UDC 82 Chapter VI. PARTITION OF KNOWLEDGE IN THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION. BASIC VOCABULARY OF THE UDC: MAIN SYMBOLS The scheme of main sections of the UDC 91 Section 0 General problems 93 Section 1 Philosophy. Psychology. Logic 96 Section 2 Religion. Theology. 96 Section 3 Social Sciences 97 Section 5 Mathematics. Natural Sciences 98 Section 6 Applied Sciences. Medicine. Technics. Agriculture 100 Section 7 Art. Craft of art. Architecture. Photography. Music. Games. Sport 102 Section 8 Language. Linguistics. Philology. Belles-lettres 103 Distraction of literature 112 Main changes and supplements enforced into the UDC by FID and Consortium for the UDC affairs in 1979-1992 114 Diffusion of literature 118 Chapter VII. SUBSIDIARY VOCABULARY OF THE UDC: ANALYTIC AND SYNTHETIC SUBDIVISIONS Special subdivisions of the UDC 120 Analytic subdivisions of the UDC 120 Synthetic subdivisions of the UDC 131 Chapter VIII. SUBSIDIARY VOCABULARY OF THE UDC: COMMON SUBDIVISION AND A/Z PARTITION General characterization 135 Common subdivisions of language 136 Common subdivisions of form 142 Common subdivisions of place 145 Common subdivisions of race, nationality and ethnic group 148 Common subdivisions of time 151 Common subdivisions of view-point and method of formulation of subject 155 Common subdivisions with hyphen (materials and persons) 158 Subdivisions A/Z and development of symbols of the UDC by codes adopted from other marks systems 160 Chapter IX. SUBSIDIARY VOCABULARY OF THE UDC: UNITIVE MARKS Attributive and relational subsidiary lexical units of the UDC 162 Unitive marks + (plus) and / (slash) 163 Unitive marks : (colon) and :: (double colon) 166 Mark [ ] of including and grouping 169 Chapter X. PARALLEL DEVELOPMENT OF THE UDC SYMBOLS Kinds of development of the UDC symbols 173 Method I: development of classificatory branches by similar base of repartition 175 Method II: parallel development of some final grades of partition by similar base 178 Method III: parallel development of different parts of classificatory branches by approximate bases 182 Technique of create of symbols based on parallel development 186 Chapter XL SYNTAX OF THE UDC: THE STRUCTURE OF COMPOUND AND MULTIPLE SYMBOLS Sentences of the UDC 191 Compound symbols 192 Laws of standard horizontal order 192 Multiple symbols 201 Chapter XII. METHODICS OF ORDINATION BY THE UDC SYSTEM Classification of documents 211 Analysis of contents of document 212 Verbal characteristic of document 218 Choice of the UDC symbols 220 Vertical order 223 Subjects which invent difficulties in classifications 224 LITERATURE 229 ANNEX 232 (tłum. Iwona Sribniak)