Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2007, nr 7-8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2007
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Jan WOŁOSZ: Ruch bibliotekarski w Polsce i jego rola - próba zarysu. Cz. I Lilia MARCINKIEWICZ: Ku bibliotece cyfrowej - dwadzieścia lat doświadczeń w komputeryzacji Książnicy Pomorskiej Grażyna WOJSZNIS: Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki SzczeciI1skiej) i jego perspektywy Adam JACHIMCZYK: Tajemnice polskich pełno tekstowych internetowych archiwów prasowych. CZ.2 Elżbieta JANKOWSKA: DOI jako standard dokumentów elektronicznych i jego wykorzystanie przez CrossRef, stowarzyszenie wydawców Rafał GOLAT: Wizerunek i tajemnica korespondencji (kontekst umowny) Sebastian D. KOTULA: Esperanto w pracy bibliotekarza Z bibliotek Regionalia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. i ich użytkownicy (Renata TAWFIK) Sprawozdania i relacje XX Konferencja Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP - jubileuszowe spotkanie w Bibliotece Narodowej (Marzena PRZYBYSZ) BIBWEB dla nauczycieli-bibliotekarzy (Bożena BEDNAREK-MICHALSKA, Anna WOŁODKO) Biblioteka DSWE we Wrocławiu ma nową siedzibę ( (Stefan KUBOW) Tydzień Bibliotek '2007 (Jan WOŁOSZ) Wojewódzki DzieI1 Bibliotekarza i Bibliotek w Gierałtowieach na Śląsku, 17 maja 2007 (Agnieszka KOSZOWSKA) Przegląd publikacji Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie (Jacek WOJCIECHOWSKI) Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) Publikacje otrzymane (jw.) Pyłki (Andrzej KEMPA) Donos obywatelski Felieton o dekomunizacji (Aleksander RADWAŃSKI) Z żałobnej karty Zofia Warczygłowa-Piotrowska (Janina JAGIELSKA) Przepisy prawne (TeZar) Wyjaśnienia prawne Warunki do tworzenia i funkcjonowania filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych uczelni (Lucjan BILIŃSKI) Zamiana nieodpłatnych usług bibliotecznych na odpłatne (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Jan WOŁOSZ: Library Movement in Poland and its Role - Attempt to Outline Lilia MARCINKIEWICZ: Towards Digital Library - Twenty Years of Experience at Computerisation ofthe Pomerania Library Grażyna WOJSZNIS: Transformation of Library Profession over Last Decades (example of the Main Library of the Szczecin Technical University) and its Perspectives Adam JACHIMCZYK: Mysteries of Polish Full-Text Press Archives. CZ.2 Ełżbieta JANKOWSKA: DOI as an Standard for Electronic Documents and its Use by CrossRef Rafał GOLAT: Image and Secrecy and Confidentality of Correspondence (Contractual Context) Sebastian D. KOTUŁA: Esperanto in Librarian's Work From Reports Region-relevant Documents of the Voievodship and Town Public Gorzow Wlkp. and Their Users (Renata TAWFIK) Events and Reports 20th Conference ofthe PLA Working Group for Regional Bibliography Questions - Jubilee Meeting in the National Library (Marzena PRZYBYSZ) BIBWEB for Teachers-Librarians (Bożena BEDNAREK-MICHALSKA, Anna WOŁODKO) . DSWE Library in Wrocław Has a New Seat (Stefan KUBOW) Libraries Week '2007 (Jan WOŁOSZ) Regional Day of Librarian and Library in Gierałtowice Silesia, 17th May 2007 (Agnieszka KOSZOWSKA) Review of Publications Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie (Digital Libraries: Projects, Accomlishments, Technologies) (Jacek WOJCIECHOWSKI) New Books Flash (Ewa MAHRBURG) Just Received (jw) Stardust (Andrzej KEMPA) Civic Denunciation Comment on Decommunization (Aleksander RADWAŃSKI) Obituary Zofia Warczygłowa-Piotrowska (Janina JAGIELSKA) Legal Regulations (TeZar) Legal Explanations Conditions for Establishing and Functioning of the Institutions of Higher Education Branches (Lucjan BILIŃSKI) Replacing the Free-of-Charge Library Services by the Chargeable Ones (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell