Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2002, nr 11 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2002
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Mówiąc między nami (Jan WOŁOSZ) Listy 2 O rzeczywistości bibliotek powiatowych (Jacek WOJCIECHOWSKI, Barbara BUDYŃSKA, Małgorzata JEZIERSKA, Jerzy MAJ) 2 Jubileusz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 3 Przesłanie Waldemara Dąbrowskiego, ministra kultury z okazji 85-lecia SBP 3 Obchody 85-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Andrzej JOPKIEWICZ) 4 Artykuły 6 Stanisław CZAJKA: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jego pojubileuszowe dylematy 6 Jacek WOJCIECHOWSKI: Seria 10 Barbara KMIECIK: Opolskie biblioteki kościelne w służbie społeczeństwa lokalnego 13 Małgorzata KISILOWSKA: Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej 17 Z bibliotek 22 Komputerowa rejestracja wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (Zofia ROZWADOWSKA) 22 Relacje i sprawozdania 23 Z działalności Oddziału SBP w Ostrołęce (Sabina MALINOWSKA) 23 Seminarium nt. digitalizacji zbiorów bibliotecznych (Jadwiga SADOWSKA) 24 Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich (Grażyna TALAR) 25 Przegląd publikacji 27 Danuta Wańka: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914) (Grażyna SCHLENDER) 27 Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) 28 Witamy w bibliotece - przewodnik językowy dla użytkowników bibliotek (Jan WOŁOSZ) 29 Pyłki (Andrzej KEMPA) 30 Z żałobnej karty 31 Jolanta Kowalczykówna (28.01.1931 – 22.07.2002) (Łukasz GRZEJSZCZAK) 31 Poczytajmy, poczatujmy... (RyT) 32 Wyjaśnienia prawne 33 Podstawy prawne obsługi bibliotecznej w jednostkach MSWiA (Lucjan BILIŃSKI) 33 Przepisy prawne (TeZar) 34 W kilku słowach 35 Just Between Us (Jan Wołosz) l Letters 2 On Reality of the District Libraries (Jacek WOJCIECHOWSKI, Barbara BUDYŃSKA, Małgorzata JEZIERSKA, Jerzy MAJ) 2 Jubilee of the Polish Library Association 3 Address of Waldemar Dąbrowski, Ministry of Culture on the Occasion of the 85th Anniversary of PLA 3 Celebration of the 85th Anniversary of the Polish Library Association (Andrzej JOPKIEWICZ) 4 Articles 6 Stanisław CZAJKA: Polish Librarians Association and its Post Anniversary Dilemna 6 Jacek WOJCIECHOWSKI: Series 10 Barbara KMIECIK: Opole Church Libraries for the Local Community 13 Małgorzata KISILOWSKA: Librarians and Users Education - Context and Tasks from the International Perspective 17 From Libraries 22 Computerized serials control in the Main Library of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice (Zofia ROZWADOWSKA) 22 Events and Reports 23 From activity of the PLA District in Ostrołęka (Sabina MALINOWSKA) 23 Seminar on the Library Collections Digitalization (Jadwiga SADOWSKA) 24 Consortium of Wrocław Libraries (Grażyna TALAR) 25 Survey of Publications 27 Danuta Wańka: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914) (World of Calisia Book under Russian Annexation) (Grażyna SZLENDER) 27 New Books Flash (Ewa MAHRBURG) 28 Welcome to Library - Linguistic Guidebook for Libraries Users (Jan WOŁOSZ) 29 Stardust (Andrzej KEMPA) 30 Obituaries 31 Jolanta Kowalczykówna (28.01.1931 – 22.07.2002) (Łukasz GRZEJSZCZAK) 31 Let's Read, Let's Chat... (RyT) 32 Legal Explanations 33 Legal Basis for the Library Service in Units of Ministry of Interior and Administration (Lucjan BILIŃSKI) 33 Legal Regulations (TeZar) 34 In a Nutshell 35