Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1997, nr 7-8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1997
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Listy 2 Artykuły 3 Juliusz Lech KULIKOWSKI: Uwagi o »Programie Rozwoju Informacji Naukowej i Technicznej w Polsce" 3 Radosław CYBULSKI: Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej 8 Irena SUSZKO-SOBINA: Centralna baza czasopism (CKTCZ) 10 Wiesława GMITEREK: Mikrofilm a komputeryzacja bibliotek 13 Józef SZOCKI: Kształcenie w zakresie specjalizacji »Biblioteki szkolne" 16 Anna BOGLOWSKA: Nie przedłużajmy fikcji. Głos o statusie bibliotekarza 19 Jan SÓJKA: Racjonalizować zatrudnienie w państwowych bibliotekach uczelnianych 22 Dokumenty i materiały 26 Ustawa o bibliotekach w drugim i trzecim czytaniu (Lucjan BILIŃSKI) 26 Z kraju 30 Polsko-niemieckie sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych (Władysław MICHNAL) 30 50 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Halina GlŻYNSKA-BURAKOWSKA) 33 Z zagranicy 36 Z zimowej konferencji ALA w Waszyngtonie (Wiesław GLIŃSKI) 36 Słowacka Biblioteka Pedagogiczna w czterdziestolecie swej działalności (Jadwiga ANDRZEJEWSKA) 38 Z Warszawy i regionu 40 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej (Beata CHRZĄSTOWSKA) 40 Kronika wydarzeń i imprez w bibliotekach 41 Doniesienia 43 Przegląd publikacji 44 Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji (Piotr KOWOLIK) 44 Sygnały o nowych publikacjach (Hanna KĘSICKA) 45 Publikacje nadesłane (jw) 47 Strachy na Lachy 47 Nowocześnie (Jerzy MAJ) 47 Pyłki (Andrzej KEMPA) 49 Przepisy prawne (TeZar) 51 From the Editor 1 Letters 2 Articles 3 Juliusz Lech KULIKOWSKI: Remarks on the "Programme for the Development of Scientific and Technical Information in Poland» 3 Radosław CYBULSKI: Image of a Library in a Marketing Strategy 8 Irena SUSZKO-SOBINA: Union Database of Serials (CKTCZ) 10 Wiesława GMITEREK: Microlilms and Library Automation 13 Józef SZOCKI: Courses in School Librarlanship 16 Anna BOGLOWSKA: Not to Continue with this Fiction. A Voice in the Discussion on the Status of a Librarian 19 Jan SÓJKA: Rightsizing Employment in State Academic Libraries 22 Documents and Materials 26 The Act on Libraries - The Second and Third Reading (Lucjan BILIŃSKI) 26 Domestic News 30 Polish-Gennan Symposium on Conservation in Research Libraries (Władysław MICHNAL) 30 Fifty Years oC the Public Library in Olsztyn (Halina GIŻYNSKA-BURAKOWSKA) 33 Foreign News 36 OC the Winter ALA Conference in Washington (Wiesław GLIN SKI) 36 The Slovak Pedagogical Library at its 40th Anniversary (Jadwiga ANDRZEJEWSKA) 38 Warsawand Regional News 40 Librarian's and Libraries' Day at the Warsaw Public Library - the Central Library (Beata CHRZĄSTOWSKA) 40 A Chronicie of Events in Libraries 41 Reportes News 43 Review of Publications 44 A Young Reader in the World of Books, Libraries and Information (Piotr KOWOLIK) 45 Signals of New Publications (Hanna KĘSICKA) 47 Books Received (jw) Empty Threats 47 Modern Way (Jerzy MAJ) 47 Stardust (Andrzej KEMPA) 49 Legal Regulations (TeZar) 51