Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1988, z.2 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1988
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

"Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego Wywiad z mgrem Edwardem Assburym, nestorem bibliotekarstwa polskiego (Rozm. przepr. Hanna Zasadowa) 121 Życiorys i bibliografia wybranych prac E. Assburego (oprać. Hanna Zasadowa) .130 Artykuły MARTA GRABOWSKA: Zautomatyzowane katalogi centralne w bibliotekach Wielkiej Brytanii 137 30-lecie Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 1958-1987 BARBARA SORDYLOWA: Zarys działalności Biblioteki PAN w Warszawie i kierunki jej rozwoju 149 HALINA KOZICKA-BOGUNIOWSKA: Wydawnictwa informacyjne Biblioteki PAN w Warszawie 159 MARIA LENARTOWICZ: O pracach nad Przepisami katalogowania książek 165 BARBARA KR A JEWSKA-T ART AKOWSKA: Prace nad Słownikiem polskich towarzystw naukowych 172 IZABELA LENART: Funkcje Centralnego katalogu zagranicznych wydawnictw ciągłych bibliotek sieci PAN i towarzystw naukowych Wykaz wydawnictw Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zest. Hanna Łaskarzewska) 188 Opinie. Poglądy. Propozycje MARIA WROCŁAWSKA: O normie opisu bibliograficznego i Przepisach. katalogowania książek uwagi nie spóźnione 191 Sprawozdania 22 Sesja Plenarna ISO/TC 46 Dokumentacja (Moskwa, 18-22 maja 1987) (Barbara Karamać) 197 Doroczna Konferencja Robocza Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML), Amsterdam 21-26 czerwca 1987 (Maria Prokopowicz) 200 Problematyka czasopism w bibliotekach medycznych. VII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych (Kraków, 23-24 września 1987 r.) (Anna Uryga) 205 VII Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Lublin, 29 czerwca— 1 lipca 1987 (Marta Prokopowicz) 207 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Polska bibliografia retrospektywna — dwugłos Bibliografia polska 1901-1939. T. 1: A-Bars. Wrocław 1986 (Andrzej Borowski, Konrad Zawadzki) 211 Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. T. 3: Hasła rzeczowe. Teatr polski. Literatury obce. Aneks. Indeksy. Wrocław 1986 (Henryk Sawoniak) 217 Organizacja pracy bibliotecznej Zbigniew Żmigrodzki: Racjonalizacja pracy bibliotecznej. Problemy, kierunki, metody. Katowice 1986 (Józef Czerni) 219 Normalizacja bibliograficzna Polska Norma transliteracji alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński (Janina Pelcowa) 226 Opracowanie zbiorów toskańskich Inventari e cataloghi toscani. Firenze 1978-1987. (Andrzej Mężyński) 233 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 240 Z życia SBP Sprawozdanie z działalności ZG SBP w roku 1986 (Andrzej Jopkiewicz) 245 Sprawozdanie z działalności Sekcji, Komisji i Zespołów działających przy ZG SBP za rok 1986 (Krystyna Rohozińska) 251 Sprawozdanie z działalności Okręgów SBP w 1986 r. (Andrzej Kempa) 254 Uchwała ZG SBP z dn. 2 lipca 1987 r .259 Protokół z posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów dn. 2-3 lipca 1987 r. (Juliusz Wasilewski) 260 Kronika krajowa 267 Kronika zagraniczna 272 Wydawnictwa otrzymane 275 Autorzy 276 CONTENTS Creators of Polish librarianship An interview with the senior of Polish librarianship Edward Assbury, MA (Hanna Zasadowa) 121 Biography and bibliography (Hanna Zasadowa) 130 Articles MARTA GRABOWSKA: Automated union catalogues in British libraries (Summary _ 148) .137 Thirty years of the PAS Library in Warsaw 1958-1987 BARBARA SORDYLOWA:. An outline of the work of PAS Library in Warsaw and trends in it development 149 HALINA KOZICKA-BOGUNIOWSKA: The PAS Library reference publications 159 MARIA LENARTOWICZ: Working out cataloguing rules 165 BARBARA KRAJEWSKA-TARTAKOWSKA: Work on the Dictionary of Polish Scientific Societies 172 IZABELA LENART: Functions of the union catalogue of foreign periodicals for the libraries of PAS and scientific societies 185 A list of the PAS Library publications (Hanna Łaskarzewska) 188 Opinions. Views. Suggestions MARIA WROCŁAWSKA: On the standard of bibliographic description and the instruction for cataloguing — a few comments, not belated in the least Reports The 22nd Plenary Session of ISO/TC 46 Documentation (Moscow, 18-22.05, 1987) (Barbara Karamać) 197 The Annual Conference of IAML in Amsterdam, 21-26.06, 1987 (Maria Prokopowicz) 200 Periodicals in medical libraries; the 7th Conference on Medical Libraries (Kraków, 23-24.09, 1987) (Anna Uryga) 205 The 7th National Conference of Musie Libraries (Lublin, 29.06-1.07, 1987) (Maria Prokopowicz) 207 Reviews 211 News from the Polish Library Association 245 News from the country 267 News from abroad 272 Publications received 275 Contributors 276