Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1996, nr 2 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1996
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Listy 2 Artykuły 3 Wojciech ZALEWSKI: Dziedzictwo wojny - przemieszczone księgozbiory 3 Peter BURNET: Regionalny Program Biblioteczny Instytutu Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie 5 Ewa CHMIELEWSKA-GORCZYCA, Katarzyna NOWOSAD: Automatyzacja Biblioteki Sejmowej 10 Jan WOŁOSZ: Dobre bibliotekarstwo w państwie duńskim (Cz. l) 15 Ustawa o bibliotekach 19 Uwagi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do projektu ustawy o bibliotekach przesłanej prezesowi Rady Ministrów w dniu 16 sierpnia 1995 r. (Stanisław CZAJKA) 19 Pierwsze czytanie projektu ustawy o bibliotekach (Lucjan BILIŃSKI) 22 Moim zdaniem (Jacek WOJCIECHOWSKI) 26 Ze świata mediów (Ewa KRYSIAK) 27 Z kraju 28 Warsztaty nt. zarządzania zmianami (Wanda DZIADKIEWICZ) 28 Wojaże bibliotekarzy Gdańskiego Okręgu SBP (Marian SKOMRO) 29 Z zagranicy 30 Problemy metodologii współczesnego bibliotekoznawstwa i informacji. Konferencja w Kopenhadze (Marcin DRZEWIECKI) 30 Z Warszawy i regionu 30 Konferencja nt. literatury dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1995 30 Komunikat o spotkaniu dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych nt. współpracy w zakresie komputeryzacji 33 Kronika 34 Doniesienia 36 Przegląd publikacji 39 Sygnały o nowych publikacjach (Hanna KĘSICKA) 39 Strachy na Lachy 40 Wierzyć w pisane? (Jerzy MAJ) 40 Pyłki (Andrzej KEMPA) 42 Z żałobnej karty 44 Halina Kurkówna (1908-1995) (Kazimierz EWICZ) 44 Przepisy prawne (TeZar) 46 From the Editor 1 Letters 2 Articles 3 Wojciech ZALEWSKI: The Legacy or War - Relocated Book Collectionll 3 Peter BURNET: Regional Library Programme or the Open Society Inlltitute in Budapelt 5 Ewa CHMIELEWSKA-GORCZYCA, Katarzyna NOWOSAD: Automation of the Sejm Library 10 Jan WOŁOSZ: Good Librarianship in Denmark (Part I) 15 Act on Libraries 19 PLA Comments to the Draft Act on Libraries Sent to the Prime Minister on August 16, 1995 (Stanisław CZAJKA) 19 Fint Reading of the Draft Act on Libraries (Lucjan BILIŃSKI) 22 Viewpoint (Jacek WOJCIECHOWSKI) 26 From the World of Media (Ewa KRYSIAK) 27 Domestic News 28 Workshop on Managing Change (Wanda DZIADKIEWICZ) 28 Travels of Librarlans of the Gdańsk PLA Division (Marian SKOMRO) 29 Foreign News 30 Aspects of Methodology and Contemporary Library/lnformation Science. A Conference in Copenhagen (Marcin DRZEWIECKI) 30 Warsawand Regional News 30 A Conference on Children's Literature 1990-1995 30 Communique about the Meeting of Directors of Voivodship Public Libraries on Cooperation in Automation 33 Cmonicle 34 Reported News 36 Review of Literature 39 Signals of New Publications (Hanna KĘSICKA) 39 Empty Threats 40 Believe in the Written? (Jerzy MAJ) 40 Stardust (Andrzej KEMPA) 42 Obituary 44 Halina Kurkówna (1908-1995) (Kazimierz EWICZ) 44 Legal Regulations (TeZar) 46