Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1997, nr 1 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1997
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Artykuły 2 Jan WOLOSZ: Bibliotekarz - zawód z jaką przyszłością? 2 Małgorzata WITKOWSKA: Public relations w bibliotece - nasze nastawienie do różnych kategorii odbiorców informacji 7 Danuta RAMS: Laminacja papieru - tak czy nie? 10 Małgorzata FEDOROWICZ: Specjałne materiały czytelnicze - próba zdefiniowania oraz charakterystyki 16 Katarzyna Jolanta KULIGOWSKA: Książka elektroniczna - chwilowa moda czy zwiastun rewolucji w bibliotekach? 19 Hanna KALINOWSKA: Opracowanie rzeczowe w systemie Aleph 22 Dokumenty i materiały 24 Na progu 80-lecia SBP. Uchwała III Forum SBP 24 Ze świata mediów 25 Sposoby wykorzystywania baz danych na CD-ROM w bibliotekach. Bazy bibliograficzne. (Ewa KRYSIAK) 25 Z kraju 26 Sesja Sienkiewiczowska (Anna SURZYŃSKA-BLASZAK) 26 Konferencja bibliotek publicznych Euroregionu Karpackiego (Teresa LEŚNIAK, Stefan KUBÓW) 27 Konferencja "Biblioteki w służbie regionu" (Stefan KUBÓW) 29 Z Warszawy i regionu 31 Współpraca naukowych wielkomiejskich bibliotek publicznych (Janina JAGlELSKA) 31 Kronika 31 Doniesienia 34 Przegląd publikacji 36 Sygnały o nowych publikacjach 36 Strachy na Lachy 37 Jubileuszowo, raz jeszcze (Jerzy MAJ) 37 Pyłki (Andrzej Kempa) 38 From the Editor 1 Articles 2 Jan WOLOSZ: Librarian - A Profession with What Future? 2 Małgorzata WITKOWSKA: Public Relations in a Library Qua Approach to Various Categories of Information Users 7 Danuta RAMS: Lamination of Paper - Yes or No? 10 Małgorzata FEDOROWICZ: Special Reading Material - A Tentative Definition and Description 16 Katarzyna Jolanta KULIGOWSKA: An Electronic Book: A Passing Fashion or Harbingor of Revolution in Libraries? 19 Hanna KALINOWSKA: Indexing in Aleph 22 Documents and Materials 24 At the Threshold oC the 80th PLA Anniversary. Resolution oC the 3rd PLA Forum 24 From the World of Media 25 Ways of Using CD-ROM Databases in Libraries. Bibliographic Databases (Ewa KRYSIAK) 25 Domestic News 26 The Sienkiewicz Session (Anna SURZYŃSKA-BŁASZAK) 26 Conference of Public Libraries of the Carpathian Euroregion (Teresa LEŚNIAK, Stefan KUBÓW) 27 Conference on "Libraries at the Service oC the Region" (Stefan KUBÓW) 29 Warsaw and Regional News 31 Cooperation oC Research/Public Libraries Based in Big Cities (Janina JAGIELSKA) 31 Chronicie of Evenls 33 Reported News 34 Review of Publications 36 Signals of New Publications 36 Empty Threals 37 Anniversary, Anniversary... (Jerzy MAJ) 37 Stardust (Andrzej KEMPA) 38