Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2007, nr 1 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2007
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) l Listy - List otwarty do Pana Profesora Jacka Wojciechowskiego Artykuły Dobrosława PLATT: Zbiory biblioteczne a dziedzictwo kulturowe Polski - Narodowy Zasób Biblioteczny Władysław SOBUCKI: Odkwaszanie zbiorów na skalę masową - realizacja programu "Kwaśny papier" Jacek TOMASZCZYK: Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa Milan GONDA: Prognozy, koncepcje, programy, plany i my Tomasz KRUSZEWSKI: Promocja czytelnictwa - przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta Z bibliotek 60-lecie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie (Renata SZKOŁA) Sprawozdania i relacje I Forum Młodych Bibliotekarzy ph.: "Zrób karierę w bibliotece!" (Maria WASIK, Justyna HAK) Głos w dyskusji na I Forum Młodych Bibliotekarzy w Zielonej Górze nt. "Zrób karierę w bibliotece" (Franciszek ŁOZOWSKI) Konferencja "Dziedzictwo kulturowe. Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony" (Bartosz SZYMAŃSKI) Posiedzenie Prezydium ZG SBP 13-14 października 2006 r. (Małgorzata DARGIEL) Komitet Redakcyjny ocenił kondycję "Bibliotekarza" (Andrzej JOPKIEWICZ) Przegląd publikacji Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej (Jacek WOJCIECHOWSKI) Studia i Materiały Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (Andrzej KEMPA) Sygnały o nowych publikacjach (Lidia BĄKOWSKA) Donos obywatelski Felieton autoteliczny (Aleksander RADWAŃSKI) Pyłki (Andrzej KEMPA) Przepisy prawne (TeZar) Wyjaśnienia prawne Zmiana regulaminu organizacyjnego resortu kultury (Lucjan BILIŃSKI) Części składowe i przynależności materiałów bibliotecznych (Rafał GOLAT) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Letters Open Lester to Mr Jacek Wojciechowski Articles Dobrosława PLATT: Library Collections against Cultural Heritage of Poland - National Library Holding Władysław SOBUCKI: Collections De-acidification on a Mass Scale - The "Acid Paper" Program Jacek TOMASZCZYK: Specialised Search Engine for Scientific Research Milan GONDA: Prognoses, Concepts, Programs, Plans and We Tomasz KRUSZEWSKI: Readership Promotion - to Recall Juliusza Ippoldt's Conceptions From Libraries Sixty Years of District and City Library in Wejherowo (Renata SZKOŁA) Events and Reports l st Forum of Young Librarians entitled "Succeed in a Library!" (Maria W ASIK, Justyna HAK) Opinion in a Discussion at the 1st Forum of Young Librarians entitled ..Succeed in a Library!" in Zielona Góra (Franciszek ŁOZOWSKI) Conference "Cultural Heritage. Library Collections and New Technologies for their Protection" (Bartosz SZYMAŃSKI) Meeting of the PLA Executive Committe 13th-14th October 2006. (Małgorzata DARGIEL) Editorial Committee Has Evaluated the Activities of the "Bibliotekarz-Editorial" (Andrzej JOPKIEWICZ) Review of Publications Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej (Children's Book 1990-2005. Contexts of Popular Culture and Highbrow Literature) (Jacek WOJCIECHOWSKI) Studia i materiały Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi (Studies and Materials of the Józef Piłsudski Regional and Municipal Library) (Andrzej KEMPA) New Books F1ash (Lidia BĄKOWSKA) Civic Denunciation: Autothelic Feature (Aleksander RADWAŃSKI) Stardust (Andrzej KEMPA) Legal Regulations (TeZar) Legal Explanations Change of Organizational Regulations for the Departament of Culture (Lucjan BILIŃSKI) Elements and Affiliation of Library Materials (Rafał GOLAT) In a Nutshell