Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 9 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Jan WOŁOSZ: Powiało optymizmem Zdzisław BIELEŃ: Co wynikło z wyroku sądowego na Lubelszczyźnie w sprawie bibliotek publicznych? Wanda MATWIEJCZUK, Danuta SZEWCZYK-KŁOS: Promowanie osiągnięć naukowych i kulturalnych oraz wspomaganie dydaktyki. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Bolesław HOWORKA: Czy ochrona praw nabytych nie obejmuje wszystkich obywateli? Maria NIEMYJSKA: Czytelnictwo książki mówionej w Wypożyczalni Książki Mówionej Książnicy Podlaskiej Z bibliotek Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1988-2008 (Grażyna SZPULAK) Sprawozdania i relacje Konferencja „Biblioteki publiczne 2009: nowe otwarcie” (Jan WOŁOSZ) Nasi korespondenci informują Sukces bibliotek publicznych (Beata SAWA-JOVANOSKA) Ku pamięci Alojzego Tujakowskiego (Agnieszka WALC-WIŚNIEWSKA ) VI Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera. Katowice 2008 (Aneta SATŁAWA) Przegląd publikacji Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Marzena PRZYBYSZ) Sprzęty i urządzenia ScanRobot - urządzenie do szybkiej digitalizacji dzieł oprawionych (jw) Z żałobnej karty Regina Maria Witosław (9.11.1951-26.11.2007)(Teresa KRUSZEWSKA) Janina Marciniak (3.09.1926 - 5.05.2009) (Janina JAGIELSKA) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Dostęp do elektronicznych nośników materiałów ikonograficznych i fonograficznych (Lucjan BILINSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Wkładka do numeru "Dobre Praktyki" Contents Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Jan WOŁOSZ: There was a note of optimism Zdzisław BIELEŃ: What was Result of one Judicial Sentence on Public Libraries in Lublin Region? Wanda MATWIEJCZUK, Danuta SZEWCZYK-KŁOS: To Promote Research and Cultural Achievements and to Support Teaching. From the Experiences of the Main Library of the Opole University Bolesław HOWORKA: Does the Protection of Vested Interest Concern only Part of Citizens? Maria NIEMY JSKA: Readership of Talking Books in a Lending room of the Main Public Library for Podlasie Region From Libraries The Research Library of the Museum of Kłodzko District 1988-2008 (Grażyna SZPULAK) Events and Reports Conference "Public Libraries 2009: New Opening" (Jan WOŁOSZ) Our Correspondents Report Public Libraries Success (Beata SAWA-JOVANOSKA) In Commemoration Alojzy Tujakowski (Agnieszka WALC-WIŚNIEWSKA) 6th Paweł Steller International Review of Woodcut and Litograph Exlibris. Katowice 2008 (Aneta SATŁAWA) Review of Publications From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) New Books Flash (Marzena PRZYBYSZ) Hardware ScanRobot - a Device to Rapid Digitization Bound Works (jw) Obituaries Regina Maria Witosław (9.11.1951- 26. 11.2007) (Teresa KRUSZEWSKA) Janina Marciniak (3.09.1926 - 5.05.2009) (Janina JAGIELSKA) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law Access to Digital Iconic and Phonographic Materials (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell