Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Komputery w bibliotekach - Polska'94 : I Forum SBP'94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994 / [red. t. Janusz Nowicki] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Automatyzacja katalogów, Automatyzacja bibliotek, Materiały konferencyjne, Kartoteki haseł wzorcowych, Kształcenie bibliotekarzy, Zautomatyzowane systemy biblioteczne,
Autorzy: Nowicki, Janusz. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1994
ISBN: 83-85778-25-1
Język: pol

 

Opis:

Janusz Nowicki OD REDAKTORA 17 Stanisław Czajka „CHCEMY DOROBKIEM FORUM I KONFERENCJI PODZIELIĆ SIĘ Z CAŁYM ŚRODOWISKIEM" 19 Bamett Serchuk LIST DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 25 Jan Wołosz GLOSSA DO „LISTU..." 26 Rozdział I STAN KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK Dariusz Kuźmiński WPROWADZENIE 28 Marta Grabowska ŚWIATOWE TRENDY ROZWOJU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW BIBLIOTECZNYCH 30 Henryk Szarski STAN KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK NAUKOWYCH W POLSCE W ROKU 1994 41 Jan Wołosz AUTOMATYZACJA W BIBLIOTECE NARODOWEJ 57 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH" 64 Włodzimierz Gołąb SIEĆ KOMPUTEROWA BIBLIOTEK ROLNICZYCH 67 Eugeniusz Janowicz WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI 72 Ks. Krzysztof Gonet FEDERACJA BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH „FIDES". STAN KOMPUTERYZACJI W CZERWCU 1994 77 Irena Czarnecka KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK AKADEMII MUZYCZNEJ im. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 83 Jolanta Stępniak PROJEKT WSPÓŁPRACY WARSZAWSKICH BIBLIOTEK ARTYSTYCZNYCH 89 Rozdział II BAZY DANYCH Hanna Popowska KRYTERIA DOBORU BAZ DANYCH 96 Jadwiga Sadowska BIBLIOTEKA NARODOWA WOBEC AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK W KRAJU. INFORMACJA, WSPÓŁPRACA, POMOC METODYCZNA 101 Anna Sadoch KRAJOWE BAZY DANYCH BIBLIOGFRAFICZNO-KATALOGOWE PROWADZONE W SYSTEMIE MIKRO CDS/ISIS 107 Renata Rybarczyk KRAJOWE BAZY DANYCH BIBLIOGRAFICZNO-KATALOGOWE PROWADZONE W SYSTEMACH INNYCH NIŻ MAK I ISIS 110 Danuta Śleziona BIBLIOGRAFIA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA Z LAT 1945-1993 112 Rozdział III TECHNOLOGIE — SIECI KOMPUTEROWE Jurand B. Czermiński INTERKOMUNIKACJA SYSTEMÓW BIBLIOTECZNYCH. Z PRAC MIĘDZYUCZELNIANEGO ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO ds. WDRAŻANIA VTLS 116 Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska ZASOBY BIBLIOTECZNE W INTERNECIE 132 Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska KATALOGI BIBLIOTECZNE POSADOWIONE NA IBM 3090 W CENTRUM INFORMATYCZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DOSTĘPNE POPRZEZ SIECI KOMPUTEROWE 144 Jan Kaczmarek TECHNOLOGIA CD-ROM W SIECIACH KOMPUTEROWYCH 147 Dariusz Kuźmiński NAPĘDY CD-ROM 151 Leszek Masadyński RELACYJNY SŁOWNIK HASEŁ 157 Rozdział IV STANDARDY Jadwiga Łuszczyńska WYNIKI KONFERENCJI W GDAŃSKU nt. KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE STANDARYZACJI 160 Maria Janowska NORMY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI 165 Anna Paluszkiewicz FORMATY USMARC W POLSKICH BIBLIOTEKACH WYKORZYSTUJĄCYCH VTLS 170 Jadwiga Woźniak KARTOTEKI WZORCOWE DLA BIBLIOTEK WYKORZYSTUJĄCYCH SYSTEM VTLS 176 Rozdział V. KSZTAŁCENIE Anna Sitarska NAUCZANIE AKADEMICKIE NA RZECZ KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK 180 Henryk Hollender BIBLIOTEKI NAUKOWE JAKO OŚRODKI KSZTAŁTOWANIA ZASOBÓW LUDZKICH. SZKOLENIE POZA SZKOŁAMI A WYMOGI NOWOCZESNOŚCI 187 Andrzej Bator UWAGI NA TEMAT KSZTAŁCENIA 194 Diana Pietruch-Reizes Jerzy Reizes-Dzieduszycki KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKOZNAWCÓW I INFORMOLOGÓW NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 202 Hanna Batorowska KSZTAŁCENIE W WSP W KRAKOWIE 206 Maria Próchnicka Władysław Szczęch KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 209 Stanisława Kurek-Kokocińska KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 216 Ewa Głowacka DOŚWIADCZENIA KATEDRY BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UMK W TORUNIU 220 Józef Lewicki AUTOMATYZACJA BIBLIOTEK W PROGRAMIE CUKB 222 Barbara Rzeczkowska KSZTAŁCENIE DLA AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK 227 Ewa Kubisz LABORATORIUM KOMPUTEROWE W CUKB 231 Joanna Bohdziun KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DO OBSŁUGI BIBLIOTECZNYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 234 Dorota Rożek Robert Miszczuk DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KOMPUTEROWEGO SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY 237 Rozdział VI. ZARZĄDZANIE — WYBÓR SYSTEMU Zdzisław T. Dobrowolski PROCES DECYZYJNY ZWIĄZANY Z WYBOREM SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DLA BIBLIOTEK 244 Maria Śliwińska DLACZEGO MARQUIS W TORUNIU ? 251 Aleksander Radwański IMPLEMENTACJA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW BIBLIOTECZNYCH (ALS) 261 Anna Ogonowska O MOŻLIWOŚCI POMOCY FINANSOWEJ ZE STRONY UNII EUROPEJSKIEJ 268 UWAGI KOŃCOWE Dariusz Kuźmiński 271 Jan Wołosz 272 AUTORZY, UCZESTNICY, WYSTAWCY 275 ARTYKUŁY I INFORMACJE SPONSOROWANE 291 CONTENTS Janusz Nowicki EDITOR'S NOTE 17 Stanisław Czajka „WE WISH TO SHARE, BOTH THE FORUM AND CONFERENCES ACCOMPLISHMENTS WITH LIBRARY CIRCLES" 19 Bamett Serchuk THE LETTER TO CONFERENCE PARTICIPANTS 25 Jan Wołosz GLOSSA TO „THE LETTER" 26 Chapter I STATE OF THE AUTOMATION OF LIBRARIES Dariusz Kuźmiński INTRODUCTION 28 Marta Grabowska WORLD TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED LIBRARY SYSTEMS 30 Henryk Szarski STATE OF THE AUTOMATION OF POLISH RESEARCH LIBRARIES IN 1994 41 Jan Wołosz AUTOMATION AT THE NATIONAL LIBRARY 57 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska -AUTOMATION OF PUBLIC LIBRARIES IN THE LIGHT OF 2ND NATIONAL CONFERENCE „AUTOMATION OF PUBLIC LIBRARIES" 64 Włodzimierz Gołąb COMPUTER NETWORK OF AGRICULTURAL LIBRARIES 67 Eugeniusz Janowicz COOPERATION OF MEDICAL LIBRARIES IN THE FIELD OF AUTOMATION 72 rev. Krzysztof Gonet FEDERATION OF CHURCH LIBRARIES „FIDES". STATE OF AUTOMATION AS OF JUNE 1994 77 Irena Czarnecka AUTOMATION OF THE LIBRARY OF STANISŁAW MONIUSZKO MUSIC ACADEMY IN GDAŃSK 83 Jolanta Stępniak PROJECT OF THE COOPERATION OF WARSAW ARTISTIC LIBRARIES 89 Chapter II DATA BASES Hanna Popowska CRITERIA OF THE SELECTION OF DATA BASES 96 Jadwiga Sadowska THE NATIONAL LIBRARY AND THE AUTOMATION OF POLISH LIBRARIES; INFORMATION, COOPERATION, METHODIC ADVISE 101 Anna Sadoch MICRO CDS ISIS NATIONAL BIBLIOGRAPHIC/CATALOG DATABASES 107 Renata Rybarczyk OTHER (NOT MAK AND ISIS) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC/CATALOG DATA BASES 110 Danuta Śleziona BIBLIOGRAPHY OF MECHANIC PROCESSING OF COAL, COVERING THE YEARS 1945- 1993 112 Chapter II TECHNOLOGIES — COMPUTER NETWORKS Jurand B. Czermiński INTERCOMMUNICATION OF LIBRARY SYSTEMS. FROM WORKS OF THE INTER-ACADEMIC COORDINATION COMMITTEE RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF VTLS 116 Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska INTERNET 132 Bogumiła Rykaczewska-Wiorogórska LIBRARY CATALOGS HOUSED ON IBM 3090 IN COMPUTER CENTER OF WARSAW UNIVERSITY ACCESSIBLE VIA COMPUTER NETWORKS 144 Jan Kaczmarek CD-ROM TECHNOLOGY WITHIN COMPUTER NETWORKS 147 Dariusz Kuźmiński CD-ROM DRIVES 151 Leszek Masadyński RELATIONAL DICTIONARY OF HEADINGS 157 Chapter IV. STANDARDS Jadwiga Łuszczyńska RESULTS OF RESEARCH LIBRARIES' CONFERENCE ON AUTOMATION IN THE CONTEXT OF STANDARDIZATION — HELD IN GDAŃSK 160 Maria Janowska AUTOMATION STANDARDS OF THE NATIONAL LIBRARY 165 Anna Paluszkiewicz USMARC FORMATS IN POLISH LIBRARIES USEING VTLS 170 Jadwiga Wożniak AUTHORITY FILES FOR LIBRARIES USING VTLS SYSTEM 176 Chapter V. EDUCATION Anna Sitarska ACADEMIC EDUCATION FOR LIBRARY AUTOMATION 180 Henryk Hollender RESEARCH LIBRARIES AS CENTERS OF PROFESSIONAL TRAINING. OUT-OF-SCHOOL EDUCATION AND MODERNITY REQUIREMENTS 187 Andrzej Bator REMARKS ON EDUCATION AND TRAINING 194 Diana Pietruch-Reizes, Jerzy Reizes-Dzieduszycki EDUCATION OF LIBRARIANS AND INFORMATION SPECIALISTS AT THE SILESIAN UNIVERSITY 202 Hanna Batorowska EDUCATION AT HPS IN KRAKÓW 206 Maria Próchnicka, Władysław Szczęch STUDENTS' EDUCATION IN LIBRARY AUTOMATION AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY 209 Stanisława Kurek-Kokocińska AUTOMATION ISSUES IN ŁÓDŹ UNIVERSITY EDUCATION 216 -Ewa Głowacka EXPERIENCE OF FACULTY OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE AT UMK (NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY) IN TORUŃ 220 Józef Lewicki LIBRARY AUTOMATION IN THE PROGRAM OF CUKB (CENTER OF ONGOING LIBRARIANS' EDUCATION) 222 Barbara Rzeczkowska EDUCATION FOR LIBRARY AUTOMATION 227 Ewa Kubisz COMPUTER LABORATORY AT CUKB 231 Joanna Bohdziun AUTOMATION OF SCHOOL LIBRARIES AND TEACHERS-LIBRARIANS AWARENESS OF SERVING AUTOMATED LIBRARY SYSTEMS 234 Dorota Rożek, Robert Miszczuk EXPERIENCE IN COMPUTER EDUCATION OF LIBRARIANS 237 Chapter VI. MANAGEMENT — SYSTEM SELECTION Zdzisław T. Dobrowolski DECISIVE PROCESS LINKED WITH THE SELECTION OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR THE LIBRARY 244 Maria Śliwińska WHY MARQUIS IN TORUŃ? 251 Aleksander Radwański IMPLEMENTATION OF AUTOMATED LIBRARY SYSTEMS — VTLS 261 Anna Ogonowska ON THE POSSIBILITY OF THE EUROPEAN COMMUNITY FINANCIAL SUPPORT 268 CLOSING REMARKS Dariusz Kuźmiński 271 JanWołosz 272 AUTHORS, PARTICIPANTS, EXHIBITORS 275 PROMOTION 291